2021年科研成果

发布者:行政办公室(A)发布时间:2022-01-23浏览次数:3049

12

197. Neural circuit control of innate behaviors.

Wei Xiao #, Zhuo-Lei Jiao #, Esra Senol #, Jiwei Yao #, Miao Zhao #, Zheng-Dong Zhao #, Xiaowei Chen, Peng Cao, Yu Fu, Zhihua Gao, Wei L Shen, Xiao-Hong Xu.

Sci China Life Sci. 2021 Dec 30. doi: 10.1007/s11427-021-2043-2. Online ahead of print.

196. Molecular insights into ligand recognition and G protein coupling of the neuromodulatory orphan receptor GPR139.

Yali Zhou, Henrik Daver, Boris Trapkov, Lijie Wu, Meng Wu, Kasper Harpsøe, Patrick R Gentry, Kaiwen Liu, Marina Larionova, Junlin Liu, Na Chen, Hans Bräuner-Osborne, David E Gloriam,Tian Hua, Zhi-Jie Liu .

Cell Res. 2021 Dec 17. doi: 10.1038/s41422-021-00591-w. Online ahead of print.

195.  Position 34 of tRNA is a discriminative element for m5C38 modification by human DNMT2.

Zhi-Xuan Huang, Jing Li, Qing-Ping Xiong, Hao Li, En-Duo Wang, Ru-Juan Liu.

Nucleic Acids Res. 2021 Dec 16;49(22):13045-13061. doi: 10.1093/nar/gkab1148.

194.  High-resolution relaxometry-based calibrated fMRI in murine brain: Metabolic differences between awake and anesthetized states.

Mengyang Xu , Binshi Bo , Mengchao Pei, Yuyan Chen, Christina Y Shu, Qikai Qin, Lydiane Hirschler, Jan M Warnking, Emmanuel L Barbier, Zhiliang Wei, Hanzhang Lu, Peter Herman  , Fahmeed Hyder, Zhi-Jie Liu, Zhifeng Liang, Garth J Thompson .

J Cereb Blood Flow Metab. 2021 Dec 15;271678X211062279.doi: 10.1177/0271678X211062279. Online ahead of print.

193. Carbon-silicon switch led to the discovery of novel synthetic cannabinoids with therapeutic effects in a mouse model of multiple sclerosis.

Wenwen Duan , Ying Sun , Meng Wu , Zhiyuan Zhang , Taotao Zhang , Huan Wang , Fei Li , Lingyun Yang, Yueming Xu,Zhi-Jie Liu, Tian Hua, Hong Nie , Jianjun Cheng .

Eur J Med Chem. 2021 Dec 15;226:113878. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113878. Epub 2021 Oct 5.

192. Insights into Paramyxovirus Nucleocapsids from Diverse Assemblies.

Tianhao Li, Qing-Tao Shen.

Viruses. 2021 Dec 10;13(12):2479. doi: 10.3390/v13122479.

191.  The neural basis of delayed gratification.

Zilong Gao, Hanqing Wang, Chen Lu, Tiezhan Lu, Sean Froudist-Walsh, Ming Chen, Xiao-Jing Wang, Ji Hu, Wenzhi Sun.

Sci Adv. 2021 Dec 3;7(49):eabg6611. doi: 10.1126/sciadv.abg6611. Epub 2021 Dec 1.

190. EasyCatch, a convenient, sensitive and specific CRISPR detection system for cancer gene mutations.

Yin Liu , Yanling Chen, Lu Dang, Yixin Liu, Shisheng Huang, Sanyun Wu, Peixiang Ma, Hongqiang Jiang, Yi Li, Yunbao Pan, Yongchang Wei, Xiaodong Ma, Ming Liu, Quanjiang Ji, Tian Chi, Xingxu Huang, Xinjie Wang, Fuling Zhou .

Mol Cancer. 2021 Dec 2;20(1):157. doi: 10.1186/s12943-021-01456-x.

189. Functional amyloid-chitin hybrid ink coupled with flexible fabrication approaches for diverse macro and micro-structures.

Shicao Wei, Yingfeng Li, Ke Li, Anqi Kang, Siyu Zhang, Teng Feng, Hui Zhang, Chao Zhong .

Mater Today Bio. 2021 Dec 2;13:100179. doi: 10.1016/j.mtbio.2021.100179. eCollection 2022 Jan.

188. Efficient DNA interrogation of SpCas9 governed by its electrostatic interaction with DNA beyond the PAM and protospacer.

Qian Zhang, Ziting Chen, Fangzhu Wang, Siqi Zhang, Hongyu Chen, Xueying Gu, Fengcai Wen, Jiachuan Jin, Xia Zhang, Xingxu Huang, Bin Shen, Bo Sun .

Nucleic Acids Res. 2021 Dec 2;49(21):12433-12444. doi: 10.1093/nar/gkab1139.

187.  Tumor evolution selectively inactivates the core microRNA machinery for immune evasion.

Tian-Yu Song # , Min Long # , Hai-Xin Zhao # , Miao-Wen Zou, Hong-Jie Fan, Yang Liu, Chen-Lu Geng, Min-Fang Song, Yu-Feng Liu, Jun-Yi Chen, Yu-Lin Yang, Wen-Rong Zhou, Da-Wei Huang, Bo Peng, Zhen-Gang Peng, Yong Cang.

Nat Commun. 2021 Dec 1;12(1):7003. doi: 10.1038/s41467-021-27331-3.

186. A dual role of human tRNA methyltransferase hTrmt13 in regulating translation and transcription.

Hao Li , Han Dong , Beisi Xu , Qing-Ping Xiong , Cai-Tao Li, Wen-Qing Yang , Jing Li , Zhi-Xuan Huang , Qi-Yu Zeng , En-Duo Wang , Ru-Juan Liu.

EMBO J. 2021 Dec 1;e108544. doi: 10.15252/embj.2021108544. Online ahead of print.

185. Structures of the human cholecystokinin receptors bound to agonists and antagonists.

Xuefeng Zhang # , Chenglin He # , Mu Wang # , Qingtong Zhou # , Dehua Yang #, Ya Zhu #, Wenbo Feng, Hui Zhang, Antao Dai, Xiaojing Chu, Jia Wang, Zhenlin Yang, Yi Jiang, Ulrich Sensfuss, Qiuxiang Tan, Shuo Han, Steffen Reedtz-Runge, H Eric Xu, Suwen Zhao, Ming-Wei Wang, Beili Wu, Qiang Zhao.

Nat Chem Biol. 2021 Dec;17(12):1230-1237. doi: 10.1038/s41589-021-00866-8. Epub 2021 Sep 23.

184.  Generation and characterization of a Myh6-driven Cre knockin mouse line.

Xinyan Huang #, Lei Yan #, Shan Kou, Jufeng Meng, Zhengkai Lu, Chao-Po Lin, Chen Liu, Hui Zhang .

Transgenic Res. 2021 Dec;30(6):821-835. doi: 10.1007/s11248-021-00285-4. Epub 2021 Sep 20.

183. Dynamic changes in macrophage metabolism modulate induction and suppression of Type I inflammatory responses.

Haoming Luan , Tiffany Horng .

Curr Opin Immunol. 2021 Dec;73:9-15. doi: 10.1016/j.coi.2021.07.012. Epub 2021 Aug 13.11

182.   Depletion of giant ANK2 in monkeys causes drastic brain volume loss.

Dong-Dong Qin #, Jian-Kui Zhou #, Xie-Chao He #, Xiang-Yu Shen #, Cong Li, Huan-Zhi Chen, Lan-Zhen Yan, Zheng-Fei Hu, Xiang Li, Long-Bao Lv, Yong-Gang Yao, Zheng Wang, Xing-Xu Huang, Xin-Tian Hu, Ping Zheng .

Cell Discov. 2021 Nov 30;7(1):113. doi: 10.1038/s41421-021-00336-4.

181.  Generation and characterization of stable pig pregastrulation epiblast stem cell lines.

Minglei Zhi #, Jinying Zhang #, Qianzi Tang #, Dawei Yu #, Shuai Gao #, Dengfeng Gao, Pengliang Liu, Jianxiong Guo, Tang Hai, Jie Gao, Suying Cao, Zimo Zhao, Chongyang Li, Xiaogang Weng, Mengnan He, Tianzhi Chen, Yingjie Wang, Keren Long, Deling Jiao, Guanglei Li, Jiaman Zhang, Yan Liu, Yu Lin, Daxin Pang, Qianqian Zhu, Naixin Chen, Jingjing Huang, Xinze Chen, Yixuan Yao, Jingcang Yang, Zicong Xie, Xianya Huang, Mengxin Liu, Ran Zhang, Qiuyan Li, Yiliang Miao, Jianhui Tian, Xingxu Huang, Hongsheng Ouyang, Bofeng Liu, Wei Xie, Qi Zhou, Hongjiang Wei, Zhonghua Liu, Caihong Zheng, Mingzhou Li, Jianyong Han .

Cell Res. 2021 Nov 30. doi: 10.1038/s41422-021-00592-9. Online ahead of print.

180. Structure of Mycobacterium tuberculosis cytochrome bcc in complex with Q203 and TB47, two anti-TB drug candidates.

Shan Zhou #, Weiwei Wang #, Xiaoting Zhou, Yuying Zhang, Yuezheng Lai, Yanting Tang, Jinxu Xu, Dongmei Li, Jianping Lin, Xiaolin Yang, Ting Ran, Hongming Chen, Luke W Guddat, Quan Wang, Yan Gao,Zihe Rao, Hongri Gong.

Elife. 2021 Nov 25;10:e69418. doi: 10.7554/eLife.69418.

179. Crystal structure of semisynthetic obelin-v.

Marina D Larionova, Lijie Wu, Elena V Eremeeva, Pavel V Natashin, Dmitry V Gulnov, Elena V Nemtseva, Dongsheng Liu, Zhi-Jie Liu, Eugene S Vysotski .

Protein Sci. 2021 Nov 21. doi: 10.1002/pro.4244. Online ahead of print.

178. Both Clathrin-Mediated and Membrane Microdomain-Associated Endocytosis Contribute to the Cellular Adaptation to Hyperosmotic Stress in Arabidopsis.

Zheng Wu , Chengyu Fan , Yi Man , Yue Zhang , Ruili Li, Xiaojuan Li, Yanping Jing .

Int J Mol Sci. 2021 Nov 21;22(22):12534. doi: 10.3390/ijms222212534.

177. DeepPhospho accelerates DIA phosphoproteome profiling through in silico library generation.

Ronghui Lou #, Weizhen Liu #, Rongjie Li, Shanshan Li, Xuming He, Wenqing Shui .

Nat Commun. 2021 Nov 18;12(1):6685. doi: 10.1038/s41467-021-26979-1.

176. THUMPD3-TRMT112 is a m2G methyltransferase working on a broad range of tRNA substrates.

Wen-Qing Yang, Qing-Ping Xiong, Jian-Yang Ge, Hao Li, Wen-Yu Zhu, Yan Nie, Xiuying Lin, Daizhu Lv, Jing Li, Huan Lin, Ru-Juan Liu.

Nucleic Acids Res. 2021 Nov 18;49(20):11900-11919. doi: 10.1093/nar/gkab927.

175.  BMPR2 promoter methylation and its expression in valvular heart disease complicated with pulmonary artery hypertension.

Ni Li, Linwen Zhu, Caimin Zhu, Hua Zhou, Dawei Zheng, Guodong Xu, Huoshun Shi, Jianqing Gao, Albert Jiarui Li, Zhaoyang Wang, Lebo Sun, Xiajun Li, Guofeng Shao .

Aging (Albany NY). 2021 Nov 18;13(22):24580-24604. doi: 10.18632/aging.203690. Epub 2021 Nov 18.

174. Association of CSMD1 with Tumor Mutation Burden and Other Clinical Outcomes in Gastric Cancer.

Xuning Wang #, Shixiang Wang #, Yalin Han, Maolin Xu, Peng Li, Mu Ke, Zhipeng Teng, Pu Huang, Ziyan Diao, Yongfeng Yan, Qingyu Meng, Yanshen Kuang, Wei Zheng, Hongyi Liu, Xuesong Liu, Baoqing Jia .

Int J Gen Med. 2021 Nov 16;14:8293-8299. doi: 10.2147/IJGM.S325910. eCollection 2021.

173.  Regulation of Axon Initial Segment Diameter by COUP-TFI Fine-tunes Action Potential Generation.

Xuanyuan Wu, Haixiang Li, Jiechang Huang, Mengqi Xu, Cheng Xiao, Shuijin He .

Neurosci Bull. 2021 Nov 12. doi: 10.1007/s12264-021-00792-8. Online ahead of print.

172.  The m 6 A reader YTHDF1 promotes osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells through translational control of ZNF839.

Tao Liu #, Xinfeng Zheng #, Chenglong Wang #, Chuandong Wang, Shengdan Jiang, Bo Li, Pengbo Chen, Wenning Xu, Huoliang Zheng, Runze Yang, Xingxu Huang, Xiaoling Zhang, Leisheng Jiang .

Cell Death Dis. 2021 Nov 12;12(11):1078. doi: 10.1038/s41419-021-04312-4.

171. Periaqueductal gray neurons encode the sequential motor program in hunting behavior of mice.

Hong Yu #, Xinkuan Xiang #, Zongming Chen #, Xu Wang, Jiaqi Dai, Xinxin Wang, Pengcheng Huang, Zheng-Dong Zhao, Wei L Shen, Haohong Li .

Nat Commun. 2021 Nov 11;12(1):6523. doi: 10.1038/s41467-021-26852-1.

170. Untargeted metabolomics identifies succinate as a biomarker and therapeutic target in aortic aneurysm and dissection.

Hongtu Cui , Yanghui Chen , Ke Li , Rui Zhan , Mingming Zhao , Yangkai Xu , Zhiyong Lin , Yi Fu , Qihua He , Paul C Tang , Ienglam Lei , Jifeng Zhang , Chenze Li , Yang Sun , Xinhua Zhang , Tiffany Horng , Hong S Lu , Y Eugene Chen , Alan Daugherty , Daowen Wang , Lemin Zheng .

Eur Heart J. 2021 Nov 7;42(42):4373-4385. doi: 10.1093/eurheartj/ehab605.

169. Structural insights into the lipid and ligand regulation of a human neuronal KCNQ channel.

You Zheng , Heng Liu , Yuxin Chen , Shaowei Dong , Fang Wang , Shengyi Wang , Geng-Lin Li , Yilai Shu , Fei Xu.

Neuron. 2021 Nov 5;S0896-6273(21)00844-8. doi: 10.1016/j.neuron.2021.10.029. Online ahead of print.

168. Potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies with protective efficacy against newly emerged mutational variants.

Tingting Li #, Xiaojian Han #, Chenjian Gu #, Hangtian Guo #, Huajun Zhang #, Yingming Wang #, Chao Hu, Kai Wang, Fengjiang Liu, Feiyang Luo, Yanan Zhang, Jie Hu, Wang Wang, Shenglong Li, Yanan Hao, Meiying Shen, Jingjing Huang, Yingyi Long, Shuyi Song, Ruixin Wu, Song Mu, Qian Chen, Fengxia Gao, Jianwei Wang, Shunhua Long, Luo Li, Yang Wu, Yan Gao, Wei Xu, Xia Cai, Di Qu, Zherui Zhang, Hongqing Zhang, Na Li, Qingzhu Gao, Guiji Zhang, Changlong He, Wei Wang, Xiaoyun Ji, Ni Tang, Zhenghong Yuan, Youhua Xie, Haitao Yang, Bo Zhang, Ailong Huang, Aishun Jin .

Nat Commun. 2021 Nov 2;12(1):6304. doi: 10.1038/s41467-021-26539-7.

167.  Spontaneous necroptosis and autoinflammation are blocked by an inhibitory phosphorylation on MLKL during neonatal development.

Xinxin Zhu, Na Yang, Yu Yang, Feiyang Yuan, Dandan Yu, Yu Zhang, Zhaoqian Shu, Ning Nan, Hong Hu, Xiaoyan Liu, She Chen, Liming Sun, Huayi Wang .

Cell Res. 2021 Nov 2. doi: 10.1038/s41422-021-00583-w. Online ahead of print.

166. Drosophila intestinal homeostasis requires CTP synthase.

Youfang Zhou, Jingnan Liu, Yuanbing Zhang, Ji-Long Liu .

Exp Cell Res. 2021 Nov 1;408(1):112838. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112838. Epub 2021 Sep 21.

165. Egr1-EGFP transgenic mouse allows in vivo recording of Egr1 expression and neural activity.

Guangyu Wang, Hong Xie, Yi Hu, Qinan Chen, Chenhui Liu, Kaiyuan Liu, Yuze Yan, Ji-Song Guan .

J Neurosci Methods. 2021 Nov 1;363:109350. doi: 10.1016/j.jneumeth.2021.109350. Epub 2021 Sep 4.

164. Cul4A-DDB1-mediated monoubiquitination of phosphoglycerate dehydrogenase promotes colorectal cancer metastasis via increased S-adenosylmethionine.

Yajuan Zhang, Hua Yu, Jie Zhang, Hong Gao, Siyao Wang, Shuxian Li, Ping Wei, Ji Liang, Guanzhen Yu, Xiongjun Wang, Xinxiang Li, Dawei Li, Weiwei Yang.

J Clin Invest. 2021 Nov 1;131(21):e146187. doi: 10.1172/JCI146187.

163. Cancer-associated dynamics and potential regulators of intronic polyadenylation revealed by IPAFinder using standard RNA-seq data.

Zhaozhao Zhao, Qiushi Xu, Ran Wei, Weixu Wang, Dong Ding, Yu Yang, Jun Yao, Liye Zhang, Yue-Qing Hu, Gang Wei, Ting Ni .

Genome Res. 2021 Nov;31(11):2095-2106. doi: 10.1101/gr.271627.120. Epub 2021 Sep 2.

162.Structural biology of SARS-CoV-2 and implications for therapeutic development.

Haitao Yang, Zihe Rao .

Nat Rev Microbiol. 2021 Nov;19(11):685-700. doi: 10.1038/s41579-021-00630-8. Epub 2021 Sep 17.

161. Yesprit and Yeaseq: Applications for designing primers and browsing sequences for research using the four Schizosaccharomyces species.

Xindi Wang , Ruoming Xu , Yichen Wang, Ziyue Liu, Ronghui Lou, Tomoyasu Sugiyama.

Yeast. 2021 Nov;38(11):583-591. doi: 10.1002/yea.3660. Epub 2021 Jul 24.10

160. The hereditary mutation G51D unlocks a distinct fibril strain transmissible to wild-type α-synuclein.

Yunpeng Sun #, Houfang Long #, Wencheng Xia, Kun Wang, Xia Zhang, Bo Sun, Qin Cao, Yaoyang Zhang, Bin Dai, Dan Li, Cong Liu .

Nat Commun. 2021 Oct 29;12(1):6252. doi: 10.1038/s41467-021-26433-2.

159. Neutralizing Antibodies to SARS-CoV-2 Selected from a Human Antibody Library Constructed Decades Ago.

Min Qiang, Peixiang Ma, Yu Li, Hejun Liu, Adam Harding, Chenyu Min, Fulian Wang Lili Liu, Meng Yuan, Qun Ji, Pingdong Tao, Xiaojie Shi1, Zhean Li, Teng Li, Xian Wang, Yu Zhang, Nicholas C Wu, Chang-Chun D Lee, Xueyong Zhu, Javier Gilbert-Jaramillo, Chuyue Zhang, Abhishek Saxena, Xingxu Huang, Hou Wang, William James, Raymond A Dwek, Ian A Wilson0, Guang Yang, Richard A Lerner .

Adv Sci (Weinh). 2021 Oct 29;e2102181. doi: 10.1002/advs.202102181. Online ahead of print.

158.  P5A ATPase controls ER translocation of Wnt in neuronal migration.

Tingting Li, Xiaoyan Yang, Zhigang Feng, Wang Nie, Zhiyu Fang, Yan Zou .

Cell Rep. 2021 Oct 26;37(4):109901. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109901.

157.Remdesivir overcomes the S861 roadblock in SARS-CoV-2 polymerase elongation complex.

Jiqin Wu, Haofeng Wang, Qiaojie Liu, Rui Li, Yan Gao, Xiang Fang, Yao Zhong, Meihua Wang, Quan Wang, Zihe Rao, Peng Gong

Cell Rep. 2021 Oct 26;37(4):109882. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109882. Epub 2021 Oct 8.

156. Rapid and Sensitive Diagnosis of Drug-Resistant FLT3-F691L Mutation by CRISPR Detection.

Yin Liu, Yanling Chen, Shisheng Huang, Xiaodong Ma, Xingxu Huang, Xinjie Wang, Fuling Zhou .

Front Mol Biosci. 2021 Oct 25;8:753276. doi: 10.3389/fmolb.2021.753276. eCollection 2021.

155.Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease in complex with protease inhibitor PF-07321332.

Yao Zhao #, Chao Fang #, Qi Zhang #, Ruxue Zhang, Xiangbo Zhao, Yinkai Duan, Haofeng Wang, Yan Zhu, Lu Feng, Jinyi Zhao, Maolin Shao, Xiuna Yang, Leike Zhang, Chao Peng, Kailin Yang, Dawei Ma, Zihe Rao, Haitao Yang .

Protein Cell. 2021 Oct 22;1-5. doi: 10.1007/s13238-021-00883-2. Online ahead of print.

154.Surfaceome CRISPR screen identifies OLFML3 as a rhinovirus-inducible IFN antagonist.

Hong Mei #, Zhao Zha #, Wei Wang #, Yusang Xie, Yuege Huang, Wenping Li, Dong Wei, Xinxin Zhang, Jieming Qu, Jia Liu .

Genome Biol. 2021 Oct 22;22(1):297. doi: 10.1186/s13059-021-02513-w.

153. PUPIL enables mapping and stamping of transient electrical connectivity in developing nervous systems.

Shu Xie, Haixiang Li, Fenyong Yao, Jiechang Huang, Xiaomei Yang, Xin Chen, Qiang Liu, Min Zhuang, Shuijin He .

Cell Rep. 2021 Oct 19;37(3):109853. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109853.

152.  A Genetically Encoded F-19 NMR Probe Reveals the Allosteric Modulation Mechanism of Cannabinoid Receptor 1.

Xiaoyan Wang, Dongsheng Liu, Ling Shen, Fahui Li, Yongze Li, Lingyun Yang, Tiandan Xu, Houchao Tao, Deqiang Yao, Lijie Wu, Kunio Hirata, Laura M Bohn, Alexandros Makriyannis, Xiaohong Liu, Tian Hua, Zhi-Jie Liu, Jiangyun Wang .

J Am Chem Soc. 2021 Oct 13;143(40):16320-16325. doi: 10.1021/jacs.1c06847. Epub 2021 Oct 1.

151. Circulating miR-221/222 reduces CD4+ T cells by inhibiting CD4 expression in colorectal cancer.

Jiajia Hu, Jiawei Zhang, Meng Yu, Zukai Liu, Yan Zou, Liwen Hong, Tianyu Zhang, Jing Sun, Minhua Zheng, Xuekai Zhu, Zhengting Wang, Sanhong Liu .

Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). 2021 Oct 12;53(10):1367-1376. doi: 10.1093/abbs/gmab106.

150.Structural and mechanistic insights into the complexes formed by Wolbachia cytoplasmic incompatibility factors.

Yunjie Xiao, Hongli Chen, Haofeng Wang, Mengwen Zhang, Xia Chen, Jason M Berk, Lilin Zhang, Yi Wei, Wenling Li, Wen Cui, Fenghua Wang, Qianfan Wang, Can Cui, Ting Li, Cheng Chen, Sheng Ye, Lei Zhang, Xiaoyun Ji, Jinhai Huang, Wei Wang, Zefang Wang, Mark Hochstrasser, Haitao Yang .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Oct 12;118(41):e2107699118. doi: 10.1073/pnas.2107699118.

149. Monomethyl branched-chain fatty acid mediates amino acid sensing upstream of mTORC1.

Mengnan Zhu, Fukang Teng, Na Li, Li Zhang, Shuxian Zhang, Fan Xu, Jing Shao, Haipeng Sun, Huanhu Zhu .

Dev Cell. 2021 Oct 11;56(19):2692-2702.e5. doi: 10.1016/j.devcel.2021.09.010. Epub 2021 Oct 4.

148. Exploration of alcohol use disorder-associated brain miRNA-mRNA regulatory networks.

Yolpanhchana Lim, Jennifer E Beane-Ebel, Yoshiaki Tanaka, Boting Ning, Christopher R Husted, David C Henderson, Yangfei Xiang, In-Hyun Park, Lindsay A Farrer, Huiping Zhang .

Transl Psychiatry. 2021 Oct 2;11(1):504. doi: 10.1038/s41398-021-01635-w.

147.  Rett syndrome linked to defects in forming the MeCP2/Rbfox/LASR complex in mouse models.

Yan Jiang #, Xing Fu #, Yuhan Zhang #, Shen-Fei Wang, Hong Zhu, Wei-Kang Wang, Lin Zhang, Ping Wu, Catherine C L Wong, Jinsong Li, Jinbiao Ma, Ji-Song Guan, Ying Huang, Jingyi Hui .

Nat Commun. 2021 Oct 1;12(1):5767. doi: 10.1038/s41467-021-26084-3.

146. Bi-allelic SHOC1 loss-of-function mutations cause meiotic arrest and non-obstructive azoospermia.

Chencheng Yao #, Chao Yang #, Liangyu Zhao #, Peng Li, Ruhui Tian, Huixing Chen, Ying Guo, Yuhua Huang, Erlei Zhi, Jing Zhai, Hongfang Sun, Jianxiong Zhang, Yan Hong, Li Zhang, Zhiyong Ji, Feng Zhang, Zhi Zhou, Zheng Li .

J Med Genet. 2021 Oct;58(10):679-686. doi: 10.1136/jmedgenet-2020-107042. Epub 2020 Sep 8.

145. Structure-Activity Relationship Studies of Hydantoin-Cored Ligands for Smoothened Receptor.

Yang Liu, Fang Zhou, Kang Ding, Dongxiang Xue, Zhihao Zhu, Cuixia Li, Fei Li, Yueming Xu, Fei Xu, Zhiping Le, Suwen Zhao, Houchao Tao.

ChemistryOpen. 2021 Oct;10(10):1028-1032. doi: 10.1002/open.202100216.

144. Discovery of a subtype-selective, covalent inhibitor against palmitoylation pocket of TEAD3.

Tian Lu, Yong Li, Wenchao Lu, Twgm Spitters, Xueyu Fang, Jun Wang, Simian Cai, Jing Gao, Yanting Zhou, Zhe Duan, Huan Xiong, Liping Liu, Qi Li, Hualiang Jiang, Kaixian Chen, Hu Zhou, Hua Lin, Huijin Feng, Bing Zhou, Christopher L Antos, Cheng Luo .

Acta Pharm Sin B. 2021 Oct;11(10):3206-3219. doi: 10.1016/j.apsb.2021.04.015. Epub 2021 May 1.

143. IMPDH forms the cytoophidium in zebrafish.

Gerson Dierley Keppeke, Chia-Chun Chang, Christopher L Antos, Min Peng, Li-Ying Sung, Luis Eduardo Coelho Andrade, Ji-Long Liu .

Dev Biol. 2021 Oct;478:89-101. doi: 10.1016/j.ydbio.2021.05.017. Epub 2021 May 25.

142.Vitrification with microinjection of single seminiferous tubules: an efficient cryopreservation approach for limited testicular tissue.

Sha Han, Liangyu Zhao, Chao Yang, Junwei Xu, Chencheng Yao, Chuan Huang, Hongbin Zhang, Zhiyong Ji, Jiaqiang Luo, Yingying Guo, Yan Hong, Feng Liu, Xinli Zhou, Zhi Zhou, Yonghua Huang, Zheng Li .

Reprod Biomed Online. 2021 Oct;43(4):687-699. doi: 10.1016/j.rbmo.2021.06.026. Epub 2021 Jul 3.


9

141.     Tangeretin promotes lifespan associated with insulin/insulin-like growth factor-1 signaling pathway and heat resistance in Caenorhabditis elegans.

Yalei Liu, Zhenyu Zhou, Liufang Yin, Mengnan Zhu, Fei Wang, Lijun Zhang, Hongqing Wang, Zhiqin Zhou, Huanhu Zhu, Cheng Huang, Shengjie Fan .

Biofactors. 2021 Sep 27. doi: 10.1002/biof.1788. Online ahead of print.

140.     Rational Remodeling of Atypical Scaffolds for the Design of Photoswitchable Cannabinoid Receptor Tools.

Tao Hu, Guoxun Zheng, Dongxiang Xue, Simeng Zhao, Fei Li, Fang Zhou, Fei Zhao, Linshan Xie, Cuiping Tian, Tian Hua, Suwen Zhao, Yueming Xu, Guisheng Zhong, Zhi-Jie Liu, Alexandros Makriyannis, Raymond C Stevens, Houchao Tao .

J Med Chem. 2021 Sep 23;64(18):13752-13765. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c01088. Epub 2021 Sep 3.

139.     Elucidation of Distinct Modular Assemblies of Smoothened Receptor by Bitopic Ligand Measurement.

Fei Zhao, Yiran Wu, Fang Zhou, Dongxiang Xue, Simeng Zhao, Wanglong Lu, Xiaoyan Liu, Tao Hu, Yanli Qiu, Rongyan Li, Tangjie Gu, Yueming Xu, Fei Xu, Guisheng Zhong, Zhongxing Jiang, Suwen Zhao, Houchao Tao .

J Med Chem. 2021 Sep 23;64(18):13830-13840. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c01220. Epub 2021 Sep 7.

138.      Novel Hemizygous Mutations of TEX11 Cause Meiotic Arrest and Non-obstructive Azoospermia in Chinese Han Population.

Zhiyong Ji, Chencheng Yao, Chao Yang, Chuan Huang, Liangyu Zhao, Xia Han, Zijue Zhu, Erlei Zhi, Nachuan Liu, Zhi Zhou, Zheng Li .

Front Genet. 2021 Sep 21;12:741355. doi: 10.3389/fgene.2021.741355. eCollection 2021.

137.Structural biology of SARS-CoV-2 and implications for therapeutic development.

Haitao Yang, Zihe Rao.

Nat Rev Microbiol. 2021 Sep 17;1-16. doi: 10.1038/s41579-021-00630-8. Online ahead of print.  

136.  Structure and efflux mechanism of the yeast pleiotropic drug resistance transporter Pdr5.

Andrzej Harris #, Manuel Wagner #, Dijun Du #, Stefanie Raschka, Lea-Marie Nentwig, Holger Gohlke, Sander H J Smits, Ben F Luisi, Lutz Schmitt.

Nat Commun. 2021 Sep 6;12(1):5254. doi: 10.1038/s41467-021-25574-8.

135.    A computational evaluation of targeted oxidation strategy (TOS) for potential inhibition of SARS-CoV-2 by disulfiram and analogues.

Luyan Xu, Jiahui Tong, Yiran Wu,Suwen Zhao, Bo-Lin Lin.

Biophys Chem. 2021 Sep;276:106610. doi: 10.1016/j.bpc.2021.106610. Epub 2021 May 28.


8

134.    Solid-State NMR Studies of the Succinate-Acetate Permease from Citrobacter Koseri in Liposomes and Native Nanodiscs.

Xing-Qi Dong, Jing-Yu Lin,Peng-Fei Wang,Yi Li,Jian Wang , Bing Li ,Jun Liao , Jun-Xia Lu .

Life (Basel). 2021 Aug 31;11(9):908. doi: 10.3390/life11090908.

133.  Targeted genetic screening in bacteria with a Cas12k-guided transposase.

Weizhong Chen , Ze-Hui Ren , Na Tang, Guoshi Chai, Hongyuan Zhang, Yifei Zhang, Jiacheng Ma, Zhaowei Wu, Xia Shen, Xingxu Huang , Guan-Zheng Luo, Quanjiang Ji .

Cell Rep. 2021 Aug 31;36(9):109635. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109635.

132.  New wine in old bottles: current progress on P5 ATPases.

Zhiwen Huang, Zhigang Feng, Yan Zou.

FEBS J. 2021 Aug 27. doi: 10.1111/febs.16172. Online ahead of print.

131.Ten-eleven translocation 1 mediated-DNA hydroxymethylation is required for myelination and remyelination in the mouse brain.

Ming Zhang #, Jian Wang #, Kaixiang Zhang #, Guozhen Lu, Yuming Liu, Keke Ren, Wenting Wang, Dazhuan Xin, Lingli Xu, Honghui Mao, Junlin Xing, Xingchun Gao, Weilin Jin, Kalen Berry, Katsuhiko Mikoshiba, Shengxi Wu, Q Richard Lu, Xianghui Zhao .

Nat Commun. 2021 Aug 24;12(1):5091. doi: 10.1038/s41467-021-25353-5.

130. Probing the Allosteric Inhibition Mechanism of a Spike Protein Using Molecular Dynamics Simulations and Active Compound Identifications.

Qian Wang, Lin Wang, Yumin Zhang, XiangLei Zhang, Leike Zhang, Weijuan Shang, Fang Bai .

J Med Chem. 2021 Aug 20;acs.jmedchem.1c00320. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00320. Online ahead of print.

129.    Saturated very long chain fatty acid configures glycosphingolipid for lysosome homeostasis in long-lived C. elegans.

Feng Wang # , Yuxi Dai # , Xufeng Zhu , Qilong Chen , Huanhu Zhu , Ben Zhou , Haiqing Tang , Shanshan Pang.

Nat Commun. 2021 Aug 20;12(1):5073. doi: 10.1038/s41467-021-25398-6.

128. CPA-seq reveals small ncRNAs with methylated nucleosides and diverse termini.

Heming Wang #, Rong Huang #, Ling Li #, Junjin Zhu, Zhihong Li, Chao Peng, Xuran Zhuang, Haifan Lin, Shuo Shi, Pengyu Huang.

Cell Discov. 2021 Apr 19;7(1):25. doi: 10.1038/s41421-021-00265-2.

127.  Ggct (γ-glutamyl cyclotransferase) plays an important role in erythrocyte antioxidant defense and red blood cell survival.

Zaoke He , Xiaoqin Sun , Shixiang Wang , Dongsheng Bai, Xiangyu Zhao, Ying Han, Piliang Hao , Xue-Song Liu.

Br J Haematol. 2021 Aug 18. doi: 10.1111/bjh.17775. Online ahead of print.

126.  CTPS forms the cytoophidium in zebrafish.

Chia-Chun Chang , Gerson Dierley Keppeke, Christopher L Antos , Min Peng, Luis Eduardo Coelho Andrade , Li-Ying Sung , Ji-Long Liu.

Exp Cell Res. 2021 Aug 15;405(2):112684. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112684. Epub 2021 Jun 12.

125.Dynamic changes in macrophage metabolism modulate induction and suppression of Type I inflammatory responses.

Haoming Luan, Tiffany Horng .

Curr Opin Immunol. 2021 Aug 13;73:9-15. doi: 10.1016/j.coi.2021.07.012. Online ahead of print.

124.Detecting Abnormal Neuronal Activity in a Chronic Migraine Model by Egr1-EGFP Transgenic Mice.

Fei Wang, Weiqing Jiang, Li Gao, Chen Liu, Mingzhu Deng, Xiao Ren, Chenlu Zhu, Ji-Song Guan, Yonggang Wang .

Front Neurosci. 2021 Aug 12;15:705938. doi: 10.3389/fnins.2021.705938. eCollection 2021.

123.Born to Run? Diverse Modes of Epithelial Migration.

Pengfei Lu, Yunzhe Lu.

Front Cell Dev Biol. 2021 Aug 12;9:704939. doi: 10.3389/fcell.2021.704939. eCollection 2021.

122.  Developing PspCas13b-based enhanced RESCUE system, eRESCUE, with efficient RNA base editing.

Guo Li, Yihan Wang, Xiangyang Li, Yuzhe Wang, Xingxu Huang, Jianen Gao, Xiaoxiang Hu .

Cell Commun Signal. 2021 Aug 11;19(1):84. doi: 10.1186/s12964-021-00716-z.

121.  NAD + supplement potentiates tumor-killing function by rescuing defective TUB-mediated NAMPT transcription in tumor-infiltrated T cells.

Yuetong Wang, Fei Wang, Lihua Wang, Shizhen Qiu, Yufeng Yao, Chenxu Yan, Xuexue Xiong, Xuyong Chen, Quanquan Ji, Jian Cao, Ganglong Gao, Dake Li, Liye Zhang, Zhiqian Guo, Ruoning Wang, Haopeng Wang, Gaofeng Fan .

Cell Rep. 2021 Aug 10;36(6):109516. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109516.

120.    Restoring VTA DA neurons excitability accelerates emergence from sevoflurane general anesthesia of anxiety state.

Hui Wang, Le Yu, Yuan-Jun Qin, Ming Chen, Xin Wang, Huo-Qing Luo, Pei-Lin Cong, Xiao-Li Wang, Hong-Miao Cai, Ai-Lian Zhang, Juan-Guo, Xiao-Hui Sun, Zhao Li, Ming Xue, Na Sun, Qing-Xiu Wang,Ji Hu.

Biochem Biophys Res Commun. 2021 Aug 6;565:21-28. doi: 10.1016/j.bbrc.2021.05.079. Epub 2021 Jun 2.

119.  Discovery of potential small molecular SARS-CoV-2 entry blockers targeting the spike protein.

Lin Wang #, Yan Wu #, Sheng Yao #, Huan Ge #, Ya Zhu, Kun Chen, Wen-Zhang Chen, Yi Zhang , Wei Zhu , Hong-Yang Wang, Yu Guo, Pei-Xiang Ma, Peng-Xuan Ren, Xiang-Lei Zhang, Hui-Qiong Li , Mohammad A Ali, Wen-Qing Xu , Hua-Liang Jiang, Lei-Ke Zhang, Li-Li Zhu, Yang Ye, Wei-Juan Shang, Fang Bai.

Acta Pharmacol Sin. 2021 Aug 4;1-9. doi: 10.1038/s41401-021-00735-z. Online ahead of print.

118.    High doses of butyrate induce a reversible body temperature drop through transient proton leak in mitochondria of brain neurons.

Yanhong Xu , Shiqiao Peng, Xinyu Cao, Shengnan Qian, Shuang Shen, Juntao Luo, Xiaoying Zhang, Hongbin Sun, Wei L Shen, Weiping Jia, Jianping Ye.

Life Sci. 2021 Aug 1;278:119614. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119614. Epub 2021 May 19.

117.   CTPS and IMPDH form cytoophidia in developmental thymocytes.

Min Peng, Chia-Chun Chang, Ji-Long Liu, Li-Ying Sung.

Exp Cell Res. 2021 Aug 1;405(1):112662. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112662. Epub 2021 May 20.

116.   Inosine 5'-Monophosphate Dehydrogenase Cytoophidia Neighbor Insulin Granules in Pancreatic β Cells.

Xiao-Li Zhou, Chia-Chun Chang, Ji-Long Liu.

Pancreas. 2021 Aug 1;50(7):e62-e64. doi: 10.1097/MPA.0000000000001866.

115.     Generation of a SIAISi004-A hiPSC line from PBMCs of a 74 year-old Alzheimer's disease woman by non-integrating sendai virus mediated reprogramming.

Wenxin Zhang, Weihao Di, Jian Zhao, Bei Zhang, Ying Wang .

Stem Cell Res. 2021 Aug;55:102501. doi: 10.1016/j.scr.2021.102501. Epub 2021 Aug 11.

114.    The axonal radial contractility: Structural basis underlying a new form of neural plasticity.

Xiaorong Pan, Yimin Zhou, Pirta Hotulainen, Frédéric A Meunier,Tong Wang.

Bioessays. 2021 Aug;43(8):e2100033. doi: 10.1002/bies.202100033. Epub 2021 Jun 18. 


7

113. Astrocytic IP 3 Rs: Beyond IP 3 R2.

Mark W Sherwood, Misa Arizono, Aude Panatier, Katsuhiko Mikoshiba, Stéphane H R Oliet .

Front Cell Neurosci. 2021 Jul 30;15:695817. doi: 10.3389/fncel.2021.695817. eCollection 2021.

112. Cryo-EM structure of mycobacterial cytochrome bd reveals two oxygen access channels.

Weiwei Wang #, Yan Gao # , Yanting Tang , Xiaoting Zhou, Yuezheng Lai, Shan Zhou, Yuying Zhang, Xiuna Yang, Fengjiang Liu, Luke W Guddat, Quan Wang, Zihe Rao, Hongri Gong .

Nat Commun. 2021 Jul 30;12(1):4621. doi: 10.1038/s41467-021-24924-w.

111.    UCSCXenaShiny: An R/CRAN Package for Interactive Analysis of UCSC Xena Data.

Shixiang Wang, Yi Xiong, Longfei Zhao, Kai Gu, Yin Li, Fei Zhao, Jianfeng Li, Mingjie Wang, Haitao Wang, Ziyu Tao, Tao Wu, Yichao Zheng, Xuejun Li,Xue-Song Liu.

Bioinformatics.2021 Jul 29;btab561.doi: 10.1093/bioinformatics/btab561. Online ahead of print.

110.   CABE-RY: A PAM-flexible dual-mutation base editor for reliable modeling of multi-nucleotide variants.

Wanyu Tao, Qing Liu, Shisheng Huang, Xin Wang, Shiyuan Qu, Junfan Guo, Danfeng Ou, Guanglei Li, Yu Zhang, Xiangmin Xu, Xingxu Huang .

Mol Ther Nucleic Acids. 2021 Jul 29;26:114-121. doi: 10.1016/j.omtn.2021.07.016. eCollection 2021 Dec 3.

109.     Structural basis for ligand binding modes of CTP synthase.

Xian Zhou, Chen-Jun Guo, Chia-Chun Chang, Jiale Zhong, Huan-Huan Hu, Guang-Ming Lu,Ji-Long Liu.

Proc Natl Acad Sci U S A.2021 Jul 27;118(30):e2026621118. doi: 10.1073/pnas.2026621118.

108.   Cryo-EM structure of human Wntless in complex with Wnt3a.

Qing Zhong #, Yanyu Zhao #, Fangfei Ye #, Zaiyu Xiao #, Gaoxingyu Huang, Meng Xu, Yuanyuan Zhang, Xiechao Zhan, Ke Sun, Zhizhi Wang, Shanshan Cheng, Shan Feng, Xiuxiu Zhao, Jizhong Zhang, Peilong Lu, Wenqing Xu, Qiang Zhou, Dan Ma .

Nat Commun. 2021 Jul 27;12(1):4541. doi: 10.1038/s41467-021-24731-3.

107. RNA-binding protein ELAVL2 plays post-transcriptional roles in the regulation of spermatogonia proliferation and apoptosis.

Chao Yang, Chencheng Yao, Zhiyong Ji, Liangyu Zhao, Huixing Chen, Peng Li, Ruhui Tian, Erlei Zhi, Yuhua Huang, Xia Han, Yan Hong, Zhi Zhou, Zheng Li.

Cell Prolif. 2021 Jul 23;e13098. doi: 10.1111/cpr.13098. Online ahead of print.

106. Identification of Potential Binding Sites of Sialic Acids on the RBD Domain of SARS-CoV-2 Spike Protein.

Bingqian Li, Lin Wang, Huan Ge, Xianglei Zhang, Penxuan Ren, Yu Guo, Wuyan Chen, Jie Li, Wei Zhu, Wenzhang Chen, Lili Zhu, Fang Bai .

Front Chem. 2021 Jul 22;9:659764. doi: 10.3389/fchem.2021.659764. eCollection 2021.

105.   Multiregional profiling of the brain transmembrane proteome uncovers novel regulators of depression.

Shanshan Li, Huoqing Luo, Ronghui Lou, Cuiping Tian, Chen Miao, Lisha Xia, Chen Pan, Xiaoxiao Duan, Ting Dang, Hui Li, Chengyu Fan, Pan Tang, Zhuangzhuang Zhang, Yan Liu, Yunxia Li, Fei Xu, Yaoyang Zhang, Guisheng Zhong, Ji Hu, Wenqing Shui .

Sci Adv. 2021 Jul 21;7(30):eabf0634. doi: 10.1126/sciadv.abf0634. Print 2021 Jul.

104.    Emerging neurotropic features of SARS-CoV-2.

Wen-Rong Zhan 1, Jing Huang 1, Peng-Ming Zeng 1, Wei-Ya Tian 1, Zhen-Ge Luo 1

J Mol Cell Biol. 2021 Jul 21;mjab044. doi: 10.1093/jmcb/mjab044. Online ahead of print.

103.   Sigflow: an automated and comprehensive pipeline for cancer genome mutational signature analysis.

Shixiang Wang, Ziyu Tao, Tao Wu, Xue-Song Liu .

Bioinformatics. 2021 Jul 12;37(11):1590-1592. doi: 10.1093/bioinformatics/btaa895.

102.     Cryo-EM structure of constitutively active human Frizzled 7 in complex with heterotrimeric G s.

Lu Xu #, Bo Chen #, Hannes Schihada #, Shane C Wright #, Ainoleena Turku, Yiran Wu, Gye-Won Han, Maria Kowalski-Jahn, Pawel Kozielewicz, Carl-Fredrik Bowin, Xianjun Zhang, Chao Li, Michel Bouvier, Gunnar Schulte,Fei Xu.

Cell Res.2021 Jul 8. doi: 10.1038/s41422-021-00525-6. Online ahead of print.

101. Structural plasticity of mumps virus nucleocapsids with cryo-EM structures.

Hong Shan #, Xin Su #, Tianhao Li #, Yuqi Qin #, Na Zhang, Liuyan Yang, Linsha Ma, Yun Bai, Lei Qi, Yunhui Liu, Qing-Tao Shen.

Commun Biol. 2021 Jul 2;4(1):833. doi: 10.1038/s42003-021-02362-0.

100.  Modeling a cataract disorder in mice with prime editing.

Jianxiang Lin, Xingchen Liu, Zongyang Lu, Shisheng Huang, Susu Wu, Wenxia Yu, Yao Liu, Xiaoguo Zheng, Xingxu Huang, Qiang Sun, Yunbo Qiao, Zhen Liu .

Mol Ther Nucleic Acids. 2021 Jul 2;25:494-501. doi: 10.1016/j.omtn.2021.06.020. eCollection 2021 Sep 3.

99.  CTS tag-based methods for investigating mitochondrial RNA modification factors in Trypanosoma brucei.

Inna Aphasizheva , Takuma Suematsu , Andres Vacas , Hong Wang , Chenyu Fan , Xiaojing Zhao , Liye Zhang , Ruslan Aphasizhev .

Methods Enzymol. 2021;658:83-109. doi: 10.1016/bs.mie.2021.06.004. Epub 2021 Jul 14.

98.     ALKBH7-mediated demethylation regulates mitochondrial polycistronic RNA processing.

Li-Sheng Zhang, Qing-Ping Xiong, Sonia Peña Perez, Chang Liu, Jiangbo Wei, Cassy Le, Linda Zhang, Bryan T Harada, Qing Dai, Xinran Feng, Ziyang Hao, Yuru Wang, Xueyang Dong, Lulu Hu, En-Duo Wang, Tao Pan, Arne Klungland,Ru-Juan Liu, Chuan He.

Nat Cell Biol.2021 Jul;23(7):684-691. doi: 10.1038/s41556-021-00709-7. Epub 2021 Jul 12.

97.  Mitochondrial metabolism regulates macrophage biology.

Yafang Wang, Na Li, Xin Zhang, Tiffany Horng.

J Biol Chem. 2021 Jul;297(1):100904. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100904. Epub 2021 Jun 23.


6

96.   SARS-CoV-2 nucleocapsid protein phase separates with G3BPs to disassemble stress granules and facilitate viral production.

Lingling Luo, Zhean Li, Tiejun Zhao, Xiaohui Ju, Peixiang Ma, Boxing Jin, Yulin Zhou, Su He, Jinhua Huang, Xun Xu, Yan Zou, Ping Li, Aibin Liang, Jia LiuTian Chi, Xingxu Huang, Qiang Ding, Zhigang Jin, Cheng Huang, Yu Zhang.

Sci Bull (Beijing). 2021 Jun 30;66(12):1194-1204. doi: 10.1016/j.scib.2021.01.013. Epub 2021 Jan 19.

95. The CTNNBIP1-CLSTN1 fusion transcript regulates human neocortical development.

Min-Yi Ou, Qi Xiao, Xiang-Chun Ju, Peng-Ming Zeng, Jing Huang, Ai-Li Sheng, Zhen-Ge Luo .

Cell Rep. 2021 Jun 29;35(13):109290.doi: 10.1016/j.celrep.2021.109290.

94.  Potent neutralizing RBD-specific antibody cocktail against SARS-CoV-2 and its mutant.

Lina Jia, Yan-Ping Liu, Li-Fei Tian, Chao Xiong, Xin Xu, Honge Qu, Weixi Xiong, Dong Zhou, Feng Wang, Zheng Liu, Xiao-Xue Yan, Wenqing Xu, Lin Tang .

MedComm (2020). 2021 Jun 24;2(3):442-452.doi: 10.1002/mco2.79. Online ahead of print.

93.    Ligands of Adrenergic Receptors: A Structural Point of View.

Yiran Wu, Liting Zeng, Suwen Zhao.

Biomolecules. 2021 Jun 24;11(7):936. doi: 10.3390/biom11070936.

92.    Discovery of Novel Allosteric Modulators Targeting an Extra-Helical Binding Site of GLP-1R Using Structure- and Ligand-Based Virtual Screening.

Qingtong Zhou, Wanjing Guo, Antao Dai, Xiaoqing Cai, Márton Vass, Chris de Graaf,Wenqing Shui, Suwen Zhao, Dehua Yang, Ming-Wei Wang.

Biomolecules. 2021 Jun 23;11(7):929. doi: 10.3390/biom11070929.

91.  The MLKL kinase-like domain dimerization is an indispensable step of mammalian MLKL activation in necroptosis signaling.

Yu Zhang, Jia Liu, Dandan Yu, Xinxin Zhu, Xiaoyan Liu, Jun Liao, Sheng Li, Huayi Wang .

Cell Death Dis. 2021 Jun 22;12(7):638. doi: 10.1038/s41419-021-03859-6.

90. ERAD components Derlin-1 and Derlin-2 are essential for postnatal brain development and motor function.

Takashi Sugiyama, Naoya Murao, Hisae Kadowaki, Keizo Takao, Tsuyoshi Miyakawa, Yosuke Matsushita, Toyomasa Katagiri, Akira Futatsugi, Yohei Shinmyo, Hiroshi Kawasaki, Juro Sakai, Kazutaka Shiomi, Masamitsu Nakazato, Kohsuke Takeda, Katsuhiko Mikoshiba, Hidde L Ploegh, Hidenori Ichijo, Hideki Nishitoh .

iScience. 2021 Jun 19;24(7):102758. doi: 10.1016/j.isci.2021.102758. eCollection 2021 Jul 23.

89.  Affinity Mass Spectrometry-Based Fragment Screening Identified a New Negative Allosteric Modulator of the Adenosine A 2A Receptor Targeting the Sodium Ion Pocket.

Yan Lu, Hongyue Liu, Dehua Yang, Li Zhong, Ye Xin, Suwen Zhao, Ming-Wei Wang, Qingtong Zhou, Wenqing Shui.

ACS Chem Biol. 2021 Jun 18;16(6):991-1002. doi: 10.1021/acschembio.0c00899. Epub 2021 May 28.

88.  Enhancing prime editing by Csy4-mediated processing of pegRNA.

Yao Liu #, Guang Yang #, Shuhong Huang #, Xiangyang Li, Xin Wang, Guanglei LiTian Chi, Yulin Chen, Xingxu Huang, Xiaolong Wang.

Cell Res. 2021 Jun 8. doi: 10.1038/s41422-021-00520-x. Online ahead of print.

87.  Glia-derived temporal signals orchestrate neurogenesis in the Drosophila mushroom body.

Mengying Yang, Honglei Wang, Changyan Chen, Shiping Zhang, Mengxiao Wang, Bhagyashree Senapati, Shuhua Li, Shuanglong Yi, Linfang Wang, Min Zhang, Shuai Yin, Yijing He, Lei Xue, Suewei Lin, Margaret S Ho .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Jun 8;118(23):e2020098118. doi: 10.1073/pnas.2020098118.

86.  ERK signaling mediates resistance to immunomodulatory drugs in the bone marrow microenvironment.

Jiye Liu, Teru Hideshima, Lijie Xing, Su Wang, Wenrong Zhou, Mehmet K Samur, Tomasz Sewastianik, Daisuke Ogiya, Gang An, Shaobing Gao, Li Yang, Tong Ji, Giada Bianchi, Kenneth Wen, Yu-Tzu Tai, Nikhil Munshi, Paul Richardson, Ruben Carrasco, Yong Cang, Kenneth C Anderson .

Sci Adv. 2021 Jun 4;7(23):eabg2697. doi: 10.1126/sciadv.abg2697. Print 2021 Jun.

85.  Inhibition of the FACT Complex Targets Aberrant Hedgehog Signaling and Overcomes Resistance to Smoothened Antagonists.

Jialin Mo #, Fang Liu #, Xi Sun #, Hongting Huang, Kezhe Tan, Xiaojing Zhao, Rui Li, Wenyan Jiang, Yi Sui, Xiaosong Chen, Kunwei Shen, Liye Zhang, Jie Ma, Kewen Zhao, Yujie Tang .

Cancer Res. 2021 Jun 1;81(11):3105-3120. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-3186. Epub 2021 Apr 14.

84.  Histone transcription regulator Slm9 is required for cytoophidium biogenesis.

Han-Chao Feng, Christos Andreadis, Ji-Long Liu.

Exp Cell Res. 2021 Jun 1;403(1):112582. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112582. Epub 2021 Apr 1.

83.   Identification of proteasome and caspase inhibitors targeting SARS-CoV-2 M pro.

Zhengyuan Wang #, Yao Zhao #, Qingxing Wang #, Yangfei Xing #, Lu Feng, Juan Kong, Chao Peng, Leike Zhang, Haitao Yang, Min Lu .

Signal Transduct Target Ther. 2021 Jun 1;6(1):214. doi: 10.1038/s41392-021-00639-8.

82.   CRISPR Adventures in China.

Caixia Gao, Jia Chen.

CRISPR J. 2021 Jun;4(3):304-306. doi: 10.1089/crispr.2021.29129.gao.

81.  The careful control of Polo kinase by APC/C-Ube2C ensures the intercellular transport of germline centrosomes during Drosophila oogenesis.

Alexis Leah Braun, Francesco Meghini, Gema Villa-Fombuena, Morgane Guermont, Elisa Fernandez-Martinez, Zhang Qian, Maria Dolores Martín-Bermudo, Acaimo González-Reyes, David Moore Glover, Yuu Kimata .

Open Biol. 2021 Jun;11(6):200371. doi: 10.1098/rsob.200371. Epub 2021 Jun 30.

80.  TET1 promotes RXRα expression and adipogenesis through DNA demethylation.

Hui Qian , Jiaqi Zhao, Xinyi Yang, Sujuan Wu, Yang An, Yuxiu Qu, Zhen Li, Hui Ge, En Li, Wei Qi .

Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2021 Jun;1866(6):158919. doi: 10.1016/j.bbalip.2021.158919. Epub 2021 Mar 6.

79.   Crystal structures of γ-glutamylmethylamide synthetase provide insight into bacterial metabolism of oceanic monomethylamine.

Ning Wang, Xiu-Lan Chen, Chao Gao, Ming Peng, Peng Wang, Na Zhang, Fuchuan Li, Gui-Peng Yang, Qing-Tao Shen, Shengying Li, Yin Chen, Yu-Zhong Zhang, Chun-Yang Li .

J Biol Chem. Jan-Jun 2021;296:100081. doi: 10.1074/jbc.RA120.015952. Epub 2020 Nov 21.

78.    Structural basis for CD97 recognition of the decay-accelerating factor CD55 suggests mechanosensitive activation of adhesion GPCRs.

Minghui Niu, Shengzhao Xu, Jie Yang, Deqiang Yao, Na Li, Jie Yan, Guisheng Zhong, Gaojie Song .

J Biol Chem. Jan-Jun 2021;296:100776. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100776. Epub 2021 May 14.

77.  A novel partially open state of SHP2 points to a multiple gear regulation mechanism.

Youqi Tao, Jingfei Xie, Qinglu Zhong, Yongyao Wang, Shengnan Zhang, Feng Luo, Fengcai Wen, Jingjing Xie, Jiawei Zhao, Xiaoou Sun, Houfang Long, Junfeng Ma, Qian Zhang, Jiangang Long, Xianyang Fang, Ying Lu, Dan Li, Ming Li, Jidong Zhu, Bo Sun, Guohui Li, Jiajie Diao, Cong Liu .

J Biol Chem. Jan-Jun 2021;296:100538. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100538. Epub 2021 Mar 12.


5

76.  IMPDH forms the cytoophidium in zebrafish.

Gerson Dierley Keppeke, Chia-Chun Chang, Christopher L Antos, Min Peng, Li-Ying Sung, Luis Eduardo Coelho Andrade, Ji-Long Liu .

Dev Biol. 2021 May 25;S0012-1606(21)00130-5. doi: 10.1016/j.ydbio.2021.05.017. Online ahead of print.

75.  Inhibition mechanism of SARS-CoV-2 main protease by ebselen and its derivatives.

Kangsa Amporndanai, Xiaoli Meng, Weijuan Shang, Zhenmig Jin, Michael Rogers, Yao Zhao, Zihe Rao, Zhi-Jie Liu, Haitao Yang, Leike Zhang, Paul M O'Neill, S Samar Hasnain .

Nat Commun. 2021 May 24;12(1):3061. doi: 10.1038/s41467-021-23313-7.

74.  A New Method for Studying RNA-binding Proteins on Specific RNAs.

Weiping Sun, Ziheng Zhang, Ji-Long Liu, Min Zhuang.

Bio Protoc. 2021 May 20;11(10):e4022. doi: 10.21769/BioProtoc.4022.

73. The histone H3K9M mutation synergizes with H3K14 ubiquitylation to selectively sequester histone H3K9 methyltransferase Clr4 at heterochromatin.

Chun-Min Shan, Jin-Kwang Kim, Jiyong Wang, Kehan Bao, Yadong Sun, Huijie Chen, Jia-Xing Yue, Alessandro Stirpe, Zhiguo Zhang, Chao Lu, Thomas Schalch, Gianni Liti, Peter L Nagy, Liang Tong, Feng Qiao, Songtao Jia.

Cell Rep. 2021 May 18;35(7):109137. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109137.

72.    Polarised maintenance of cytoophidia in Drosophila follicle epithelia.

Qiao-Qi Wang, Peiyao A Zhao, Ömür Y Tastan, Ji-Long Liu.

Exp Cell Res. 2021 May 15;402(2):112564. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112564. Epub 2021 Mar 16. 

71.    Identification of recombinant Fabs for structural and functional characterization of HIV-host factor complexes.

Natalia Sevillano, Evan M Green, Jörg Votteler, Dong Young Kim, Xuefeng Ren, Bei Yang, Xi Liu, André Luiz Lourenço, James H Hurley, Shauna Farr-Jones, John D Gross, Yifan Cheng, Charles S Craik .

PLoS One. 2021 May 13;16(5):e0250318. doi: 10.1371/journal.pone.0250318. eCollection 2021.

70.   Reactive astrocyte-driven epileptogenesis is induced by microglia initially activated following status epilepticus.

Fumikazu Sano, Eiji Shigetomi, Youichi Shinozaki, Haruka Tsuzukiyama, Kozo Saito, Katsuhiko Mikoshiba, Hiroshi Horiuchi, Dennis Lawrence Cheung, Junichi Nabekura, Kanji Sugita, Masao Aihara, Schuichi Koizumi.

JCI Insight. 2021 May 10;6(9):135391. doi: 10.1172/jci.insight.135391.

69.   Crystal structures of N-terminally truncated telomerase reverse transcriptase from fungi‡.

Liu-Tao Zhai, Stephane Rety, Wei-Fei Chen, Ze-Yu Song, Daniel Auguin, Bo Sun, Shuo-Xing Dou, Xu-Guang Xi .

Nucleic Acids Res. 2021 May 7;49(8):4768-4781. doi: 10.1093/nar/gkab261.

68.   Highly effective proximate labeling in Drosophila.

Bo Zhang, Yuanbing Zhang, Ji-Long Liu.

G3 (Bethesda). 2021 May 7;11(5):jkab077. doi: 10.1093/g3journal/jkab077.

67.   Early-career researchers in the time of COVID-19: Starting a new lab during a pandemic.

Anastasia Tikhonova; Yangfei Xiang; Casey Gifford

Cell Stem Cell. 2021 May 6;28(5):808-810. doi: 10.1016/j.stem.2021.04.021. 

66.  The LRR-TM protein PAN-1 interacts with MYRF to promote its nuclear translocation in synaptic remodeling.

Shi-Li Xia #, Meng Li #, Bing Chen, Chao Wang, Yong-Hong Yan, Meng-Qiu Dong, Yingchuan B Qi .

Elife. 2021 May 5;10:e67628. doi: 10.7554/eLife.67628.

65.  Selection of a picomolar antibody that targets CXCR2-mediated neutrophil activation and alleviates EAE symptoms.

Xiaojie Shi # , Yue Wan #, Nan Wang #, Jiangchao Xiang #, Tao Wang, Xiaofeng Yang , Ju Wang , Xuxue Dong, Liang Dong, Lei Yan, Yu Li, Lili Liu , Shinchen Hou , Zhenwei Zhong , Ian A Wilson, Bei Yang, Guang Yang, Richard A Lerner .

Nat Commun. 2021 May 5;12(1):2547. doi: 10.1038/s41467-021-22810-z.

64.    Copy number signature analysis tool and its application in prostate cancer reveals distinct mutational processes and clinical outcomes.

Shixiang Wang, Huimin Li, Minfang Song, Ziyu Tao, Tao Wu, Zaoke He, Xiangyu Zhao, Kai Wu, Xue-Song Liu.

PLoS Genet. 2021 May 4;17(5):e1009557. doi: 10.1371/journal.pgen.1009557. Online ahead of print.

63. Replication protein A plays multifaceted roles complementary to specialized helicases in processing G-quadruplex DNA.

Yi-Ran Wang, Ting-Ting Guo, Ya-Ting Zheng, Chang-Wei Lai, Bo Sun, Xu-Guang Xi, Xi-Miao Hou.

iScience. 2021 May 1;24(5):102493. doi: 10.1016/j.isci.2021.102493. eCollection 2021 May 21.

62.    Eliminating base-editor-induced genome-wide and transcriptome-wide off-target mutations.

Lijie Wang #, Wei Xue #, Hongxia Zhang #, Runze Gao #, Houyuan Qiu #, Jia Wei, Lina Zhou, Yun-Ni Lei, Xiaocheng Wu, Xiao Li, Chengfang Liu, Jing Wu, Qiubing Chen, Hanhui Ma, Xingxu Huang, Cheguo Cai, Ying Zhang, Bei Yang, Hao Yin, Li Yang, Jia Chen .

Nat Cell Biol. 2021 May;23(5):552-563. doi: 10.1038/s41556-021-00671-4. Epub 2021 May 10.


4

61.   A widespread pathway for substitution of adenine by diaminopurine in phage genomes.

Yan Zhou #, Xuexia Xu #, Yifeng Wei #, Yu Cheng, Yu Guo, Ivan Khudyakov, Fuli Liu, Ping He, Zhangyue Song, Zhi Li, Yan Gao, Ee Lui Ang, Huimin Zhao, Yan Zhang, Suwen Zhao.

Science. 2021 Apr 30;372(6541):512-516. doi: 10.1126/science.abe4882.

60.  A multi-targeting drug design strategy for identifying potent anti-SARS-CoV-2 inhibitors.

Peng-Xuan Ren # , Wei-Juan Shang #, Wan-Chao Yin #, Huan Ge #, Lin Wang #, Xiang-Lei Zhang, Bing-Qian Li, Hong-Lin Li, Ye-Chun Xu, Eric H Xu, Hua-Liang Jiang, Li-Li Zhu, Lei-Ke Zhang, Fang Bai .

Acta Pharmacol Sin. 2021 Apr 27;1-11. doi: 10.1038/s41401-021-00668-7. Online ahead of print.

59.    Organoid: a powerful tool to study lung regeneration and disease.

Tiantian Lu , Yiyuan Cao, Peng Zhao, Shengxi Shen, Ying Xi .

Cell Regen. 2021 Apr 26;10(1):21. doi: 10.1186/s13619-021-00082-8.

58.   Structure and assembly of double-headed Sendai virus nucleocapsids.

Na Zhang #, Hong Shan #, Mingdong Liu #, Tianhao Li #, Rui Luo, Liuyan Yang, Lei Qi, Xiaofeng Chu, Xin Su, Rui Wang, Yunhui Liu, Wenzhi Sun, Qing-Tao Shen.

Commun Biol. 2021 Apr 22;4(1):494. doi: 10.1038/s42003-021-02027-y.

57.   Cryo-EM structure of Mycobacterium smegmatis DyP-loaded encapsulin.

Yanting Tang, An Mu, Yuying Zhang, Shan Zhou, Weiwei Wang, Yuezheng Lai , Xiaoting Zhou , Fengjiang Liu, Xiuna Yang, Hongri Gong, Quan Wang, Zihe Rao .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 20;118(16):e2025658118. doi: 10.1073/pnas.2025658118.

56.    The occurrence order and cross-talk of different tRNA modifications.

Jing Li, Wen-Yu Zhu, Wen-Qing Yang, Cai-Tao Li, Ru-Juan Liu .

Sci China Life Sci. 2021 Apr 19. doi: 10.1007/s11427-020-1906-4. Online ahead of print.

55.  High-throughput screening identifies established drugs as SARS-CoV-2 PLpro inhibitors.

Yao Zhao #, Xiaoyu Du #, Yinkai Duan #, Xiaoyan Pan #, Yifang Sun #, Tian You #, Lin Han #, Zhenming Jin, Weijuan Shang, Jing Yu, Hangtian Guo, Qianying Liu, Yan Wu, Chao Peng, Jun Wang, Chenghao Zhu, Xiuna Yang, Kailin Yang, Ying Lei, Luke W Guddat, Wenqing Xu, Gengfu Xiao, Lei Sun, Leike Zhang, Zihe Rao, Haitao Yang.

Protein Cell. 2021 Apr 17;1-12. doi: 10.1007/s13238-021-00836-9. Online ahead of print.

54.  Structure-guided engineering of adenine base editor with minimized RNA off-targeting activity.

Jianan Li #, Wenxia Yu #, Shisheng Huang #, Susu Wu, Liping Li, Jiankui Zhou, Yu Cao, Xingxu Huang, Yunbo Qiao.

Nat Commun. 2021 Apr 16;12(1):2287. doi: 10.1038/s41467-021-22519-z.

53.  Neddylation stabilizes Nav1.1 to maintain interneuron excitability and prevent seizures in murine epilepsy models.

Wenbing Chen, Bin Luo, Nannan Gao, Haiwen Li, Hongsheng Wang, Lei Li, Wanpeng Cui, Lei Zhang, Dong Sun, Fang Liu, Zhaoqi Dong, Xiao Ren, Hongsheng Zhang, Huabo Su, Wen-Cheng Xiong, Lin Mei.

J Clin Invest. 2021 Apr 15;131(8):136956. doi: 10.1172/JCI136956.

52.  Architecture of the mycobacterial succinate dehydrogenase with a membrane-embedded Rieske FeS cluster.

Xiaoting Zhou , Yan Gao, Weiwei Wang, Xiaolin Yang, Xiuna Yang, Fengjiang Liu, Yanting Tang, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Lu Yu, Changlin Tian, Luke W Guddat, Quan Wang, Zihe Rao, Hongri Gong .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 13;118(15):e2022308118. doi: 10.1073/pnas.2022308118.

51.  Structural basis for GTP-induced dimerization and antiviral function of guanylate-binding proteins.

Wen Cui, Elisabeth Braun, Wei Wang, Jinhong Tang, Yanyan Zheng, Benjamin Slater, Na Li, Cheng Chen, Qingxiang Liu, Bin Wang, Xiu Li, Yinkai Duan, Yunjie Xiao, Ruijiao Ti, Dominik Hotter, Xiaoyun Ji, Lei Zhang, Jun Cui, Yong Xiong, Daniel Sauter, Zefang Wang, Frank Kirchhoff,Haitao Yang.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 13;118(15):e2022269118. doi: 10.1073/pnas.2022269118.

50. Proximal Single-Stranded RNA Destabilizes Human Telomerase RNA G-Quadruplex and Induces Its Distinct Conformers.

Shasha Ye, Ziting Chen, Xia Zhang, Fangfang Li, Lijuan Guo, Xi-Miao Hou, Wen-Qiang Wu, Jian Wang, Cong Liu, Ke Zheng, Bo Sun.

J Phys Chem Lett. 2021 Apr 8;12(13):3361-3366. doi: 10.1021/acs.jpclett.1c00250. Epub 2021 Mar 30.

49.    Novel Functionalized Cannabinoid Receptor Probes: Development of Exceptionally Potent Agonists.

Shan Jiang, Christos Iliopoulos-Tsoutsouvas, Fei Tong, Christina A Brust, Catherine M Keenan, Jimit Girish Raghav, Tian Hua, Simiao Wu, Jo-Hao Ho, Yiran Wu, Travis W Grim, Nikolai Zvonok, Ganesh A Thakur, Zhi-Jie Liu, Keith A Sharkey, Laura M Bohn, Spyros P Nikas, Alexandros Makriyannis.

J Med Chem. 2021 Apr 8;64(7):3870-3884. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c02053. Epub 2021 Mar 24.

48.    A calcineurin-mediated scaling mechanism that controls a K +-leak channel to regulate morphogen and growth factor transcription.

Chao Yi # , Tim Wgm Spitters # , Ezz Al-Din Ahmed Al-Far # , Sen Wang , TianLong Xiong , Simian Cai , Xin Yan , Kaomei Guan , Michael Wagner , Ali El-Armouche , Christopher L Antos .

Elife. 2021 Apr 8;10:e60691. doi: 10.7554/eLife.60691.

47.     The structure of a minimum amyloid fibril core formed by necroptosis-mediating RHIM of human RIPK3.

Xialian Wu , Yeyang Ma, Kun Zhao, Jing Zhang, Yunpeng Sun, Yichen Li, Xingqi Dong, Hong Hu, Jing Liu, Jian Wang, Xia Zhang, Bing Li, Huayi Wang, Dan Li, Bo Sun, Junxia Lu, Cong Liu .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 6;118(14):e2022933118. doi: 10.1073/pnas.2022933118.

46.  Structural insights into SARS-CoV-2 infection and therapeutics development.

Gangyu Sun, Lulu Xue, Qingjing He, Yue Zhao, Wenqing Xu,Zhizhi Wang.

Stem Cell Res. 2021 Apr;52:102219. doi: 10.1016/j.scr.2021.102219. Epub 2021 Feb 2.

45.    Hypoosmolality impedes cytoophidium integrity during nitrogen starvation.

Yi-Lan Li, Ji-Long Liu.

Yeast. 2021 Apr;38(4):276-289. doi: 10.1002/yea.3542. Epub 2021 Jan 28.

44.   Generation of a human-derived induced pluripotent stem cell line (SIAISi012-A) from an 82-year-old healthy Chinese Han male.

Jinghui Guo, Fang Fang, Qiuting Dai, Wenxin Zhang, Weihao Di, Jiaan Hu, Jian Zhao, Jiumei Cao, Ying Wang.

Stem Cell Res. 2021 Apr;52:102186. doi: 10.1016/j.scr.2021.102186. Epub 2021 Jan 18.

43.  Conjugated secondary 12α-hydroxylated bile acids promote liver fibrogenesis.

Guoxiang Xie, Runqiu Jiang, Xiaoning Wang, Ping Liu, Aihua Zhao, Yiran Wu, Fengjie Huang, Zhipeng Liu, Cynthia Rajani, Xiaojiao Zheng, Jiannan Qiu, Xiaoling Zhang, Suwen Zhao, Hua Bian, Xin Gao, Beicheng Sun, Wei Jia.

EBioMedicine. 2021 Apr;66:103290. doi: 10.1016/j.ebiom.2021.103290. Epub 2021 Mar 19.

42.   Overexpression of Kdr in adult endocardium induces endocardial neovascularization and improves heart function after myocardial infarction.

Zhen Jiang, Zhengkai Lu, Shan Kou, Teng Feng, Yuanxin Wei, Zibei Gao, Defang Deng, Jufeng Meng, Chao-Po Lin, Bin Zhou, Hui Zhang .

Cell Res. 2021 Apr;31(4):485-487. doi: 10.1038/s41422-020-00436-y. Epub 2020 Nov 20.3

41.    Male pheromones modulate synaptic transmission at the C. elegans neuromuscular junction in a sexually dimorphic manner.

Kang-Ying Qian , Wan-Xin Zeng, Yue Hao, Xian-Ting Zeng, Haowen Liu, Lei Li, Lili Chen, Fu-Min Tian, Cindy Chang, Qi Hall, Chun-Xue Song, Shangbang Gao, Zhitao Hu, Joshua M Kaplan, Qian Li, Xia-Jing Tong .

Elife. 2021 Mar 31;10:e67170. doi: 10.7554/eLife.67170.

40.  Large-Scale Analysis of Bioactive Ligand Conformational Strain Energy by Ab Initio Calculation.

Jiahui Tong, Suwen Zhao.

J Chem Inf Model. 2021 Mar 22;61(3):1180-1192. doi: 10.1021/acs.jcim.0c01197. Epub 2021 Feb 25.

39.   Development of a Broadly Applicable Cas12a-Linked Beam Unlocking Reaction for Sensitive and Specific Detection of Respiratory Pathogens Including SARS-CoV-2.

Yu Wang, Donglan Liu, Huihuang Lin, Dingbin Chen, Jing Sun, Yusang Xie, Xinjie Wang, Peixiang Ma, Yan Nie, Hong Mei, Baihui Zhao, Xingxu Huang, Ge Jiang, Xianxing Jiang, Jieming Qu, Jincun Zhao, Jia Liu .

ACS Chem Biol. 2021 Mar 19;16(3):491-500. doi: 10.1021/acschembio.0c00840. Epub 2021 Feb 15.

38.   Antivirals with common targets against highly pathogenic viruses.

Lu Lu , Shan Su, Haitao Yang, Shibo Jiang .

Cell. 2021 Mar 18;184(6):1604-1620. doi: 10.1016/j.cell.2021.02.013.

37.activity through modulating the lysosomal degradation of AE2.

Ryo Itoh, Naoya Hatano, Momoko Murakami, Kosuke Mitsumori, Satoko Kawasaki, Tomoka Wakagi, Yoshino Kanzaki, Hiroyuki Kojima, Katsuhiro Kawaai, Katsuhiko Mikoshiba, Koichi Hamada, Akihiro Mizutani .

Sci Rep. 2021 Mar 16;11(1):5990. doi: 10.1038/s41598-021-85499-6.

36.    Evaluation of chemical cross-linkers for in-depth structural analysis of G protein-coupled receptors through cross-linking mass spectrometry.

Lisha Xia, Ziliang Ma, Jiahui Tong, Yuliang Tang, Shanshan Li, Shanshan Qin, Ronghui Lou, Suwen Zhao, Xiaoguang Lei, Wenqing Shui .

Anal Chim Acta. 2020 Mar 15;1102:53-62. doi: 10.1016/j.aca.2019.12.036. Epub 2019 Dec 19.

35.   The amyloid structure of mouse RIPK3 (receptor interacting protein kinase 3) in cell necroptosis.

Xia-Lian Wu #, Hong Hu #, Xing-Qi Dong, Jing Zhang, Jian Wang, Charles D Schwieters, Jing Liu, Guo-Xiang Wu, Bing Li, Jing-Yu Lin, Hua-Yi Wang, Jun-Xia Lu .

Nat Commun. 2021 Mar 12;12(1):1627. doi: 10.1038/s41467-021-21881-2.

34.   BAY 60-6583 Enhances the Antitumor Function of Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells Independent of the Adenosine A2b Receptor.

Jiaxing Tang, Yan Zou, Long Li, Fengping Lu, Hongtao Xu, Pengxuan Ren, Fang Bai, Gabriele Niedermann, Xuekai Zhu .

Front Pharmacol. 2021 Mar 12;12:619800. doi: 10.3389/fphar.2021.619800. eCollection 2021.

33.   Neurons in the Locus Coeruleus Modulate the Hedonic Effects of Sub-Anesthetic Dose of Propofol.

Hui Chen, Dan Xu, Yu Zhang, Yan Yan, JunXiao Liu, ChengXi Liu, Wei Shen, Tian Yu, Jin Liu.

Front Neurosci. 2021 Mar 9;15:636901. doi: 10.3389/fnins.2021.636901. eCollection 2021.

32. Pan-cancer noncoding genomic analysis identifies functional CDC20 promoter mutation hotspots.

Zaoke He, Tao Wu, Shixiang Wang, Jing Zhang, Xiaoqin Sun, Ziyu Tao, Xiangyu Zhao, Huimin Li, Kai Wu, Xue-Song Liu.

iScience. 2021 Mar 9;24(4):102285. doi: 10.1016/j.isci.2021.102285. eCollection 2021 Apr 23.

31. Generation of three iPSC cell lines (SIAISi006-A, SIAISi007-A and SIAISi008-A) from a 66-year-old Alzheimer's disease (AD) patient and her two unaffected children from Chinese Han population.

Wenxin Zhang, Qiuting Dai, Yishi Hua, Weihao Di, Jinghui Guo, Jian Zhao, Yulei Deng, Ying Wang .

Stem Cell Res. 2021 Mar;51:102172. doi: 10.1016/j.scr.2021.102172. Epub 2021 Jan 12.

30.  Generation of an induced pluripotent stem cell line (SIAISi009-A) from a 60-year-old Chinese Han female with mild cognitive impairment (MCI) having two copies of APOE4/4 allele.

Jinghui Guo, Weihao Di, Wenxin Zhang, Qiuting Dai, Jian Zhao, Yulei Deng 2, Ying Wang.

Stem Cell Res. 2021 Mar;51:102198. doi: 10.1016/j.scr.2021.102198. Epub 2021 Jan 26.

29.  Generation of a human induced pluripotent stem cell line (SIAISi011-A) from a 61-year-old Chinese Han healthy female donor.

Wenxin Zhang, Yishi Hua, Weihao Di, Jinghui Guo, Qiuting Dai, Jian Zhao, Bei Zhang, Ying Wang .

Stem Cell Res. 2021 Mar;51:102173. doi: 10.1016/j.scr.2021.102173. Epub 2021 Jan 12.

28.  Deconstructing and reconstructing the human brain with regionally specified brain organoids.

Yangfei Xiang, Bilal Cakir, In-Hyun Park.

Semin Cell Dev Biol. 2021 Mar;111:40-51. doi: 10.1016/j.semcdb.2020.05.023. Epub 2020 Jun 15.

27.   Cell-type-specific imaging of neurotransmission reveals a disrupted excitatory-inhibitory cortical network in isoflurane anaesthesia.

Juan Guo, Mingzi Ran, Zilong Gao, Xinxin Zhang, Dan Wang, Huiming Li, Shiyi Zhao, Wenzhi Sun, Hailong Dong, Ji Hu.

EBioMedicine. 2021 Mar;65:103272. doi: 10.1016/j.ebiom.2021.103272. Epub 2021 Mar 7.

26.  Three-dimensional bioprinted hepatorganoids prolong survival of mice with liver failure.

Huayu Yang #, Lejia Sun #, Yuan Pang #, Dandan Hu #, Haifeng Xu, Shuangshuang Mao, Wenbo Peng, Yanan Wang, Yiyao Xu, Yong-Chang Zheng, Shunda Du, Haitao Zhao, Tianyi Chi, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Xin Wang, Hongbing Zhang, Pengyu Huang, Wei Sun, Yilei Mao .

Gut. 2021 Mar;70(3):567-574. doi: 10.1136/gutjnl-2019-319960. Epub 2020 May 20.

25.   A novel partially open state of SHP2 points to a multiple gear regulation mechanism.

Youqi Tao , Jingfei Xie , Qinglu Zhong , Yongyao Wang , Shengnan Zhang , Feng Luo , Fengcai Wen , Jingjing Xie , Jiawei Zhao , Xiaoou Sun , Houfang Long , Junfeng Ma , Qian Zhang , Jiangang Long , Xianyang Fang , Ying Lu , Dan Li , Ming Li , Jidong Zhu , Bo Sun , Guohui Li , Jiajie Diao , Cong Liu .

J Biol Chem. Jan-Jun 2021;296:100538. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100538. Epub 2021 Mar 12.


2

24.     The F-Box Protein CG5003 Regulates Axon Pruning and the Integrity of the Drosophila Mushroom Body.

Mengying Yang, Yige Guo, Shuran Wang, Changyan Chen, Yung-Heng Chang, Margaret Su-Chun Ho .

Front Mol Neurosci. 2021 Feb 25;14:634784. doi: 10.3389/fnmol.2021.634784. eCollection 2021.

23.  Reduction of prefrontal purinergic signaling is necessary for the analgesic effect of morphine.

Yeting Zeng, Huoqing Luo, Zilong Gao, Xiaona Zhu, Yinbo Shen, Yulong Li, Ji Hu, Jiajun Yang .

iScience. 2021 Feb 20;24(3):102213. doi: 10.1016/j.isci.2021.102213. eCollection 2021 Mar 19.

22.   Harnessing A3G for efficient and selective C-to-T conversion at C-rich sequences.

Wenxia Yu #, Jianan Li #, Shisheng Huang, Xiangyang Li, Ping Li, Guanglei Li, Aibin Liang, Tian Chi, Xingxu Huang.

BMC Biol. 2021 Feb 18;19(1):34. doi: 10.1186/s12915-020-00879-0.

21.  Detection of the SARS-CoV-2 D614G mutation using engineered Cas12a guide RNA.

Qingzhou Meng, Xinjie Wang, Yanqun Wang, Lu Dang, Xinyi Liu, Xiaodong Ma, Tian Chi, Xian Wang, Qin Zhao, Guang Yang, Ming Liu, Xingxu Huang, Peixiang Ma .

Biotechnol J. 2021 Feb 17;e2100040. doi: 10.1002/biot.202100040. Online ahead of print.

20.  Mass spectrometry reveals potential of β-lactams as SARS-CoV-2 M pro inhibitors.

Tika R Malla, Anthony Tumber, Tobias John, Lennart Brewitz, Claire Strain-Damerell, C David Owen, Petra Lukacik, H T Henry Chan, Pratheesh Maheswaran, Eidarus Salah, Fernanda Duarte, Haitao Yang, Zihe Rao, Martin A Walsh, Christopher J Schofield .

Chem Commun (Camb). 2021 Feb 15;57(12):1430-1433. doi: 10.1039/d0cc06870e.

19.    In vivo imaging of a PVD neuron in Caenorhabditis elegans.

Xinjian Wang, Tingting Li, Jiawen Hu, Zhigang Feng, Rui Zhong, Wang Nie, Xiaoyan Yang, Yan Zou.

STAR Protoc. 2021 Feb 4;2(1):100309. doi: 10.1016/j.xpro.2021.100309. eCollection 2021 Mar 19.

18.     PDGFRb + mesenchymal cells, but not NG2 + mural cells, contribute to cardiac fat.

Zhen Jiang, Teng Feng, Zhengkai Lu, Yuanxin Wei, Jufeng Meng, Chao-Po Lin, Bin Zhou, Chen Liu, Hui Zhang.

Cell Rep. 2021 Feb 2;34(5):108697. doi: 10.1016/j.celrep.2021.108697.

17.     ZFP57 dictates allelic expression switch of target imprinted genes.

Weijun Jiang, Jiajia Shi, Jingjie Zhao, Qiu Wang, Dan Cong, Fenghua Chen, Yu Zhang, Yuhan Liu, Junzheng Zhao, Qian Chen, Linhao Gu, Wenjia Zhou, Chenhang Wang, Zhaoyuan Fang, Shuhui Geng, Wei Xie, Luo-Nan Chen, Yang Yang, Yun Bai, Haodong Lin, Xiajun Li.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Feb 2;118(5):e2005377118. doi: 10.1073/pnas.2005377118. 


1

16.   The noncanonical role of the protease cathepsin D as a cofilin phosphatase.

Yi-Jun Liu #, Ting Zhang #, Sicong Chen , Daxiao Cheng, Cunjin Wu, Xingyue Wang, Duo Duan, Liya Zhu, Huifang Lou, Zhefeng Gong, Xiao-Dong Wang, Margaret S Ho, Shumin Duan .

Cell Res. 2021 Jan 29. doi: 10.1038/s41422-020-00454-w. Online ahead of print.

15.   Avidity-Based Selection of Tissue-Specific CAR-T Cells from a Combinatorial Cellular Library of CARs.

Peixiang Ma, Ping Ren, Chuyue Zhang, Jiaxing Tang, Zheng Yu, Xuekai Zhu, Kun Fan, Guanglei Li, Wei Zhu, Wei Sang, Chenyu Min, Wenzhang Chen, Xingxu Huang, Guang Yang, Richard A Lerner.

Adv Sci (Weinh). 2021 Jan 29;8(6):2003091. doi: 10.1002/advs.202003091. eCollection 2021 Mar.

14.   The main protease and RNA-dependent RNA polymerase are two prime targets for SARS-CoV-2.

Zhenming Jin, Haofeng Wang, Yinkai Duan, Haitao Yang.

Biochem Biophys Res Commun. 2021 Jan 29;538:63-71. doi: 10.1016/j.bbrc.2020.10.091. Epub 2020 Nov 21.

13.    gem-Difluoromethylene Alkyne-Enabled Diverse C-H Functionalization and Application to the on-DNA Synthesis of Difluorinated Isocoumarins.

Hui Gao , Shuang Lin , Shuning Zhang , Weijie Chen , Xiawen Liu , Guang Yang , Richard A Lerner , Hongtao Xu , Zhi Zhou , Wei Yi .

Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Jan 25;60(4):1959-1966. doi: 10.1002/anie.202013052. Epub 2020 Nov 20.

12.   ASNS disruption shortens CTPS cytoophidia in Saccharomyces cerevisiae.

Shanshan Zhang, Han-Chao Feng, Ji-Long Liu .

G3 (Bethesda). 2021 Jan 18;11(1):jkaa060. doi: 10.1093/g3journal/jkaa060.

11.   TBC1D3 promotes neural progenitor proliferation by suppressing the histone methyltransferase G9a.

Qiong-Qiong Hou, Qi Xiao, Xin-Yao Sun, Xiang-Chun Ju, Zhen-Ge Luo.

Sci Adv. 2021 Jan 15;7(3):eaba8053.doi: 10.1126/sciadv.aba8053. Print 2021 Jan.

10.   Structure-Based Design of Melanocortin 4 Receptor Ligands Based on the SHU-9119-hMC4R Cocrystal Structure†.

Charlotte Martin, Luis E Gimenez, Savannah Y Williams, Yu Jing, Yiran Wu, Charlie Hollanders, Olivier Van der Poorten, Simon Gonzalez, Kevin Van Holsbeeck, Santo Previti, Arthur Lamouroux, Suwen Zhao, Dirk Tourwé, Raymond C Stevens, Roger D Cone, Steven Ballet .

J Med Chem. 2021 Jan 14;64(1):357-369. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c01620. Epub 2020 Nov 14.

9.    Cabs1 Maintains Structural Integrity of Mouse Sperm Flagella during Epididymal Transit of Sperm.

Xiaoning Zhang, Wenwen Zhou, Peng Zhang, Fengxin Gao, Xiuling Zhao, Winnie Waichi Shum, Xuhui Zeng .

Int J Mol Sci. 2021 Jan 11;22(2):652. doi: 10.3390/ijms22020652.

8.    Effects of Survival Motor Neuron Protein on Germ Cell Development in Mouse and Human.

Wei-Fang Chang, Min Peng, Jing Hsu, Jie Xu, Huan-Chieh Cho, Hsiu-Mei Hsieh-Li, Ji-Long Liu  , Chung-Hao Lu, Li-Ying Sung .

Int J Mol Sci. 2021 Jan 11;22(2):661. doi: 10.3390/ijms22020661.

7.    G protein-coupled receptors: structure- and function-based drug discovery.

Dehua Yang, Qingtong Zhou, Viktorija Labroska, Shanshan Qin, Sanaz Darbalaei, Yiran Wu, Elita Yuliantie, Linshan Xie, Houchao Tao, Jianjun Cheng, Qing Liu, Suwen Zhao, Wenqing Shui, Yi Jiang, Ming-Wei Wang .

Signal Transduct Target Ther. 2021 Jan 8;6(1):7. doi: 10.1038/s41392-020-00435-w.

6.   Cryo-EM analysis of the HCoV-229E spike glycoprotein reveals dynamic prefusion conformational changes.

Xiyong Song, Yuejun Shi, Wei Ding, Tongxin Niu, Limeng Sun, Yubei Tan, Yong Chen, Jiale Shi, Qiqi Xiong, Xiaojun Huang, Shaobo Xiao, Yanping Zhu, Chongyun Cheng, Zhen F Fu, Zhi-Jie Liu, Guiqing Peng .

Nat Commun. 2021 Jan 8;12(1):141. doi: 10.1038/s41467-020-20401-y.

5.   Cryo-EM Structure of an Extended SARS-CoV-2 Replication and Transcription Complex Reveals an Intermediate State in Cap Synthesis.

Liming Yan, Ji Ge, Litao Zheng, Ying Zhang, Yan Gao, Tao Wang, Yucen Huang, Yunxiang Yang, Shan Gao, Mingyu Li, Zhenyu Liu, Haofeng Wang, Yingjian Li, Yu Chen, Luke W Guddat, Quan Wang, Zihe Rao, Zhiyong Lou .

Cell. 2021 Jan 7;184(1):184-193.e10. doi: 10.1016/j.cell.2020.11.016. Epub 2020 Nov 14.

4.   Discovery of benzhydrol-oxaborole derivatives as Streptococcus pneumoniae leucyl-tRNA synthetase inhibitors.

Guiyun Hao, Hao Li, Fei Yang, Duoling Dong, Zezhong Li, Yingying Ding, Wei Pan, Enduo Wang, Rujuan Liu, Huchen Zhou .

Bioorg Med Chem. 2021 Jan 1;29:115871. doi: 10.1016/j.bmc.2020.115871. Epub 2020 Nov 13. 

3.   Cold shock induces novel nuclear bodies in Xenopus oocytes.

Ji-Long Liu, Joseph G Gall.

Exp Cell Res. 2021 Jan 1;398(1):112386. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.112386. Epub 2020 Nov 18.

2.    Pepper component 7-ethoxy-4-methylcoumarin, a novel dopamine D2 receptor agonist, ameliorates experimental Parkinson's disease in mice and Caenorhabditis elegans.

Hongli Li, Yaru Feng, Ziyu Chen, Xi Jiang, Zhenyu Zhou, Jinfeng Yuan, Fei Li, Yu Zhang, Xingxu Huang, Shengjie Fan, Xiaojun Wu, Cheng Huang .

Pharmacol Res. 2021 Jan;163:105220. doi: 10.1016/j.phrs.2020.105220. Epub 2020 Sep 29.

1.   Three-dimensional bio-printing of primary human hepatocellular carcinoma for personalized medicine.

Feihu Xie, Lejia Sun, Yuan Pang, Gang Xu, Bao Jin, Haifeng Xu, Xin Lu, Yiyao Xu, Shunda Du, Yanan Wang, Shi Feng, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Xin Wang, Wei Sun, Haitao Zhao, Hongbing Zhang, Huayu Yang, Pengyu Huang, Yilei Mao.

Biomaterials. 2021 Jan;265:120416. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120416. Epub 2020 Sep 22.


返回原图
/