2022年科研成果

发布者:行政办公室(A)发布时间:2022-06-16浏览次数:1394


7

86.  Connecting Ras and CTP synthase in Drosophila.

Youfang Zhou , Jingnan Liu, Ji-Long Liu .

Exp Cell Res. 2022 Jul 1;416(1):113155. doi: 10.1016/j.yexcr.2022.113155. Epub 2022 Apr 12.

 

6

85.  Anti-IgLON5 antibodies cause progressive behavioral and neuropathological changes in mice.

You Ni #, Yifan Feng #, Dingding Shen #, Ming Chen, Xiaona Zhu, Qinming Zhou, Yining Gao, Jun Liu, Qi Zhang, Yuntian Shen, Lisheng Peng, Zike Zeng, Dou Yin, Ji Hu, Sheng Chen .

J Neuroinflammation. 2022 Jun 11;19(1):140. doi: 10.1186/s12974-022-02520-z.

84.   Building the Chordata Olfactory Receptor Database using more than 400,000 receptors annotated by Genome2OR.

Wei Han, Yiran Wu, Liting Zeng, Suwen Zhao.

Sci China Life Sci. 2022 Jun 10. doi: 10.1007/s11427-021-2081-6. Online ahead of print.

83.  The convergence of head-on DNA unwinding forks induces helicase oligomerization and activity transition.

Lulu Bi , Zhenheng Qin, Teng Wang, Yanan Li, Xinshuo Jia, Xia Zhang, Xi-Miao Hou, Mauro Modesti, Xu-Guang Xi, Bo Sun .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 7;119(23):e2116462119. doi: 10.1073/pnas.2116462119. Epub 2022 Jun 3.

82.   Synthesis of heterocyclic ring-fused analogs of HMG499 as novel degraders of HMG-CoA reductase that lower cholesterol.

Xing-Zi Li, Shi-You Jiang, Guo-Qiang Li, Qian-Ru Jiang, Jue-Wan Li, Chen-Chen Li, Yu-Qin Han, Bao-Liang Song, Xin-Ran Ma, Wei Qi, Wen-Wei Qiu.

Eur J Med Chem. 2022 Jun 5;236:114323. doi: 10.1016/j.ejmech.2022.114323. Epub 2022 Apr 2.


5

81.  The unconventional activation of the muscarinic acetylcholine receptor M4R by diverse ligands.

Jingjing Wang #, Meng Wu #, Zhangcheng Chen #, Lijie Wu, Tian Wang, Dongmei Cao, Huan Wang, Shenhui Liu, Yueming Xu, Fei Li, Junlin Liu, Na Chen, Suwen Zhao, Jianjun Cheng, Sheng Wang, Tian Hua .

Nat Commun. 2022 May 23;13(1):2855. doi: 10.1038/s41467-022-30595-y.

80.     Macrophage migration inhibitory factor (MIF) acetylation protects neurons from ischemic injury.

Jin-Xia Hu #, Wei-Jing Ma #, Li-Ying He #, Cong-Hui Zhang #, Cheng Zhang, Yan Wang, Chao-Nan Chen, Da-Yong Shen, Hui-Min Gao, Rui-Ru Guo, Qian-Qian Ning, Xin-Chun Ye, Gui-Yun Cui, Lei Li.

Cell Death Dis. 2022 May 18;13(5):466. doi: 10.1038/s41419-022-04918-2.

79.  FER-mediated phosphorylation and PIK3R2 recruitment on IRS4 promotes AKT activation and tumorigenesis in ovarian cancer cells.

Yanchun Zhang #, Xuexue Xiong #, Qi Zhu, Jiali Zhang, Shengmiao Chen, Yuetong Wang, Jian Cao, Li Chen, Linjun Hou, Xi Zhao, Piliang Hao, Jian Chen, Min Zhuang, Dake Li, Gaofeng Fan.

Elife. 2022 May 12;11:e76183. doi: 10.7554/eLife.76183.

78.  Poly(beta-amino ester)-Based Nanoparticles Enable Nonviral Delivery of Base Editors for Targeted Tumor Gene Editing.

Qimingxing Chen, Lili Su, Xiaoyan He, Jinwei Li, Yan Cao, Qingxia Wu, Jianchao Qin, Zongxing He, Xingxu Huang, Huiying Yang, Jianfeng Li.

Biomacromolecules. 2022 May 9;23(5):2116-2125. doi: 10.1021/acs.biomac.2c00137. Epub 2022 Apr 7.

77.   The MFN1 and MFN2 mitofusins promote clustering between mitochondria and peroxisomes.

Yinbo Huo, Weiping Sun, Tiezhu Shi, Song Gao, Min Zhuang.

Commun Biol. 2022 May 6;5(1):423.doi: 10.1038/s42003-022-03377-x. 

76.  Generation of vascularized brain organoids to study neurovascular interactions.

Xin-Yao Sun, Xiang-Chun Ju, Yang Li, Peng-Ming Zeng, Jian Wu, Ying-Ying Zhou, Li-Bing Shen, Jian Dong, Yuejun Chen, Zhen-Ge Luo.

Elife. 2022 May 4;11:e76707. doi: 10.7554/eLife.76707. Online ahead of print.

75.  Structures of Omicron spike complexes and implications for neutralizing antibody development.

Hangtian Guo, Yan Gao, Tinghan Li, Tingting Li, Yuchi Lu, Le Zheng, Yue Liu, Tingting Yang, Feiyang Luo, Shuyi Song, Wei Wang, Xiuna Yang, Henry C Nguyen, Hongkai Zhang, Ailong Huang, Aishun Jin, Haitao Yang, Zihe Rao, Xiaoyun Ji.

Cell Rep. 2022 May 3;39(5):110770. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110770. Epub 2022 Apr 15.

74.   A non-canonical cGAS-STING-PERK pathway facilitates the translational program critical for senescence and organ fibrosis.

Dan Zhang #, Yutong Liu #, Yezhang Zhu #, Qian Zhang, Hongxing Guan, Shengduo Liu, Shasha Chen, Chen Mei, Chen Chen, Zhiyong Liao, Ying Xi, Songying Ouyang, Xin-Hua Feng, Tingbo Liang, Li Shen, Pinglong Xu .

Nat Cell Biol. 2022 May;24(5):766-782. doi: 10.1038/s41556-022-00894-z. Epub 2022 May 2.


4

73.  Quantification of neoantigen-mediated immunoediting in cancer evolution.

Tao Wu, Guangshuai Wang, Xuan Wang, Shixiang Wang, Xiangyu Zhao, Chenxu Wu, Wei Ning, Ziyu Tao, Fuxiang Chen, Xue-Song Liu.

Cancer Res. 2022 Apr 29;canres.3717.2021. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-3717. Online ahead of print.

72.   Production of Triple-Gene (GGTA1, B2M and CIITA)-Modified Donor Pigs for Xenotransplantation.

Kaixiang Xu, Honghao Yu, Shuhan Chen, Yaxuan Zhang, Jianxiong Guo, Chang Yang, Deling Jiao, Tien Dat Nguyen, Heng Zhao, Jiaoxiang Wang, Taiyun Wei, Honghui Li, Baoyu Jia, Muhammad Ameen Jamal, Hong-Ye Zhao, Xingxu Huang, Hong-Jiang Wei .

Front Vet Sci. 2022 Apr 28;9:848833. doi: 10.3389/fvets.2022.848833. eCollection 2022.

71.  PPARγ phase separates with RXRα at PPREs to regulate target gene expression.

Zhean Li #, Lingling Luo #, Wenxia Yu, Ping Li, Danfeng Ou, Jia Liu, Hanhui Ma, Qinhu Sun, Aibin Liang, Cheng Huang, Tian Chi, Xingxu Huang, Yu Zhang .

Cell Discov. 2022 Apr 26;8(1):37. doi: 10.1038/s41421-022-00388-0.

70.   AAV-ie-K558R mediated cochlear gene therapy and hair cell regeneration.

Yong Tao #, Xiaoyi Liu #, Liu Yang #, Cenfeng Chu, Fangzhi Tan, Zehua Yu, Junzi Ke, Xiang Li, Xiaofei Zheng, Xingle Zhao, Jieyu Qi, Chao-Po Lin, Renjie Chai, Guisheng Zhong, Hao Wu.

Signal Transduct Target Ther. 2022 Apr 22;7(1):109. doi: 10.1038/s41392-022-00938-8.

69.   Neuron-derived neuropeptide Y fine-tunes the splenic immune responses.

Jinsong Yu, Ke Xiao, Xiaohua Chen, Lulu Deng, Lu Zhang, Yue Li, Anran Gao, Junjun Gao, Chengchao Wu, Xinmei Yang, Qiudi Zhou, Jian Yang, Chenyu Bao, Jiaji Jiao, Sheng Cheng, Zhiqing Guo, Weize Xu, Xiaojian Cao, Zheng Guo, Jinxia Dai, Ji Hu, Zhenfang Fu, Gang Cao .

Neuron. 2022 Apr 20;110(8):1327-1339.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2022.01.010. Epub 2022 Feb 8.

68.  Structural basis for replicase polyprotein cleavage and substrate specificity of main protease from SARS-CoV-2.

Yao Zhao , Yan Zhu, Xiang Liu, Zhenming Jin, Yinkai Duan, Qi Zhang, Chengyao Wu, Lu Feng, Xiaoyu Du, Jinyi Zhao, Maolin Shao, Bing Zhang, Xiuna Yang, Lijie Wu, Xiaoyun Ji, Luke W Guddat, Kailin Yang, Zihe Rao, Haitao Yang .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Apr 19;119(16):e2117142119. doi: 10.1073/pnas.2117142119. Epub 2022 Apr 5.

67.   Live imaging of postembryonic developmental processes in C. elegans.

Tingting Li, Xinjian Wang, Zhigang Feng, Yan Zou.

STAR Protoc. 2022 Apr 19;3(2):101336. doi: 10.1016/j.xpro.2022.101336. eCollection 2022 Jun 17.

66.  Association analysis between novel variants in LEPR gene and litter size in Mongolia and ujimqin sheep breeds.

Shujiao Ma, Xuewen Ji, Ming Cang, Jianguo Wang, Haiquan Yu, Yongbin Liu, Wenguang Zhang, Yiran Wu, Suwen Zhao, Guifang Cao, Bin Tong .

Theriogenology. 2022 Apr 15;183:79-89. doi: 10.1016/j.theriogenology.2022.02.014. Epub 2022 Feb 22.

65.  Structural basis of tethered agonism of the adhesion GPCRs ADGRD1 and ADGRF1.

Xiangli Qu #, Na Qiu #, Mu Wang #, Bingjie Zhang #, Juan Du, Zhiwei Zhong, Wei Xu, Xiaojing Chu, Limin Ma, Cuiying Yi, Shuo Han, Wenqing Shui, Qiang Zhao, Beili Wu .

Nature. 2022 Apr 13. doi: 10.1038/s41586-022-04580-w. Online ahead of print.

64.  Identification and Characterization of the Biosynthetic Pathway of the Sulfonolipid Capnine.

Yinbo Liu, Yifeng Wei, Tong Mei Teh, Dazhi Liu, Yan Zhou, Suwen Zhao, Ee Lui Ang, Huimin Zhao, Yan Zhang .

Biochemistry. 2022 Apr 12. doi: 10.1021/acs.biochem.2c00102. Online ahead of print.

63.  Author Correction: An engineered prime editor with enhanced editing efficiency in plants.

Yuan Zong #, Yijing Liu #, Chenxiao Xue #, Boshu Li, Xiangyang Li, Yanpeng Wang, Ji Li, Guanwen Liu, Xingxu Huang, Xiaofeng Cao, Caixia Gao .

Nat Biotechnol. 2022 Apr 8. doi: 10.1038/s41587-022-01308-z. Online ahead of print.

62.   Enhancement of prime editing via xrRNA motif-joined pegRNA.

Guiquan Zhang #, Yao Liu #, Shisheng Huang #, Shiyuan Qu, Daolin Cheng, Yuan Yao, Quanjiang Ji, Xiaolong Wang, Xingxu Huang, Jianghuai Liu .

Nat Commun. 2022 Apr 6;13(1):1856. doi: 10.1038/s41467-022-29507-x.

61.   ASH1L haploinsufficiency results in autistic-like phenotypes in mice and links Eph receptor gene to autism spectrum disorder.

Yuze Yan, Miaomiao Tian, Meng Li, Gang Zhou, Qinan Chen, Mingrui Xu, Yi Hu, Wenhan Luo, Xiuxian Guo, Cheng Zhang, Hong Xie, Qing-Feng Wu, Wei Xiong, Shiguo Liu, Ji-Song Guan .

Neuron. 2022 Apr 6;110(7):1156-1172.e9. doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.035. Epub 2022 Jan 25.

60.  Genomic and Transcriptomic Analyses of Prime Editing Guide RNA-Independent Off-Target Effects by Prime Editors.

Runze Gao, Zhi-Can Fu, Xiangyang Li, Ying Wang, Jia Wei, Guangye Li, Lijie Wang, Jing Wu, Xingxu Huang, Li Yang, Jia Chen .

CRISPR J. 2022 Apr;5(2):276-293. doi: 10.1089/crispr.2021.0080. Epub 2022 Mar 14.

59.  A functional SNP rs895819 on pre-miR-27a is associated with bipolar disorder by targeting NCAM1.

Yifeng Yang #, Wenwen Lu #, Mei Ning #, Xianhao Zhou #, Xinyao Wan, Qianglong Mi, Xiaoyan Yang, Di Zhang, Yuanyuan Zhang, Biao Jiang, Lin He, Jia Liu, Yan Zou.

Commun Biol. 2022 Apr 4;5(1):309. doi: 10.1038/s42003-022-03263-6.

58.   Gene editing and its applications in biomedicine.

Guanglei Li #, Xiangyang Li #, Songkuan Zhuang #, Liren Wang #, Yifan Zhu #, Yangcan Chen #, Wen Sun #, Zeguang Wu #, Zhuo Zhou #, Jia Chen, Xingxu Huang, Jin Wang, Dali Li, Wei Li, Haoyi Wang, Wensheng Wei .

Sci China Life Sci. 2022 Apr;65(4):660-700. doi: 10.1007/s11427-021-2057-0. Epub 2022 Feb 18.

57.   Recent advances in predicting protein-protein interactions with the aid of artificial intelligence algorithms.

Shiwei Li, Sanan Wu, Lin Wang, Fenglei Li, Hualiang Jiang, Fang Bai .

Curr Opin Struct Biol. 2022 Apr;73:102344. doi: 10.1016/j.sbi.2022.102344. Epub 2022 Feb 23.

56.   Structural basis of tethered agonism of the adhesion GPCRs ADGRD1 and ADGRF1.

Xiangli Qu #, Na Qiu #, Mu Wang #, Bingjie Zhang #, Juan Du, Zhiwei Zhong, Wei Xu, Xiaojing Chu, Limin Ma, Cuiying Yi, Shuo Han, Wenqing Shui, Qiang Zhao, Beili Wu.

Nature. 2022 Apr;604(7907):779-785. doi: 10.1038/s41586-022-04580-w. Epub 2022 Apr 13.


3

55.  Skin immunity: dissecting the complex biology of our body's outer barrier.

Chenlu Zhang , Geil R Merana, Tamia Harris-Tryon, Tiffany C Scharschmidt .

Mucosal Immunol. 2022 Mar 31. doi: 10.1038/s41385-022-00505-y. Online ahead of print.

54.  MD Simulations Revealing Special Activation Mechanism of Cannabinoid Receptor 1.

Yiran Wu, Xuanxuan Li, Tian Hua, Zhi-Jie Liu, Haiguang Liu, Suwen Zhao.

Front Mol Biosci. 2022 Mar 29;9:860035. doi: 10.3389/fmolb.2022.860035. eCollection 2022.

53.   Highly efficient prime editing by introducing same-sense mutations in pegRNA or stabilizing its structure.

Xiaosa Li #, Lina Zhou #, Bao-Qing Gao #, Guangye Li, Xiao Wang, Ying Wang, Jia Wei, Wenyan Han, Zixian Wang, Jifang Li, Runze Gao, Junjie Zhu, Wenchao Xu, Jing Wu, Bei Yang, Xiaodong Sun, Li Yang, Jia Chen .

Nat Commun. 2022 Mar 29;13(1):1669. doi: 10.1038/s41467-022-29339-9.

52.   Phage peptides mediate precision base editing with focused targeting window.

Kun Jia #, Yan-Ru Cui #, Shisheng Huang, Peihong Yu, Zhengxing Lian, Peixiang Ma, Jia Liu .

Nat Commun. 2022 Mar 29;13(1):1662. doi: 10.1038/s41467-022-29365-7.

51.   Crystal Structures of Wolbachia CidA and CidB Reveal Determinants of Bacteria-induced Cytoplasmic Incompatibility and Rescue.

Haofeng Wang #, Yunjie Xiao #, Xia Chen #, Mengwen Zhang, Guangxin Sun, Feng Wang, Lin Wang, Hanxiao Zhang, Xiaoyu Zhang, Xin Yang, Wenling Li, Yi Wei, Deqiang Yao, Bing Zhang, Jun Li, Wen Cui, Fenghua Wang, Cheng Chen, Wei Shen, Dan Su, Fang Bai, Jinhai Huang, Sheng Ye, Lei Zhang, Xiaoyun Ji, Wei Wang, Zefang Wang, Mark Hochstrasser, Haitao Yang .

Nat Commun. 2022 Mar 25;13(1):1608. doi: 10.1038/s41467-022-29273-w.

50.   An engineered prime editor with enhanced editing efficiency in plants.

Yuan Zong #, Yijing Liu #, Chenxiao Xue #, Boshu Li, Xiangyang Li, Yanpeng Wang, Ji Li, Guanwen Liu, Xingxu Huang, Xiaofeng Cao, Caixia Gao .

Nat Biotechnol. 2022 Mar 24. doi: 10.1038/s41587-022-01254-w. Online ahead of print.

49.  Acquiring new memories in neocortex of hippocampal-lesioned mice.

Wenhan Luo #, Di Yun #, Yi Hu, Miaomiao Tian, Jiajun Yang, Yifan Xu, Yong Tang, Yang Zhan, Hong Xie, Ji-Song Guan .

Nat Commun. 2022 Mar 24;13(1):1601. doi: 10.1038/s41467-022-29208-5.

48.  GIT1 protects against breast cancer growth through negative regulation of Notch.

Songbai Zhang, Ayako Miyakawa, Malin Wickström, Cecilia Dyberg, Lauri Louhivuori, Manuel Varas-Godoy, Kati Kemppainen, Shigeaki Kanatani, Dagmara Kaczynska, Ivar Dehnisch Ellström, Lotta Elfman, Pauliina Kronqvist, Heli Repo, Katsuhiko Mikoshiba, Cecilia Sahlgren, John Inge Johnsen, Per Uhlén.

Nat Commun. 2022 Mar 22;13(1):1537. doi: 10.1038/s41467-022-28631-y.

47.  A Bi-Layer Hydrogel Cardiac Patch Made of Recombinant Functional Proteins.

Xiaoyu Jiang, Teng Feng, Bolin An, Susu Ren, Jufeng Meng, Ke Li, Suying Liu, Haiying Wu, Hui Zhang, Chao Zhong .

Adv Mater. 2022 Mar 20;e2201411. doi: 10.1002/adma.202201411. Online ahead of print.

46.  Precise tumor immune rewiring via synthetic CRISPRa circuits gated by concurrent gain/loss of transcription factors.

Yafeng Wang #, Guiquan Zhang #, Qingzhou Meng #, Shisheng Huang, Panpan Guo, Qibin Leng, Lingyun Sun, Geng Liu, Xingxu Huang, Jianghuai Liu .

Nat Commun. 2022 Mar 18;13(1):1454. doi: 10.1038/s41467-022-29120-y.

45.  KPT330 improves Cas9 precision genome- and base-editing by selectively regulating mRNA nuclear export.

Yan-Ru Cui #, Shao-Jie Wang #, Tiancheng Ma, Peihong Yu, Jun Chen, Taijie Guo, Genyi Meng, Biao Jiang, Jiajia Dong, Jia Liu.

Commun Biol. 2022 Mar 17;5(1):237. doi: 10.1038/s42003-022-03188-0.

44.   Crystal structure of a constitutive active mutant of adenosine A 2A receptor.

Min Cui, Qingtong Zhou, Yueming Xu, Yuan Weng, Deqiang Yao, Suwen Zhao, Gaojie Song .

IUCrJ. 2022 Mar 17;9(Pt 3):333-341. doi: 10.1107/S2052252522001907. eCollection 2022 May 1.

43.  Combined Inactivation of CTPS1 and ATR Is Synthetically Lethal to MYC-Overexpressing Cancer Cells.

Zhe Sun #, Ziheng Zhang #, Qiao-Qi Wang, Ji-Long Liu .

Cancer Res. 2022 Mar 15;82(6):1013-1024. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1707.

42.  Structural basis of dynamic P5CS filaments.

Jiale Zhong #, Chen-Jun Guo #, Xian Zhou #, Chia-Chun Chang, Boqi Yin, Tianyi Zhang, Huan-Huan Hu, Guang-Ming Lu, Ji-Long Liu .

Elife. 2022 Mar 14;11:e76107. doi: 10.7554/eLife.76107.

41.  Preventing autosomal-dominant hearing loss in Bth mice with CRISPR/CasRx-based RNA editing.

Ziwen Zheng #, Guo Li #, Chong Cui #, Fang Wang, Xiaohan Wang, Zhijiao Xu, Huiping Guo, Yuxin Chen, Honghai Tang, Daqi Wang, Mingqian Huang, Zheng-Yi Chen, Xingxu Huang, Huawei Li, Geng-Lin Li, Xiaoxiang Hu, Yilai Shu .

Signal Transduct Target Ther. 2022 Mar 14;7(1):79. doi: 10.1038/s41392-022-00893-4.

40.  Bi-allelic SPATA22 variants cause premature ovarian insufficiency and nonobstructive azoospermia due to meiotic arrest.

Chencheng Yao, Dong Hou, Zhiyong Ji, Dongmei Pang, Peng Li, Ruhui Tian, Yuxiang Zhang, Ningjing Ou, Haowei Bai, Erlei Zhi, Yuhua Huang, Yingying Qin, Jingpeng Zhao, Chenchen Wang, Zhi Zhou, Ting Guo, Zheng Li .

Clin Genet. 2022 Mar 13. doi: 10.1111/cge.14129. Online ahead of print.

39.   Post-Translational Modifications of G Protein-Coupled Receptors Revealed by Proteomics and Structural Biology.

Bingjie Zhang, Shanshan Li, Wenqing Shui .

Front Chem. 2022 Mar 10;10:843502. doi: 10.3389/fchem.2022.843502. eCollection 2022.

38.  Extrachromosomal DNA formation enables tumor immune escape potentially through regulating antigen presentation gene expression.

Tao Wu #, Chenxu Wu #, Xiangyu Zhao, Guangshuai Wang, Wei Ning, Ziyu Tao, Fuxiang Chen, Xue-Song Liu .

Sci Rep. 2022 Mar 4;12(1):3590. doi: 10.1038/s41598-022-07530-8.

37.  Small proline-rich proteins (SPRRs) are epidermally produced antimicrobial proteins that defend the cutaneous barrier by direct bacterial membrane disruption.

Chenlu Zhang, Zehan Hu, Abdul G Lone, Methinee Artami, Marshall Edwards, Christos C Zouboulis, Maggie Stein, Tamia A Harris-Tryon.

Elife. 2022 Mar 2;11:e76729. doi: 10.7554/eLife.76729.

36.  Suv39h1 regulates memory stability by inhibiting the expression of Shank1 in hippocampal newborn neurons.

Qi-Nan Chen, Xin-Lu Ding, Xiu-Xian Guo, Gang Zhou, Ji-Song Guan .

Eur J Neurosci. 2022 Mar;55(6):1424-1441. doi: 10.1111/ejn.15626. Epub 2022 Mar 8.

35.  Towards precise large genomic fragment deletion.

Xiangyang Li, Xingxu Huang .

Trends Genet. 2022 Mar;38(3):214-215. doi: 10.1016/j.tig.2021.11.004. Epub 2021 Dec 4.


2

34.  The Structure of the Porcine Deltacoronavirus Main Protease Reveals a Conserved Target for the Design of Antivirals.

Fenghua Wang, Cheng Chen, Zefang Wang, Xu Han, Peidian Shi, Kaixuan Zhou, Xiaomei Liu, Yunjie Xiao, Yan Cai, Jinhai Huang, Lei Zhang, Haitao Yang .

Viruses. 2022 Feb 27;14(3):486. doi: 10.3390/v14030486.

33.  Target-Based Virtual Screening and LC/MS-Guided Isolation Procedure for Identifying Phloroglucinol-Terpenoid Inhibitors of SARS-CoV-2.

Bo Hou, Yu-Min Zhang, Han-Yi Liao, Li-Feng Fu, De-Dong Li, Xin Zhao, Jian-Xun Qi, Wei Yang, Geng-Fu Xiao, Lian Yang, Zheng-Yu Zuo, Lin Wang, Xiang-Lei Zhang, Fang Bai, Liu Yang, George F Gao, Hao Song, Jiang-Miao Hu, Wei-Juan Shang, Jun Zhou .

J Nat Prod. 2022 Feb 25;85(2):327-336. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00805. Epub 2022 Jan 27.

32.  Neuropilin-1-Mediated SARS-CoV-2 Infection in Bone Marrow-Derived Macrophages Inhibits Osteoclast Differentiation.

Junjie Gao, Hong Mei, Jing Sun, Hao Li, Yuege Huang, Yanhong Tang, Linwei Duan, Delin Liu, Yidan Pang, Qiyang Wang, Youshui Gao, Ke Song, Jincun Zhao, Changqing Zhang, Jia Liu.

Adv Biol (Weinh). 2022 Feb 23;e2200007. doi: 10.1002/adbi.202200007. Online ahead of print.

31.  Annealing synchronizes the 70 S ribosome into a minimum-energy conformation.

Xiaofeng Chu, Xin Su, Mingdong Liu, Li Li, Tianhao Li, Yicheng Qin, Guoliang Lu, Lei Qi, Yunhui Liu, Jinzhong Lin, Qing-Tao Shen .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Feb 22;119(8):e2111231119. doi: 10.1073/pnas.2111231119.

30.  Systematic Investigation of the Effects of Multiple SV40 Nuclear Localization Signal Fusion on the Genome Editing Activity of Purified SpCas9.

Sailan Shui, Shaojie Wang, Jia Liu .

Bioengineering (Basel). 2022 Feb 21;9(2):83. doi: 10.3390/bioengineering9020083.

29.  The Potential to Fight Obesity with Adipogenesis Modulating Compounds

Jiaqi Zhao, Ailin Zhou, Wei Qi .

Int J Mol Sci. 2022 Feb 19;23(4):2299. doi: 10.3390/ijms23042299.

28.   Calcium Homeostasis in the Epididymal Microenvironment: Is Extracellular C alcium a Cofactor for Matrix Gla Protein-Dependent Scavenging Regulated by Vitamins

Winnie Shum, Bao Li Zhang, Albert Shang Cao, Xin Zhou, Su Meng Shi, Ze Yang Zhang, Lou Yi Gu, Shuo Shi .

Front Cell Dev Biol. 2022 Feb 17;10:827940. doi: 10.3389/fcell.2022.827940. eCollection 2022.

27.  LGL1 binds to Integrin β1 and inhibits downstream signaling to promote epithelial branching in the mammary gland.

Rongze Ma, Difei Gong, Huanyang You, Chongshen Xu, Yunzhe Lu, Gabriele Bergers, Zena Werb, Ophir D Klein, Claudia K Petritsch, Pengfei Lu.

Cell Rep. 2022 Feb 15;38(7):110375. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110375.

26.   Detection of Pathological Markers of Neurodegenerative Diseases following Microfluidic Direct Conversion of Patient Fibroblasts into Neurons.

Cristiana Mollinari, Chiara De Dominicis, Leonardo Lupacchini, Luigi Sansone, Davide Caprini, Carlo Massimo Casciola, Ying Wang, Jian Zhao, Massimo Fini, Matteo Russo, Enrico Garaci, Daniela Merlo .

Int J Mol Sci. 2022 Feb 15;23(4):2147. doi: 10.3390/ijms23042147.

25.  A VDAC1-mediated NEET protein chain transfers [2Fe-2S] clusters between the mitochondria and the cytosol and impacts mitochondrial dynamics.

Ola Karmi, Henri-Baptiste Marjault, Fang Bai, Susmita Roy, Yang-Sung Sohn, Merav Darash Yahana, Faruck Morcos, Konstantinos Ioannidis, Yaakov Nahmias, Patricia A Jennings, Ron Mittler, José N Onuchic, Rachel Nechushtai .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Feb 15;119(7):e2121491119. doi: 10.1073/pnas.2121491119.

24.  Induction of senescence-associated secretory phenotype underlies the therapeutic efficacy of PRC2 inhibition in cancer.

Liping Chu #, Yuxiu Qu #, Yang An #, Linjun Hou, Juewan Li, Weijia Li, Gaofeng Fan, Bao-Liang Song, En Li, Liye Zhang, Wei Qi .

Cell Death Dis. 2022 Feb 15;13(2):155. doi: 10.1038/s41419-022-04601-6.

23.  Cell-Penetrating Botulinum Neurotoxin Type A With Improved Cellular Uptake and Therapeutic Index.

Xuan Wei, Lu Li, Yiwen Wu, Jia Liu .

Front Bioeng Biotechnol. 2022 Feb 11;10:828427. doi: 10.3389/fbioe.2022.828427. eCollection 2022.

22.  Functions and origins of cardiac fat.

Zhengkai Lu, Zhen Jiang, Juan Tang, Chao-Po Lin, Hui Zhang.

FEBS J. 2022 Feb 3. doi: 10.1111/febs.16388. Online ahead of print.

21.  Zfp57 Exerts Maternal and Sexually Dimorphic Effects on Genomic Imprinting.

Zhen Xu, Jiajia Shi, Yu Zhang, Yuhan Liu, Junzheng Zhao, Qian Chen, Chenglin Song, Shuhui Geng, Wei Xie, Feizhen Wu, Yun Bai, Yang Yang, Xiajun Li .

Front Cell Dev Biol. 2022 Feb 2;10:784128. doi: 10.3389/fcell.2022.784128. eCollection 2022.

20.  Exploiting T cell signaling to optimize engineered T cell therapies.

Haopeng Wang, Xianming Song, Lianjun Shen, Xinxin Wang, Chenqi Xu .

Trends Cancer. 2022 Feb;8(2):123-134. doi: 10.1016/j.trecan.2021.10.007. Epub 2021 Nov 19.


1月

19.  Discovery of a INSIG binding compound that ameliorates nonalcoholic steatohepatitis by inhibiting SREBP-mediated lipogenesis.

Shi-You Jiang, Xinglin Yang, Zimo Yang, Jue-Wan Li, Meng-Qiang Xu, Yu-Xiu Qu, Jing-Jie Tang, Yun-Feng Li, Liguo Wang, Yi-Wen Shao, Xin-Yuan Meng, Huili Hu, Bao-Liang Song, Yu Rao, Wei Qi .

Hepatology. 2022 Jan 31. doi: 10.1002/hep.32381. Online ahead of print.

18.  Atractylenolide III ameliorates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease by activating Hepatic Adiponectin Receptor 1-Mediated AMPK Pathway.

Qian Li, Jia-Xin Tan, Yong He, Fang Bai, Shi-Wei Li, Yi-Wen Hou, Long-Shan Ji, Ya-Ting Gao, Xin Zhang, Zhen-Hua Zhou, Zhuo Yu, Miao Fang, Yue-Qiu Gao, Man Li.

Int J Biol Sci. 2022 Jan 31;18(4):1594-1611. doi: 10.7150/ijbs.68873. eCollection 2022.

17.   Rapid and Specific Detection of Active SARS-CoV-2 With CRISPR/Cas12a.

Xinyi Liu, Yanhua Li, Xin Wang, Yifan Song, Lina Wu, Benyuan Yu, Xiaodong Ma, Peixiang Ma, Ming Liu, Xingxu Huang, Xinjie Wang .

Front Microbiol. 2022 Jan 28;12:820698. doi: 10.3389/fmicb.2021.820698. eCollection 2021.

16.   Novel bi-allelic MSH4 variants causes meiotic arrest and non-obstructive azoospermia.

Peng Li #, Zhiyong Ji #, Erlei Zhi, Yuxiang Zhang, Sha Han, Liangyu Zhao, Ruhui Tian, Huixing Chen, Yuhua Huang, Jing Zhang, Huirong Chen, Fujun Zhao, Zhi Zhou, Zheng Li, Chencheng Yao.

Reprod Biol Endocrinol. 2022 Jan 28;20(1):21. doi: 10.1186/s12958-022-00900-x.

15.  ASH1L haploinsufficiency results in autistic-like phenotypes in mice and links Eph receptor gene to autism spectrum disorder.

Yuze Yan, Miaomiao Tian, Meng Li, Gang Zhou, Qinan Chen, Mingrui Xu, Yi Hu, Wenhan Luo, Xiuxian Guo, Cheng Zhang, Hong Xie, Qing-Feng Wu, Wei Xiong, Shiguo Liu, Ji-Song Guan .

Neuron. 2022 Jan 20;S0896-6273(21)01090-4. doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.035. Online ahead of print.

14.  Establishment of SIAISi017-A, an induced pluripotent stem cell(iPSC)line from a healthy 25-year-old Chinese Hui.

Yi Zhang, Jiajun Shou, Wentao Gu, Weihao Di, Jian Zhao, Ying Wang, Shixin Gu .

Stem Cell Res. 2022 Jan 20;60:102645. doi: 10.1016/j.scr.2021.102645. Online ahead of print.

13.  Occludin is a target of Src kinase and promotes lipid secretion by binding to BTN1a1 and XOR.

Yunzhe Lu, Tao Zhou, Chongshen Xu, Rui Wang, Deyi Feng, Jiyong Li, Xu Wang, Yu Kong, Guohong Hu, Xiangyin Kong, Pengfei Lu .

PLoS Biol. 2022 Jan 18;20(1):e3001518. doi: 10.1371/journal.pbio.3001518. eCollection 2022 Jan.

12.  Structural Basis of Zika Virus Helicase in RNA Unwinding and ATP Hydrolysis.

Mengmeng Lin, Wen Cui, Hongliang Tian, Yan Zhang, Chen Chen, Xiaoyun Yang, Heng Chi, Zhongyu Mu, Cheng Chen, Zefang Wang, Xiaoyun Ji, Haitao Yang, Zhi Lin .

ACS Infect Dis. 2022 Jan 14;8(1):150-158. doi: 10.1021/acsinfecdis.1c00455. Epub 2021 Dec 14.

11.  Establishment of SIAISi018-A, an induced pluripotent stem cell (iPSC) line from a healthy 45-year-old Chinese Han.

Yi Zhang, Jiajun Shou, Wentao Gu, Weihao Di, Jian Zhao, Ying Wang, Shixin Gu .

Stem Cell Res. 2022 Jan 12;60:102659. doi: 10.1016/j.scr.2022.102659. Online ahead of print.

10.    Molecular Mechanism of SARS-CoVs Orf6 Targeting the Rae1-Nup98 Complex to Compete With mRNA Nuclear Export.

Tinghan Li, Yibo Wen, Hangtian Guo, Tingting Yang, Haitao Yang, Xiaoyun Ji .

Front Mol Biosci. 2022 Jan 12;8:813248. doi: 10.3389/fmolb.2021.813248. eCollection 2021.

9.    Knockout of circRNAs by base editing back-splice sites of circularized exons.

Xiang Gao #, Xu-Kai Ma #, Xiang Li, Guo-Wei Li, Chu-Xiao Liu, Jun Zhang, Ying Wang, Jia Wei, Jia Chen, Ling-Ling Chen, Li Yang.

Genome Biol. 2022 Jan 10;23(1):16. doi: 10.1186/s13059-021-02563-0.

8.     A Recombinase Polymerase Amplification-Coupled Cas12a Mutant-Based Module for Efficient Detection of Streptomycin-Resistant Mutations in Mycobacterium tuberculosis.

Peng Liu, Xinjie Wang, Juan Liang, Qian Dong, Jinping Zhang, Dongxin Liu, Shuai Wang, Jing Bi, Wenqi Liu, Zhaoqin Wang, Liang Chen, Lei Liu, Xingxu Huang, Guoliang Zhang.

Front Microbiol. 2022 Jan 6;12:796916. doi: 10.3389/fmicb.2021.796916. eCollection 2021.

7.    Single Image-Based Vignetting Correction for Improving the Consistency of Neural Activity Analysis in 2-Photon Functional Microscopy.

Dong Li, Guangyu Wang, René Werner, Hong Xie, Ji-Song Guan, Claus C Hilgetag .

Front Neuroinform. 2022 Jan 5;15:674439. doi: 10.3389/fninf.2021.674439. eCollection 2021.

6.    Modeling human neurodevelopmental diseases with brain organoids.

Xiaoxiang Lu, Jiajie Yang, Yangfei Xiang .

Cell Regen. 2022 Jan 4;11(1):1. doi: 10.1186/s13619-021-00103-6.

5.     Application of RNA subcellular fraction estimation method to explore RNA localization regulation.

Xiaomin Dai, Yangmengjie Li, Weizhen Liu, Xiuqi Pan, Chenyue Guo, Xiaojing Zhao, Jingwen Lv, Haixin Lei, Liye Zhang.

G3 (Bethesda). 2022 Jan 4;12(1):jkab371. doi: 10.1093/g3journal/jkab371.

4.    Mutations of MSH5 in nonobstructive azoospermia (NOA) and rescued via in vivo gene editing.

Min Chen #, Chencheng Yao #, Yingying Qin #, Xiuhong Cui, Peng Li, Zhiyong Ji, Limei Lin, Haowei Wu, Zhi Zhou, Yaoting Gui, Zheng Li, Fei Gao .

Signal Transduct Target Ther. 2022 Jan 3;7(1):1. doi: 10.1038/s41392-021-00710-4.

3.    Ubiquitin ligase MARCH5 localizes to peroxisomes to regulate pexophagy.

Jun Zheng #, Xi Chen #, Qiang Liu, Guisheng Zhong, Min Zhuang.

J Cell Biol. 2022 Jan 3;221(1):e202103156. doi: 10.1083/jcb.202103156. Epub 2021 Nov 8.

2.    Structural insights into the activation of chemokine receptor CXCR2.

Kaiwen Liu , Ling Shen , Meng Wu , Zhi-Jie Liu, Tian Hua .

FEBS J. 2022 Jan;289(2):386-393. doi: 10.1111/febs.15865. Epub 2021 Apr 21.

1.    Metabolic adaptation to the chronic loss of Ca 2+ signaling induced by KO of IP 3 receptors or the mitochondrial Ca 2+ uniporter.

Michael P Young, Zachary T Schug, David M Booth, David I Yule, Katsuhiko Mikoshiba, Gyӧrgy Hajnόczky, Suresh K Joseph .

J Biol Chem. 2022 Jan;298(1):101436. doi: 10.1016/j.jbc.2021.101436. Epub 2021 Nov 19.

返回原图
/