2022年科研成果

发布者:行政办公室(A)发布时间:2023-04-19浏览次数:4056

12

213. A Signal Domain Object Segmentation Method for Ultrasound and Photoacoustic Computed Tomography.

Gaofei Jin, Hui Zhu, Daohuai Jiang, Jinwei Li, Lili Su, Jianfeng Li, Fei Gao, Xiran Cai

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control. 2022 Dec 26;PP. doi: 10.1109/TUFFC.2022.3232174. Online ahead of print.

212.   Cryo-EM structure of the human adenosine A2B receptor-Gs signaling complex.

Ying Chen, Jinyi Zhang, Yuan Weng, Yueming Xu, Weiqiang Lu, Wei Liu, Mingyao Liu, Tian Hua, Gaojie Song .

Sci Adv. 2022 Dec 23;8(51):eadd3709. doi: 10.1126/sciadv.add3709. Epub 2022 Dec 23.

211.Identification and Characterization of the Biosynthetic Pathway of the Sulfonolipid Capnine.

Yinbo Liu, Yifeng Wei, Tong Mei Teh, Dazhi Liu, Yan Zhou, Suwen Zhao, Ee Lui Ang, Huimin Zhao, Yan Zhang .

Biochemistry. 2022 Dec 20;61(24):2861-2869. doi: 10.1021/acs.biochem.2c00102. Epub 2022 Apr 12.

210. Intrinsic heterogeneity in axon regeneration.

Xiu-Qing Fu, Wen-Rong Zhan, Wei-Ya Tian, Dong-Dong Cao, Zhen-Ge Luo .

Biochem Soc Trans. 2022 Dec 16;50(6):1753-1762. doi: 10.1042/BST20220624.

209.    A WDR47 homolog facilitates ciliogenesis by modulating intraflagellar transport.

Chun-Xue Song, Xian-Ting Zeng, Wan-Xin Zeng, Rong Liu, Xia-Jing Tong, Qian Li .

J Cell Sci. 2022 Dec 15;135(24):jcs260303. doi: 10.1242/jcs.260303. Epub 2022 Dec 19.

208. Discovery and characterization of novel potent BCR-ABL degraders by conjugating allosteric inhibitor.

Haixia Liu, Qianglong Mi, Xinyu Ding, Chencen Lin, Linyi Liu, Chaowei Ren, ShuTing Shen, YuBao Shao, Jinju Chen, Yongqi Zhou, Liting Ji, Heqiao Zhang, Fang Bai, Xiaobao Yang, Qianqian Yin, Biao Jiang.

Eur J Med Chem. 2022 Dec 15;244:114810. doi: 10.1016/j.ejmech.2022.114810. Epub 2022 Oct4.        

207. Calcium interactions in amelogenin-derived peptide assembly.

Jing Zhang, Yushi Bai, Jian Wang, Bing Li, Stefan Habelitz, Jun-Xia Lu.

Front Physiol. 2022 Dec 14;13:1063970. doi: 10.3389/fphys.2022.1063970. eCollection 2022.

206. PPI-Miner: A Structure and Sequence Motif Co-Driven Protein-Protein Interaction Mining and Modeling Computational Method.

Lin Wang, Feng-Lei Li, Xin-Yue Ma, Yong Cang, Fang Bai .

J Chem Inf Model. 2022 Dec 12;62(23):6160-6171. doi: 10.1021/acs.jcim.2c01033. Epub 2022 Nov 30.

205. Transition-Linker Containing Detergents for Membrane Protein Studies.

Weiling Luo, Meifang Yang, Yitian Zhao, Huixia Wang, Xiaodi Yang, Wei Zhang, Fei Zhao, Suwen Zhao, Houchao Tao .

Chemistry. 2022 Dec 9;28(69):e202202242. doi: 10.1002/chem.202202242. Epub 2022 Oct 17.

204. Cytoophidia Maintain the Integrity of Drosophila Follicle Epithelium.

Qiao-Qi Wang, Dong-Dong You, Ji-Long Liu .

Int J Mol Sci. 2022 Dec 4;23(23):15282. doi: 10.3390/ijms232315282.

203. Different Intermolecular Interactions Drive Nonpathogenic Liquid-Liquid Phase Separation and Potentially Pathogenic Fibril Formation by TDP-43.

Yu-Teng Zeng, Lu-Lu Bi, Xiao-Feng Zhuo, Ling-Yun Yang, Bo Sun, Jun-Xia Lu .

Int J Mol Sci. 2022 Dec 3;23(23):15227. doi: 10.3390/ijms232315227.

202. LHPP, a risk factor for major depressive disorder, regulates stress-induced depression-like behaviors through its histidine phosphatase activity.

Dong Lin #, Luhui Li #, Wen-Bing Chen #, Jiang Chen, Dongyan Ren, Zhi-Heng Zheng, Changqin Zhao, Yanzi Zhong, Bin Luo, Hongyang Jing, Peng Chen, Suqi Zou, Xinsheng Lai, Tian Zhou, Ning Ding, Lei Li, Bing-Xing Pan, Erkang Fei.

Mol Psychiatry. 2022 Dec 2. doi: 10.1038/s41380-022-01893-0. Online ahead of print.

201. Tissue adaptation of regulatory T cells in adipose tissue

Yimeng Yu, Hongyu Bai, Fenglin Wu, Jieqiong Chen, Bin Li, Yangyang Li .

Eur J Immunol. 2022 Dec;52(12):1898-1908. doi: 10.1002/eji.202149527. Epub 2022 Nov 24.

200.  What can asymmetrical cell snakes do?

Chia-Chun Chang, Ji-Long Liu.

Bioessays. 2022 Dec;44(12):e2200193. doi: 10.1002/bies.202200193. Epub 2022 Oct 17.


11

199. Hypothalamic warm-sensitive neurons require TRPC4 channel for detecting internal warmth and regulating body temperature in mice.

Qian Zhou, Xin Fu, Jianhui Xu, Shiming Dong, Changhao Liu, Dali Cheng, Cuicui Gao, Minhua Huang, Zhiduo Liu, Xinyan Ni, Rong Hua, Hongqing Tu , Hongbin Sun, Qiwei Shen, Baoting Chen, Jin Zhang, Liye Zhang, Haitao Yang, Ji Hu, Wei Yang, Weihua Pei, Qiyuan Yao, Xing Sheng, Jie Zhang, Wen Z Yang, Wei L Shen .

Neuron. 2022 Nov 29;S0896-6273(22)01029-7. doi: 10.1016/j.neuron.2022.11.008. Online ahead of print.

198. Pathogenesis of α-Synuclein in Parkinson's Disease: From a Neuron-Glia Crosstalk Perspective

Shuanglong Yi, Linfang Wang, Honglei Wang, Margaret S Ho, Shiping Zhang .

Int J Mol Sci. 2022 Nov 25;23(23):14753. doi: 10.3390/ijms232314753.

https://doi.org/10.3390/ijms232314753

197.   Subtle change of fibrillation condition leads to substantial alteration of recombinant Tau fibril structure.

Xiang Li, Shenqing Zhang, Zhengtao Liu, Youqi Tao, Wencheng Xia, Yunpeng Sun, Cong Liu, Weidong Le, Bo Sun, Dan Li .

iScience. 2022 Nov 22;25(12):105645. doi: 10.1016/j.isci.2022.105645. eCollection 2022 Dec 22.

196. Differentiation Kinetics of Hematopoietic Stem and Progenitor Cells In Vivo Are Not Affected by β-Glucan Treatment in Trained Immunity.

Feiyang Li, Jianlong Sun .

Inflammation. 2022 Nov 22. doi: 10.1007/s10753-022-01767-1. Online ahead of print.

195. Axons-on-a-chip for mimicking non-disruptive diffuse axonal injury underlying traumatic brain injury.

Xiaorong Pan, Jie Li, Wei Li, Haofei Wang, Nela Durisic, Zhenyu Li, Yu Feng, Yifan Liu, Chun-Xia Zhao, Tong Wang.

Lab Chip. 2022 Nov 22;22(23):4541-4555. doi: 10.1039/d2lc00730d.

194.DeepPROTACs is a deep learning-based targeted degradation predictor for PROTACs.

Fenglei Li #, Qiaoyu Hu #, Xianglei Zhang #, Renhong Sun #, Zhuanghua Liu #, Sanan Wu, Siyuan Tian, Xinyue Ma, Zhizhuo Dai, Xiaobao Yang, Shenghua Gao, Fang Bai .

Nat Commun. 2022 Nov 21;13(1):7133. doi: 10.1038/s41467-022-34807-3.

193. Biodegradation of highly crystallized poly(ethylene terephthalate) through cell surface codisplay of bacterial PETase and hydrophobin.

Zhuozhi Chen #, Rongdi Duan #, Yunjie Xiao #, Yi Wei #, Hanxiao Zhang, Xinzhao Sun, Shen Wang, Yingying Cheng, Xue Wang, Shanwei Tong, Yunxiao Yao, Cheng Zhu, Haitao Yang, Yanyan Wang, Zefang Wang .

Nat Commun. 2022 Nov 21;13(1):7138. doi: 10.1038/s41467-022-34908-z.

192.Addressing the Enzyme-independent tumor-promoting function of NAMPT via PROTAC-mediated degradation.

Xiaotong Zhu, Haixia Liu, Li Chen, Chenxu Wu, Xuesong Liu, Yong Cang, Biao Jiang, Xiaobao Yang, Gaofeng Fan .

Cell Chem Biol. 2022 Nov 17;29(11):1616-1629.e12. doi: 10.1016/j.chembiol.2022.10.007. Epub 2022 Nov 1.

191.Two intrinsic timing mechanisms set start and end times for dendritic arborization of a nociceptive neuron.

Nobuko Suzuki, Yan Zou, HaoSheng Sun, Kelsie Eichel, Meiyu Shao, Mushaine Shih, Kang Shen, Chieh Chang.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Nov 8;119(45):e2210053119. doi: 10.1073/pnas.2210053119. Epub 2022 Nov 2.

190.Antigenic mapping reveals sites of vulnerability on α-HCoV spike protein.

Jiangchao Xiang #, Jie Su #, Qiaoshuai Lan #, Wenwen Zhao, Yu Zhou, Youwei Xu, Jun Niu, Shuai Xia, Qilian Qi, Sachdev Sidhu, Lu Lu, Shane Miersch, Bei Yang.

Commun Biol. 2022 Nov 4;5(1):1179. doi: 10.1038/s42003-022-04160-8.

189.  Targeting Microglia with Adeno-associated Viruses.

Jing Sun #, Yufei Zheng #, Ji Hu.

Neurosci Bull. 2022 Nov 4. doi: 10.1007/s12264-022-00975-x. Online ahead of print.

188.Discrete RNA-DNA hybrid cleavage by the EXD2 exonuclease pinpoints two rate-limiting steps.

Xinshuo Jia #, Yanan Li #, Teng Wang, Lulu Bi, Lijuan Guo, Ziting Chen, Xia Zhang, Shasha Ye, Jia Chen, Bei Yang, Bo Sun.

EMBO J. 2022 Nov 3;e111703. doi: 10.15252/embj.2022111703. Online ahead of print.

187. Ubiquitination regulates cytoophidium assembly in Schizosaccharomyces pombe.

Christos Andreadis, Tianhao Li,Ji-Long Liu.

Exp Cell Res. 2022 Nov 1;420(1):113337. doi: 10.1016/j.yexcr.2022.113337. Epub 2022 Sep 7.

186.  Characterization of the evolution trajectory and immune profiling of new histologic patterns in lung adenocarcinoma.

Minfang Song, Huikang Xie, Wei Liu, Mengmeng Zhao, Ziqing Deng, Liye Zhang, Haipeng Liu, Yanfang Huang, Hanjie Li, Yijiu Ren, Chang Chen .

J Gene Med. 2022 Nov;24(11):e3455. doi: 10.1002/jgm.3455. Epub 2022 Oct 17.

185.  Cis- and trans-regulation by histone H4 basic patch R17/R19 in metazoan development.

Xuedi Zhang, Xiangyu Wu, Ju Peng, Angyang Sun, Yan Guo, Pengchong Fu, Guanjun Gao .

Open Biol. 2022 Nov;12(11):220066. doi: 10.1098/rsob.220066. Epub 2022 Nov 16.


10

184. A core epitope targeting antibody of SARS-CoV-2.

Simeng Zhao, Fengjiang Liu, Shizhen Qiu, Qiaoshuai Lan, Yiran Wu, Wei Xu, Junzi Ke, Jie Yang, Xiaoyan Liu, Kun Wang, Hangtian Guo, Shuai Xia, Fangfang Zhang, Jiabei Wang, Xiaowen Hu, Lu Lu, Shibo Jiang, Suwen Zhao, Lianxin Liu, Youhua Xie, Xiuna Yang, Haopeng Wang, Guisheng Zhong .

Protein Cell. 2022 Oct 26;14(1):74-78. doi: 10.1093/procel/pwac042. eCollection 2023 Jan.

183.    CASK and FARP localize two classes of post-synaptic ACh receptors thereby promoting cholinergic transmission.

Lei Li , Haowen Liu , Kang-Ying Qian , Stephen Nurrish , Xian-Ting Zeng, Wan-Xin Zeng, Jiafan Wang, Joshua M Kaplan, Xia-Jing Tong, Zhitao Hu.

PLoS Genet. 2022 Oct 24;18(10):e1010211. doi: 10.1371/journal.pgen.1010211. Online ahead of print.

182. Advances and challenges in CAR-T cell-mediated immunotherapy.

Dipayan Rudra, Himanshu Kumar .

Int Rev Immunol. 2022 Oct 18;41(6):565-566. doi: 10.1080/08830185.2022.2111107.

181. PCDetection: PolyA-CRISPR/Cas12a-based miRNA detection without PAM restriction.

Mingtian Zhong, Kaizhao Chen, Wenjun Sun, Xiangyang Li, Shisheng Huang, Qingzhou Meng,Bo Sun, Xingxu Huang, Xinjie Wang, Xiaodong Ma, Peixiang Ma.

Biosens Bioelectron. 2022 Oct 15;214:114497. doi: 10.1016/j.bios.2022.114497. Epub 2022 Jun 30.

180.Editorial: Regulation of synaptic structure and function.

Zhiyong Shao, Yang Yang, Zhitao Hu .

Front Mol Neurosci. 2022 Oct 14;15:1060367. doi: 10.3389/fnmol.2022.1060367. eCollection 2022.

179.  Computationally Elucidating the Binding Kinetics for Different AChE Inhibitors to Access the Rationale for Improving the Drug Efficacy.

Fang Bai, Hualiang Jiang.

J Phys Chem B. 2022 Oct 13;126(40):7797-7805. doi: 10.1021/acs.jpcb.2c03632. Epub 2022 Sep 28.

178. C9orf72 functions in the nucleus to regulate DNA damage repair.

Liying He #, Jiaqi Liang #, Chaonan Chen, Jijun Chen, Yihui Shen, Shuangshuang Sun,Lei Li.

Cell Death Differ. 2022 Oct 11. doi: 10.1038/s41418-022-01074-0. Online ahead of print.

177.     A Precipitation-Enhanced Emission (PEE) Strategy for Increasing the Brightness and Reducing the Liver Retention of NIR-II Fluorophores.

Jinwei Li, Ruihua Pu, Xiaoyan He, Qimingxing Chen, Suhong Liu, Weimin Liu,Jianfeng Li.

Small. 2022 Oct 9;e2204153. doi: 10.1002/smll.202204153. Online ahead of print.

176.     Discovery, evaluation and mechanism study of WDR5-targeted small molecular inhibitors for neuroblastoma.

Qi-Lei Han #, Xiang-Lei Zhang #, Peng-Xuan Ren, Liang-He Mei, Wei-Hong Lin, Lin Wang, Yu Cao, Kai Li, Fang Bai.

Acta Pharmacol Sin. 2022 Oct 7. doi: 10.1038/s41401-022-00999-z. Online ahead of print.

175. Structure-based design of anti-mycobacterial drug leads that target the mycolic acid transporter MmpL3.

Tianyu Hu, Xiaolin Yang, Fengjiang Liu, Shan Sun, Zhiqi Xiong, Jingxi Liang, Xiaobao Yang, Haofeng Wang, Xiuna Yang, Luke W Guddat, Haitao Yang, Zihe Rao, Bing Zhang .

Structure. 2022 Oct 6;30(10):1395-1402.e4. doi: 10.1016/j.str.2022.07.009. Epub 2022 Aug 17.

174. Characterization of the evolution trajectory and immune profiling of new histologic patterns in lung adenocarcinoma.

Minfang Song, Huikang Xie, Wei Liu, Mengmeng Zhao, Ziqing Deng,Liye Zhang, Haipeng Liu, Yanfang Huang, Hanjie Li, Yijiu Ren, Chang Chen.

J Gene Med. 2022 Oct 4;e3455.doi: 10.1002/jgm.3455. Online ahead of print.

173.  Super-Resolution Imaging Reveals Dynamic Reticular Cytoophidia.

Yi-Fan Fang, Yi-Lan Li, Xiao-Ming Li,Ji-Long Liu.

Int J Mol Sci. 2022 Oct 2;23(19):11698. doi: 10.3390/ijms231911698.

172.  Seq2Neo: A Comprehensive Pipeline for Cancer Neoantigen Immunogenicity Prediction.

Kaixuan Diao, Jing Chen, Tao Wu, Xuan Wang , Guangshuai Wang , Xiaoqin Sun , Xiangyu Zhao, Chenxu Wu, Jinyu Wang, Huizi Yao, Casimiro Gerarduzzi, Xue-Song Liu.

Int J Mol Sci. 2022 Oct 1;23(19):11624. doi: 10.3390/ijms231911624.

171.     Cytoophidia coupling adipose architecture and metabolism.

Jingnan Liu # , Yuanbing Zhang #, Youfang Zhou, Qiao-Qi Wang, Kang Ding, Suwen Zhao, Pengfei Lu, Ji-Long Liu .

Cell Mol Life Sci. 2022 Oct 1;79(10):534. doi: 10.1007/s00018-022-04567-w.

170.  tRNA-m1A modification promotes T cell expansion via efficient MYC protein synthesis.

Yongbo Liu #, Jing Zhou #, Xiaoyu Li #, Xiaoting Zhang #, Jintong Shi #, Xuefei Wang, Hao Li, Shan Miao, Huifang Chen, Xiaoxiao He, Liting Dong, Gap Ryol Lee, Junke Zheng, Ru-Juan Liu, Bing Su, Youqiong Ye, Richard A Flavell, Chengqi Yi, Yuzhang Wu, Hua-Bing Li .

Nat Immunol. 2022 Oct;23(10):1433-1444. doi: 10.1038/s41590-022-01301-3. Epub 2022 Sep 22.

169. Hernandezine, a natural herbal alkaloid, ameliorates type 2 diabetes by activating AMPK in two mouse models.

Jing Bai, Shuai Zhang, Jinjing Cao, Hongbin Sun, Zhiguo Mang, Wei L Shen, Hao Li .

Phytomedicine. 2022 Oct;105:154366. doi: 10.1016/j.phymed.2022.154366. Epub 2022 Jul 28.

168.A LRRK2/dLRRK-mediated lysosomal pathway that contributes to glial cell death and DA neuron survival.

Linfang Wang, Honglei Wang, Shuanglong Yi, Shiping Zhang,Margaret S Ho.

Traffic. 2022 Oct;23(10):506-520. doi: 10.1111/tra.12866. Epub 2022 Sep 11.


9

167.  Denoised Internal Models: A Brain-inspired Autoencoder Against Adversarial Attacks.

Kai-Yuan Liu, Xing-Yu Li, Yu-Rui Lai, Hang Su, Jia-Chen Wang, Chun-Xu Guo, Hong Xie, Ji-Song Guan & Yi Zhou.

Machine Intelligence Research. 2022 Sep 29; 19:456–471.

166.  PUP-IT2 as an alternative strategy for PUP-IT proximity labeling.

Suyu Yue, Peng Xu, Zhihe Cao, Min Zhuang .

Front Mol Biosci. 2022 Sep 29;9:1007720. doi: 10.3389/fmolb.2022.1007720. eCollection 2022.

165. Cav2.2-NFAT2-USP43 axis promotes invadopodia formation and breast cancer metastasis through cortactin stabilization.

Ying Xue #, Min Li #, Jie Hu, Yuanlin Song, Wei Guo, Changhong Miao, Di Ge, Yingyong Hou, Xuefei Wang, Xingxu Huang, Tianshu Liu, Xiaoping Zhang, Qihong Huang .

Cell Death Dis. 2022 Sep 22;13(9):812. doi: 10.1038/s41419-022-05174-0. 

164. Molecular Insights into mRNA Polyadenylation and Deadenylation.

Junjie Liu, Xubing Lu, Siyu Zhang, Ling Yuan,Yadong Sun.

Int J Mol Sci. 2022 Sep 20;23(19):10985. doi: 10.3390/ijms231910985.

163. Fluoxetine reverses hyperactivity of anterior cingulate cortex and attenuates chronic stress-induced hyperalgesia.

Meiru Qi , Chenglin Li, Jie Li, Xiao-Na Zhu, Chen Lu, Huoqing Luo, Yifan Feng, Fang Cai, Xia Sun, Shi-Ting Li,Ji Hu, Yanli Luo.

Neuropharmacology. 2022 Sep 17;220:109259. doi: 10.1016/j.neuropharm.2022.109259. Online ahead of print.

162. Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46.

Weixiu Xu, Lijie Wu, Shenhui Liu, Xiao Liu, Xiaoling Cao, Cui Zhou, Jinyi Zhang, You Fu, Yu Guo, Yiran Wu, Qiwen Tan, Ling Wang, Junlin Liu, Longquan Jiang, Zhongbo Fan, Yuan Pei, Jingyi Yu, Jianjun Cheng, Suwen Zhao, Xiaojiang Hao, Zhi-Jie Liu, Tian Hua .

Science. 2022 Sep 16;377(6612):1298-1304. doi: 10.1126/science.abo1633. Epub 2022 Sep 15.

161.    PiLSL: pairwise interaction learning-based graph neural network for synthetic lethality prediction in human cancers.

Xin Liu, Jiale Yu, Siyu Tao, Beiyuan Yang, Shike Wang, Lin Wang, Fang Bai, Jie Zheng .

Bioinformatics.2022 Sep16;38(Supplement_2):ii106-ii112.doi:10.1093/bioinformatics/btac476.

160. YTHDF1 Protects Auditory Hair Cells from Cisplatin-Induced Damage by Activating Autophagy via the Promotion of ATG14 Translation.

Yuyu Huang #, Dekun Gao #, Yan Wu #, Lianhua Sun, Jianyong Chen, Junmin Chen, Xingxu Huang, Jun Yang, Shuna Li.

Mol Neurobiol. 2022 Sep 13. doi: 10.1007/s12035-022-03021-z. Online ahead of print.

159. Broadening prime editing toolkits using RNA-Pol-II-driven engineered pegRNA.

Shisheng Huang, Zhenwu Zhang, Wanyu Tao, Yao Liu, Xiangyang Li, Xiaolong Wang, Javad Harati, Peng-Yuan Wang, Xingxu Huang, Chao-Po Lin.

Mol Ther. 2022 Sep 7;30(9):2923-2932. doi: 10.1016/j.ymthe.2022.07.002. Epub 2022 Jul 6.

158.   A precise and efficient adenine base editor.

Tianxiang Tu, Zongming Song, Xiaoyu Liu, Shengxing Wang, Xiaoxue He, Haitao Xi, Jiahua Wang, Tong Yan, Haoran Chen, Zhenwu Zhang, Xiujuan Lv, Jineng Lv, Xiu-Feng Huang, Junzhao Zhao, Chao-Po Lin, Caixia Gao, Jinwei Zhang, Feng Gu .

Mol Ther. 2022 Sep 7;30(9):2933-2941. doi: 10.1016/j.ymthe.2022.07.010. Epub 2022 Jul 12.

157. A WISP1 antibody inhibits MRTF signaling to prevent the progression of established liver fibrosis.

Ying Xi, Ryan LaCanna, Hsiao-Yen Ma, Elsa-Noah N'Diaye, Sarah Gierke, Patrick Caplazi, Meredith Sagolla, Zhiyu Huang, Laura Lucio, Alexander Arlantico, Surinder Jeet, Hans Brightbill, Claire Emson, Aaron Wong, Katrina B Morshead, Daryle J DePianto, Merone Roose-Girma, Charles Yu, Lucinda Tam, Guiquan Jia, Thirumalai R Ramalingam, Scot Marsters, Avi Ashkenazi, Si Hyun Kim, Ryan Kelly, Shuang Wu, Paul J Wolters, Ariel E Feldstein, Jason A Vander Heiden, Ning Ding .Cell Metab. 2022 Sep 6;34(9):1377-1393.e8. doi: 10.1016/j.cmet.2022.07.009. Epub 2022 Aug 19.

156.  Simultaneous Mechanical and Fluorescence Detection of Helicase-Catalyzed DNA Unwinding.

Lulu Bi, Zhenheng Qin, Xi-Miao Hou, Mauro Modesti,Bo Sun.

Methods Mol Biol. 2022 Sep 6;2478:329-347. doi: 10.1007/978-1-0716-2229-2_12.

155.  A protective AAV vaccine for SARS-CoV-2.

Simeng Zhao #, Junzi Ke #, Boyu Yang, Fangzhi Tan, Jie Yang, Chao-Po Lin, Haopeng Wang, Guisheng Zhong.

Signal Transduct Target Ther. 2022 Sep 5;7(1):310. doi: 10.1038/s41392-022-01158-w.

154.Transition-Linker Containing Detergents for Membrane Protein Studies.

Weiling Luo, Meifang Yang, Yitian Zhao, Huixia Wang, Xiaodi Yang, Wei Zhang, Fei Zhao, Suwen Zhao, Houchao Tao.

Chemistry. 2022 Sep 2;e202202242. doi: 10.1002/chem.202202242. Online ahead of print.

153.CTP synthase does not form cytoophidia in Drosophila interfollicular stalks.

Zheng Wu,Ji-Long Liu.

Exp Cell Res. 2022 Sep 1;418(1):113250. doi: 10.1016/j.yexcr.2022.113250. Epub 2022 Jun 9.

152. A History of the Origin and Development of Japanese Society for Neurochemistry: International Cooperation to Overcome Dementia and Mental Illness.

Katsuhiko Mikoshiba.

Neurochem Res. 2022 Sep;47(9):2446-2453. doi: 10.1007/s11064-022-03705-x. Epub 2022 Aug 20.


8

151. Functional Phosphoproteomics in Cancer Chemoresistance Using CRISPR-Mediated Base Editors.

Jianan Li, Jianxiang Lin, Shisheng Huang, Min Li, Wenxia Yu, Yuting Zhao, Junfan Guo, Pumin Zhang, Xingxu Huang, Yunbo Qiao .

Adv Sci (Weinh). 2022 Aug 31;e2200717. doi: 10.1002/advs.202200717. Online ahead of print.

150.  Oncogenic EFNA4 Amplification Promotes Lung Adenocarcinoma Lymph Node Metastasis.

Xiangyu Zhao, Yuxing Chen, Xiaoqin Sun, Zaoke He, Tao Wu, Chenxu Wu, Jing Chen, Jinyu Wang, Kaixuan Diao, Xue-Song Liu .

Cancers (Basel). 2022 Aug 30;14(17):4226. doi: 10.3390/cancers14174226. 

149.Vascularizing the brain organoids.

Xin-Yao Sun, Zhen-Ge Luo .

J Mol Cell Biol. 2022 Aug 26;14(6):mjac040. doi: 10.1093/jmcb/mjac040.

148. Application of fluorescence correlation spectroscopy to investigate the dynamics of a ribosome-associated trigger factor in Escherichia coli.

Tatsuya Niwa, Koki Nakazawa, Kensuke Hoshi, Hisashi Tadakuma, Koichi Ito .

Front Mol Biosci. 2022 Aug 25;9:891128. doi: 10.3389/fmolb.2022.891128. eCollection 2022.

147.Helper-Polymer Based Five-Element Nanoparticles (FNPs) for Lung-Specific mRNA Delivery with Long-Term Stability after Lyophilization.

Yan Cao, Zongxing He, Qimingxing Chen, Xiaoyan He, Lili Su, Wenxia Yu, Mingming Zhang, Huiying Yang, Xingxu Huang, Jianfeng Li.

Nano Lett. 2022 Aug 24;22(16):6580-6589. doi: 10.1021/acs.nanolett.2c01784. Epub 2022 Aug 15.

146. DNA methyltransferases are complementary in maintaining DNA methylation in embryonic stem cells.

Yuhan Liu , Zhen Xu , Jiajia Shi, Yu Zhang, Shuting Yang, Qian Chen, Chenglin Song, Shuhui Geng, Qing Li, Jinsong Li, Guo-Liang Xu, Wei Xie, Haodong Lin, Xiajun Li .

iScience. 2022 Aug 24;25(9):105003. doi: 10.1016/j.isci.2022.105003. eCollection 2022 Sep 16.

145.  CTCF DNA-binding domain undergoes dynamic and selective protein-protein interactions.

Rong Zhou, Kai Tian, Jie Huang, Wenjia Duan, Hongye Fu, Ying Feng, Hui Wang, Yongpeng Jiang, Yuanjun Li, Rui Wang, Jiazhi Hu, Hanhui Ma, Zhi Qi, Xiong Ji .

iScience. 2022 Aug 24;25(9):105011. doi: 10.1016/j.isci.2022.105011. eCollection 2022 Sep 16.

144. Survival Motor Neuron Enhances Pluripotent Gene Expression and Facilitates Cell Reprogramming.

Wei-Fang Chang, Tzu-Ying Lin, Min Peng, Chia-Chun Chang, Jie Xu, Hsiu-Mei Hsieh-Li, Ji-Long Liu, Li-Ying Sung .

Stem Cells Dev. 2022 Aug 23. doi: 10.1089/scd.2022.0091. Online ahead of print.

143. A History of the Origin and Development of Japanese Society for Neurochemistry: International Cooperation to Overcome Dementia and Mental Illness.

Katsuhiko Mikoshiba .

Neurochem Res. 2022 Aug 20. doi: 10.1007/s11064-022-03705-x. Online ahead of print.

142. Lenalidomide bypasses CD28 co-stimulation to reinstate PD-1 immunotherapy by activating Notch signaling.

Chen-Lu Geng , Jun-Yi Chen, Tian-Yu Song, Jae Hyung Jung, Min Long, Min-Fang Song, Tong Ji, Byung Soh Min, Jin Gu Lee, Bo Peng, Yi-Sheng Pu, Hong-Jie Fan, Piliang Hao, Qi Zhou, Eui-Cheol Shin, Yong Cang.

Cell Chem Biol. 2022 Aug 18;29(8):1260-1272.e8. doi: 10.1016/j.chembiol.2022.05.012. Epub 2022 Jun 21.

141.  Multiple pathways for SARS-CoV-2 resistance to nirmatrelvir.

Sho Iketani, Hiroshi Mohri, Bruce Culbertson, Seo Jung Hong, Yinkai Duan, Maria I Luck, Medini K Annavajhala, Yicheng Guo, Zizhang Sheng, Anne-Catrin Uhlemann, Stephen P Goff, Yosef Sabo, Haitao Yang, Alejandro Chavez, David D Ho.

bioRxiv. 2022 Aug 18;2022.08.07.499047. doi: 10.1101/2022.08.07.499047. Preprint

140. Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development.

Jiaxi Hu, Yiming Shi, Jiaming Zhang, Xinfeng Huang, Qian Wang, Hang Zhao, Jiawei Shen, Zhiping Chen, Wei Song, Ping Zheng, Shulu Zhan, Yanping Sun, Pengfei Cai, Kai An, Changjie Ouyang, Baizhen Zhao, Qixin Zhou, Lin Xu, Wei Xiong, Zhi Zhang, Jianjun Meng, Jutao Chen, Yuqian Ma, Huan Zhao, Mei Zhang, Kun Qu, Ji Hu, Minhua Luo, Fuqiang Xu, Xiaowei Chen, Ying Xiong, Jin Bao, Tian Xue .

Cell. 2022 Aug 18;185(17):3124-3137.e15. doi: 10.1016/j.cell.2022.07.009. Epub 2022 Aug 8.

139. DPY30 acts as an ASH2L-specific stabilizer to stimulate the enzyme activity of MLL family methyltransferases on different substrates.

Lijie Zhao, Naizhe Huang, Jun Mencius, Yanjing Li, Ying Xu, Yongxin Zheng, Wei He, Na Li, Jun Zheng, Min Zhuang, Shu Quan, Yong Chen .

iScience. 2022 Aug 16;25(9):104948. doi: 10.1016/j.isci.2022.104948. eCollection 2022 Sep 16.

138. A preclinical study of deep brain stimulation in the ventral tegmental area for alleviating positive psychotic-like behaviors in mice.

Chen Lu, Yifan Feng, Hongxia Li, Zilong Gao, Xiaona Zhu, Ji Hu .

Front Hum Neurosci. 2022 Aug 10;16:945912. doi: 10.3389/fnhum.2022.945912. eCollection 2022.

137.    Editorial: Improving in vitro modeling of human brain with future brain organoids.

Serena Barral,Yangfei Xiang, Fikri Birey.

Front Mol Neurosci. 2022 Aug 9;15:997119. doi: 10.3389/fnmol.2022.997119. eCollection 2022.

136. Dyslexia associated gene KIAA0319 regulates cell cycle during human neuroepithelial cell development.

Steven Paniagua, Bilal Cakir, Yue Hu, Ferdi Ridvan Kiral, Yoshiaki Tanaka, Yangfei Xiang, Benjamin Patterson, Jeffrey R Gruen, In-Hyun Park .

Front Cell Dev Biol. 2022 Aug 9;10:967147. doi: 10.3389/fcell.2022.967147. eCollection 2022.

135.Transcription-coupled donor DNA expression increases homologous recombination for efficient genome editing.

Kaixuan Gao, Xuedi Zhang, Zhenwu Zhang, Xiangyu Wu, Yan Guo, Pengchong Fu, Angyang Sun, Ju Peng, Jie Zheng, Pengfei Yu, Tengfei Wang, Qinying Ye, Jingwei Jiang,Haopeng Wang, Chao-Po Lin, Guanjun Gao .

Nucleic Acids Res. 2022 Aug 5;gkac676. doi: 10.1093/nar/gkac676. Online ahead of print.

134.Large-scale multiplexed mosaic CRISPR perturbation in the whole organism.

Bo Liu, Zhengyu Jing, Xiaoming Zhang, Yuxin Chen, Shaoshuai Mao, Ravinder Kaundal, Yan Zou, Ge Wei, Ying Zang, Xinxin Wang, Wenyang Lin, Minghui Di, Yiwen Sun, Qin Chen, Yongqin Li, Jing Xia, Jianlong Sun, Chao-Po Lin, Xingxu Huang, Tian Chi.

Cell. 2022 Aug 4;185(16):3008-3024.e16. doi: 10.1016/j.cell.2022.06.039. Epub 2022 Jul 22.

133.Base-edited cynomolgus monkeys mimic core symptoms of STXBP1 encephalopathy.

Zongyang Lu, Siting He, Jian Jiang, Ling Zhuang, Yan Wang, Guang Yang, Xiaoyu Jiang, Yanhong Nie, Jiqiang Fu, Xiaotong Zhang, Yong Lu, Xinyan Bian, Hung-Chun Chang, Zhiqi Xiong, Xingxu Huang, Zhen Liu, Qiang Sun.

Mol Ther. 2022 Aug 3;30(8):2869-2873. doi: 10.1016/j.ymthe.2022.06.020. Epub 2022 Jul 6.

132. Bloom Syndrome Helicase Compresses Single-Stranded DNA into Phase-Separated Condensates.

Teng Wang, Jiaojiao Hu, Yanan Li, Lulu Bi, Lijuan Guo, Xinshuo Jia, Xia Zhang, Dan Li, Xi-Miao Hou, Mauro Modesti, Xu-Guang Xi, Cong Liu, Bo Sun.

Angew Chem Int Ed Engl. 2022 Aug 3;e202209463. doi: 10.1002/anie.202209463. Online ahead of print.

131. Signaling networks controlling ID and E protein activity in T cell differentiation and function.

Sung-Min Hwang, Sin-Hyeog Im, Dipayan Rudra.

Front Immunol. 2022 Aug 2;13:964581. doi: 10.3389/fimmu.2022.964581. eCollection 2022.

130. Enhancing prime editing efficiency by modified pegRNA with RNA G-quadruplexes.

Xiangyang Li, Xin Wang, Wenjun Sun, Shisheng Huang, Mingtian Zhong, Yuan Yao, Quanjiang Ji, Xingxu Huang.

J Mol Cell Biol. 2022 Aug 2;14(4):mjac022. doi: 10.1093/jmcb/mjac022.

129.Fear memory-associated synaptic and mitochondrial changes revealed by deep learning-based processing of electron microscopy data.

Jing Liu, Junqian Qi, Xi Chen, Zhenchen Li, Bei Hong, Hongtu Ma, Guoqing Li, Lijun Shen, Danqian Liu, Yu Kong, Hao Zhai, Qiwei Xie, Hua Han, Yang Yang .

Cell Rep. 2022 Aug 2;40(5):111151. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111151.

128. Engineering an adenine base editor in human embryonic stem cells with minimal DNA and RNA off-target activities.

Zhenwu Zhang, Wanyu Tao, Shisheng Huang, Wenjun Sun, Yue Wang, Wen Jiang, Xingxu Huang, Chao-Po Lin.

Mol Ther Nucleic Acids. 2022 Aug 1;29:502-510. doi: 10.1016/j.omtn.2022.07.026. eCollection 2022 Sep 13.

127.    Generation of two iPSC cell lines (SIAISi020-A and SIAISi019-A) from an 82-year-old mild cognitive impairment (MCI) and her unaffected child from Chinese Han population.

Yanfei Ding, Haijuan Chen, Jian Zhao, Ying Wang, Yulei Deng .

Stem Cell Res. 2022 Aug;63:102869. doi: 10.1016/j.scr.2022.102869. Epub 2022 Jul 13.

126.    Establishment of SIAISi021-A, an induced pluripotent stem cell (iPSC) line from a 71-year-old Chinese Han male with Alzheimer's Disease (AD) having two copies of APOE4/4 allele.

Yanfei Ding, Haijuan Chen, Jian Zhao, Ying Wang, Yulei Deng .

Stem Cell Res. 2022 Aug;63:102866. doi: 10.1016/j.scr.2022.102866. Epub 2022 Jul 14.


7

125.Joint analysis of scATAC-seq datasets using epiConv.

Li Lin, Liye Zhang.

BMC Bioinformatics. 2022 Jul 29;23(1):309. doi: 10.1186/s12859-022-04858-w.

124.Stochastically multimerized ParB orchestrates DNA assembly as unveiled by single-molecule analysis.

Lijuan Guo, Yilin Zhao, Qian Zhang, Ying Feng, Lulu Bi, Xia Zhang, Teng Wang, Cong Liu, Hanhui Ma, Bo Sun.

Nucleic Acids Res. 2022 Jul 29;gkac651. doi: 10.1093/nar/gkac651. Online ahead of print.

123. A sphingolipid-mTORC1 nutrient-sensing pathway regulates animal development by an intestinal peroxisome relocation-based gut-brain crosstalk.

Na Li, Beilei Hua, Qing Chen, Fukang Teng, Meiyu Ruan, Mengnan Zhu, Li Zhang, Yinbo Huo, Hongqin Liu, Min Zhuang, Huali Shen,Huanhu Zhu.

Cell Rep. 2022 Jul 26;40(4):111140. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111140.

122.  Cooling-activated dorsomedial hypothalamic BDNF neurons control cold defense in mice.

Qian Zhou, Changhao Liu, Ting Chen, Yanyang Liu, Ren Cao, Xinyan Ni, Wen Z Yang, Qiwei Shen, Hongbin Sun, Wei L Shen.

J Neurochem. 2022 Jul 21. doi: 10.1111/jnc.15666. Online ahead of print.

121.Toward an accurate mechanistic understanding of Wolbachia-induced cytoplasmic incompatibility.

Wei Wang, Wen Cui,Haitao Yang.

Environ Microbiol. 2022 Jul 20. doi: 10.1111/1462-2920.16125. Online ahead of print.

120. B7-H3-targeted CAR-T cell therapy for solid tumors.

Guangfei Li, Haopeng Wang, Haitao Wu, Jian Chen.

Int Rev Immunol.2022 Jul 20;1-13. doi: 10.1080/08830185.2022.2102619. Online ahead of print.

119. CRISPR-surfaceome: An online tool for designing highly efficient sgRNAs targeting cell surface proteins.

Hong Mei, Qian Gu, Wei Wang, Yu Meng, Lichun Jiang, Jia Liu.

Comput Struct Biotechnol J. 2022 Jul 18;20:3833-3838. doi: 10.1016/j.csbj.2022.07.026. eCollection 2022.

118. Molecular crowding facilitates bundling of IMPDH polymers and cytoophidium formation.

Chia-Chun Chang, Min Peng, Jiale Zhong, Ziheng Zhang, Gerson Dierley Keppeke, Li-Ying Sung,Ji-Long Liu.

Cell Mol Life Sci. 2022 Jul 14;79(8):420. doi: 10.1007/s00018-022-04448-2.

117. Live-Cell Superresolution Imaging of Retrograde Axonal Trafficking Using Pulse-Chase Labeling in Cultured Hippocampal Neurons.

Tong Wang, Frédéric A Meunier .

Methods Mol Biol. 2022 Jul 13;2473:101-128. doi: 10.1007/978-1-0716-2209-4_9. 

116. Revisiting the Glass Treatment for Single-Molecule Analysis of ncRNA Function.

Shuting Shen # , Masahiro Naganuma #, Yukihide Tomari, Hisashi Tadakuma .

Methods Mol Biol. 2022 Jul 8;2509:209-231. doi: 10.1007/978-1-0716-2380-0_13.

115.Broadening prime editing toolkits using RNA-Pol-II-driven engineered pegRNA.

Shisheng Huang, Zhenwu Zhang, Wanyu Tao, Yao Liu, Xiangyang Li, Xiaolong Wang, Javad Harati, Peng-Yuan Wang, Xingxu Huang, Chao-Po Lin.

Mol Ther. 2022 Jul 6;S1525-0016(22)00423-3. doi: 10.1016/j.ymthe.2022.07.002. Online ahead of print.

114.Comparison of chromatin accessibility landscapes during early development of prefrontal cortex between rhesus macaque and human.

Xuelong Yao #, Zongyang Lu #, Zhanying Feng #, Lei Gao #, Xin Zhou, Min Li, Suijuan Zhong, Qian Wu, Zhenbo Liu, Haofeng Zhang, Zeyuan Liu, Lizhi Yi, Tao Zhou , Xudong Zhao, Jun Zhang, Yong Wang, Xingxu Huang, Xiaoqun Wang, Jiang Liu.

Nat Commun. 2022 Jul 6;13(1):3883. doi: 10.1038/s41467-022-31403-3.

113.  Real-Time Image Processing Toolbox for All-Optical Closed-Loop Control of Neuronal Activities.

Weihao Sheng, Xueyang Zhao, Xinrui Huang, Yang Yang.

Front Cell Neurosci. 2022 Jul 5;16:917713. doi: 10.3389/fncel.2022.917713. eCollection 2022.

112.  Structural mechanism underpinning Thermus oshimai Pif1-mediated G-quadruplex unfolding.

Yang-Xue Dai # , Hai-Lei Guo #, Na-Nv Liu #, Wei-Fei Chen, Xia Ai, Hai-Hong Li, Bo Sun, Xi-Miao Hou, Stephane Rety, Xu-Guang Xi.

EMBO Rep. 2022 Jul 5;23(7):e53874. doi: 10.15252/embr.202153874. Epub 2022 Jun 23. 

111.   Hiplot: a comprehensive and easy-to-use web service for boosting publication-ready biomedical data visualization.

Jianfeng Li, Benben Miao, Shixiang Wang, Wei Dong, Houshi Xu, Chenchen Si, Wei Wang, Songqi Duan, Jiacheng Lou, Zhiwei Bao, Hailuan Zeng, Zengzeng Yang, Wenyan Cheng, Fei Zhao, Jianming Zeng, Xue-Song Liu, Renxie Wu, Yang Shen, Zhu Chen, Saijuan Chen, Mingjie Wang, Hiplot Consortium.

Brief Bioinform. 2022 Jul 5;bbac261. doi: 10.1093/bib/bbac261. Online ahead of print.

110.SARS-CoV-2 ORF10 impairs cilia by enhancing CUL2ZYG11B activity.

Liying Wang #, Chao Liu #, Bo Yang #, Haotian Zhang #, Jian Jiao #, Ruidan Zhang, Shujun Liu, Sai Xiao, Yinghong Chen, Bo Liu, Yanjie Ma, Xuefeng Duan, Yueshuai Guo, Mengmeng Guo, Bingbing Wu, Xiangdong Wang, Xingxu Huang, Haitao Yang, Yaoting Gui, Min Fang, Luo Zhang, Shuguang Duo, Xuejiang Guo, Wei Li .

J Cell Biol. 2022 Jul 4;221(7):e202108015. doi: 10.1083/jcb.202108015. Epub 2022 Jun 8.

109.  Connecting Ras and CTP synthase in Drosophila.

Youfang Zhou,Jingnan Liu, Ji-Long Liu.

Exp Cell Res. 2022 Jul 1;416(1):113155. doi: 10.1016/j.yexcr.2022.113155. Epub 2022 Apr 12.

108.  Gallic acid induces T-helper-1-like T reg cells and strengthens immune checkpoint blockadeefficacy.

Biaolong Deng #, Biaolong Yang #, Jieqiong Chen, Shuaiwei Wang, Weiqi Zhang, Yixian Guo, Yichao Han, Hecheng Li, Yongjun Dang, Yaqin Yuan, Xueyu Dai, Yuansheng Zang,Yangyang Li, Bin Li.

J Immunother Cancer. 2022 Jul;10(7):e004037. doi: 10.1136/jitc-2021-004037.

107.  Current status and perspectives of regulatory T cell-based therapy.

Guojun Qu, Jieqiong Chen, Yangyang Li, Yaqin Yuan, Rui Liang, Bin Li.

J Genet Genomics. 2022 Jul;49(7):599-611. doi: 10.1016/j.jgg.2022.05.005. Epub 2022 May 28.

106.Structural insight into apelin receptor-G protein stoichiometry.

Yang Yue #, Lier Liu #, Li-Jie Wu #, Yiran Wu, Ling Wang, Fei Li, Junlin Liu, Gye-Won Han, Bo Chen, Xi Lin, Rebecca L Brouillette, Émile Breault, Jean-Michel Longpré, Songting Shi, Hui Lei, Philippe Sarret, Raymond C Stevens, Michael A Hanson, Fei Xu.

Nat Struct Mol Biol. 2022 Jul;29(7):688-697. doi: 10.1038/s41594-022-00797-5. Epub 2022 Jul 11.


6

105. The nature of proton-coupled electron transfer in a blue light using flavin domain.

Zhongneng Zhou, Zijing Chen, Xiu-Wen Kang, Yalin Zhou, Bingyao Wang, Siwei Tang, Shuhua Zou, Yifei Zhang, Qiaoyu Hu, Fang Bai, Bei Ding, Dongping Zhong .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 28;119(26):e2203996119. doi: 10.1073/pnas.2203996119. Epub 2022 Jun 23.

104. Stability and dynamics of dendritic spines in macaque prefrontal cortex.

Ming Chen , Junqian Qi, Muming Poo, Yang Yang.

Natl Sci Rev. 2022 Jun 27;9(9):nwac125. doi: 10.1093/nsr/nwac125. eCollection 2022 Sep.

103.  Interactions between central nervous system and peripheral metabolic organs.

Wenwen Zeng, Fan Yang, Wei L Shen, Cheng Zhan, Peng Zheng, Ji Hu.

Sci China Life Sci. 2022 Jun 24. doi: 10.1007/s11427-021-2103-5. Online ahead of print.

102.  Oscillatory movement of a dynein-microtubule complex crosslinked with DNA origami.

Shimaa A Abdellatef, Hisashi Tadakuma, Kangmin Yan, Takashi Fujiwara, Kodai Fukumoto, Yuichi Kondo, Hiroko Takazaki, Rofia Boudria, Takuo Yasunaga, Hideo Higuchi, Keiko Hirose.

Elife. 2022 Jun 24;11:e76357. doi: 10.7554/eLife.76357.                      

101.  Filamentation modulates allosteric regulation of PRPS.

Huan-Huan Hu #, Guang-Ming Lu #, Chia-Chun Chang #, Yilan Li, Jiale Zhong, Chen-Jun Guo, Xian Zhou, Boqi Yin, Tianyi Zhang,Ji-Long Liu.

Elife. 2022 Jun 23;11:e79552. doi: 10.7554/eLife.79552.

100.  H2B Lys34 Ubiquitination Induces Nucleosome Distortion to Stimulate Dot1L Activity.

Huasong Ai #, Maoshen Sun #, Aijun Liu #, Zixian Sun #, Tingting Liu #, Lin Cao, Lujun Liang, Qian Qu, Zichen Li, Zhiheng Deng, Zebin Tong, Guochao Chu, Xiaolin Tian, Haiteng Deng, Suwen Zhao, Jia-Bin Li, Zhiyong Lou, Lei Liu.

Nat Chem Biol. 2022 Jun 23. doi: 10.1038/s41589-022-01067-7. Online ahead of print.

99.   Optimal target saturation of ligand-blocking anti-GITR antibody IBI37G5 dictates FcγR-independent GITR agonism and antitumor activity.

Huisi Liu, Weiwei Wu, Gangyu Sun, Tiongsun Chia, Lei Cao, Xiaodan Liu, Jian Guan, Fenggen Fu, Ying Yao, Zhihai Wu, Shuaixiang Zhou, Jie Wang, Jia Lu, Zhihui Kuang, Min Wu, Luan He, Zhiyuan Shao, Dongdong Wu, Bingliang Chen, Wenqing Xu, Zhizhi Wang, Kaijie He.

Cell Rep Med. 2022 Jun 21;3(6):100660. doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100660.

98.  Novel copy number variations within SYCE1 caused meiotic arrest and non-obstructive azoospermia.

Yuhua Huang #, Ruhui Tian #, Junwei Xu #, Zhiyong Ji, Yuxiang Zhang, Liangyu Zhao, Chao Yang, Peng Li, Erlei Zhi, Haowei Bai, Sha Han, Jiaqiang Luo, Jingpeng Zhao, Jing Zhang, Zhi Zhou, Zheng Li, Chencheng Yao.

BMC Med Genomics. 2022 Jun 19;15(1):137. doi: 10.1186/s12920-022-01288-8.

97.  Anti-IgLON5 antibodies cause progressive behavioral and neuropathological changes in mice.

You Ni #, Yifan Feng #, Dingding Shen #, Ming Chen, Xiaona Zhu, Qinming Zhou, Yining Gao, Jun Liu, Qi Zhang, Yuntian Shen, Lisheng Peng, Zike Zeng, Dou Yin, Ji Hu, Sheng Chen .

J Neuroinflammation. 2022 Jun 11;19(1):140. doi: 10.1186/s12974-022-02520-z.

96.   Building the Chordata Olfactory Receptor Database using more than 400,000 receptors annotated by Genome2OR.

Wei Han, Yiran Wu, Liting Zeng, Suwen Zhao.

Sci China Life Sci. 2022 Jun 10. doi: 10.1007/s11427-021-2081-6. Online ahead of print.

95.  Lenalidomide bypasses CD28 co-stimulation to reinstate PD-1 immunotherapy by activating Notch signaling.

Chen-Lu Geng, Jun-Yi Chen, Tian-Yu Song, Jae Hyung Jung, Min Long, Min-Fang Song, Tong Ji, Byung Soh Min, Jin Gu Lee7, Bo Peng, Yi-Sheng Pu, Hong-Jie Fan, Piliang Hao, Qi Zhou, Eui-Cheol Shin, Yong Cang.

Cell Chem Biol. 2022 Jun 9;S2451-9456(22)00204-5. doi: 10.1016/j.chembiol.2022.05.012. Online ahead of print.

94.  Long Residence Time at the Vasopressin V 2 Receptor Translates into Superior Inhibitory Effects in Ex Vivo and In Vivo Models of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.

Haoran Zhang, Wenzhong Yan, Yongzhan Sun, Haoxing Yuan, Limin Su, Xudong Cao, Peng Wang, Zhou Xu, Youhui Hu, Zhongjian Wang, Yinan Wang, Kequan Fu, Ying Sun, Yupeng Chen, Jianjun Cheng, Dong Guo.

J Med Chem. 2022 Jun 9;65(11):7717-7728. doi: 10.1021/acs.jmedchem.2c00011. Epub 2022 Apr 1.

93.  Novel bi-allelic variants in KASH5 are associated with meiotic arrest and non-obstructive azoospermia.

Chao Yang, Xiaoqi Lin, Zhiyong Ji, Yuhua Huang, Ling Zhang, Jiaqiang Luo, Huixing Chen, Peng Li, Ruhui Tian, Erlei Zhi, Yan Hong, Zhi Zhou, Feng Zhang, Zheng Li, Chencheng Yao.

Mol Hum Reprod. 2022 Jun 8;gaac021. doi: 10.1093/molehr/gaac021. Online ahead of print.

92.  Efficient isolation of mouse deletion mutant embryonic stem cells by CRISPR.

Yuhan Liu, Qian Chen, Chenglin Song, Zhen Xu, Shuting Yang, Xiajun Li.

STAR Protoc. 2022 Jun 7;3(2):101436. doi: 10.1016/j.xpro.2022.101436. eCollection 2022 Jun 17.

91.  The convergence of head-on DNA unwinding forks induces helicase oligomerization and activity transition.

Lulu Bi , Zhenheng Qin, Teng Wang, Yanan Li, Xinshuo Jia, Xia Zhang, Xi-Miao Hou, Mauro Modesti, Xu-Guang Xi, Bo Sun.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 7;119(23):e2116462119. doi: 10.1073/pnas.2116462119. Epub 2022 Jun 3.

90.   Synthesis of heterocyclic ring-fused analogs of HMG499 as novel degraders of HMG-CoA reductase that lower cholesterol.

Xing-Zi Li, Shi-You Jiang, Guo-Qiang Li, Qian-Ru Jiang, Jue-Wan Li, Chen-Chen Li, Yu-Qin Han, Bao-Liang Song, Xin-Ran Ma, Wei Qi, Wen-Wei Qiu.

Eur J Med Chem. 2022 Jun 5;236:114323. doi: 10.1016/j.ejmech.2022.114323. Epub 2022 Apr 2.

89.  Structural optimizations and bioevaluation of N-H aporphine analogues as Gq-biased and selective serotonin 5-HT2C receptor agonists.

Qi Mao, Bingjie Zhang, Sheng Tian, Wangzhi Qin, Jiaojiao Chen, Xi-Ping Huang, Ye Xin, Huicui Yang, Xue-Chu Zhen, Wenqing Shui, Na Ye.

Bioorg Chem. 2022 Jun;123:105795. doi: 10.1016/j.bioorg.2022.105795. Epub 2022 Apr 9.
5

88.   Two-Dimensional Detergent Expansion Strategy for Membrane Protein Studies.

Fei Zhao, Zhihao Zhu, Linshan Xie, Feng Luo, Huixia Wang, Yanli Qiu, Weiling Luo, Fang Zhou, Dongxiang Xue, Zhihui Zhang, Tian Hua, Dong Wu, Zhi-Jie Liu, Zhiping Le, Houchao Tao .

Chemistry. 2022 May 24;e202201388. doi: 10.1002/chem.202201388. Online ahead of print.

87.  The unconventional activation of the muscarinic acetylcholine receptor M4R by diverse ligands.

Jingjing Wang #, Meng Wu #, Zhangcheng Chen #, Lijie Wu, Tian Wang, Dongmei Cao, Huan Wang, Shenhui Liu, Yueming Xu, Fei Li, Junlin Liu, Na Chen, Suwen Zhao, Jianjun Cheng, Sheng Wang, Tian Hua .

Nat Commun. 2022 May 23;13(1):2855. doi: 10.1038/s41467-022-30595-y.

86.  Macrophage migration inhibitory factor (MIF) acetylation protects neurons from ischemic injury.

Jin-Xia Hu #, Wei-Jing Ma #, Li-Ying He #, Cong-Hui Zhang #, Cheng Zhang, Yan Wang, Chao-Nan Chen, Da-Yong Shen, Hui-Min Gao, Rui-Ru Guo, Qian-Qian Ning, Xin-Chun Ye, Gui-Yun Cui, Lei Li.

Cell Death Dis. 2022 May 18;13(5):466. doi: 10.1038/s41419-022-04918-2.

85.  Ugi Reaction Mediated Detergent Assembly for Membrane Protein Studies.

Meifang Yang, Weiling Luo, Wei Zhang, Huixia Wang, Dongxiang Xue, Yiran Wu, Suwen Zhao, Fei Zhao, Xing Zheng, Houchao Tao.

Chem Asian J. 2022 May 16;e202200372. doi: 10.1002/asia.202200372. Online ahead of print.

84.  FER-mediated phosphorylation and PIK3R2 recruitment on IRS4 promotes AKT activation and tumorigenesis in ovarian cancer cells.

Yanchun Zhang #, Xuexue Xiong #, Qi Zhu, Jiali Zhang, Shengmiao Chen, Yuetong Wang, Jian Cao, Li Chen, Linjun Hou, Xi Zhao, Piliang Hao, Jian Chen, Min Zhuang, Dake Li, Gaofeng Fan.

Elife. 2022 May 12;11:e76183. doi: 10.7554/eLife.76183.

83.  Poly(beta-amino ester)-Based Nanoparticles Enable Nonviral Delivery of Base Editors for Targeted Tumor Gene Editing.

Qimingxing Chen, Lili Su, Xiaoyan He, Jinwei Li, Yan Cao, Qingxia Wu, Jianchao Qin, Zongxing He, Xingxu Huang, Huiying Yang, Jianfeng Li.

Biomacromolecules. 2022 May 9;23(5):2116-2125. doi: 10.1021/acs.biomac.2c00137. Epub 2022 Apr 7.

82.   The MFN1 and MFN2 mitofusins promote clustering between mitochondria and peroxisomes.

Yinbo Huo, Weiping Sun, Tiezhu Shi, Song Gao, Min Zhuang.

Commun Biol. 2022 May 6;5(1):423.doi: 10.1038/s42003-022-03377-x. 

81.  Engineering of near-PAMless adenine base editor with enhanced editing activity and reduced off-target.

Xiaofang Cao, Junfan Guo, Shisheng Huang, Wenxia Yu, Guanglei Li, Lisha An, Xiangyang Li, Wanyu Tao, Qing Liu, Xingxu Huang, Xiaohua Jin, Xu Ma .

Mol Ther Nucleic Acids. 2022 May 4;28:732-742. doi: 10.1016/j.omtn.2022.04.032. eCollection 2022 Jun 14.

80.  Generation of vascularized brain organoids to study neurovascular interactions.

Xin-Yao Sun, Xiang-Chun Ju, Yang Li, Peng-Ming Zeng, Jian Wu, Ying-Ying Zhou, Li-Bing Shen, Jian Dong, Yuejun Chen, Zhen-Ge Luo.

Elife. 2022 May 4;11:e76707. doi: 10.7554/eLife.76707. Online ahead of print.

79.  Structures of Omicron spike complexes and implications for neutralizing antibody development.

Hangtian Guo, Yan Gao, Tinghan Li, Tingting Li, Yuchi Lu, Le Zheng, Yue Liu, Tingting Yang, Feiyang Luo, Shuyi Song, Wei Wang, Xiuna Yang, Henry C Nguyen, Hongkai Zhang, Ailong Huang, Aishun Jin, Haitao Yang, Zihe Rao, Xiaoyun Ji.

Cell Rep. 2022 May 3;39(5):110770. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110770. Epub 2022 Apr 15.

78.   A non-canonical cGAS-STING-PERK pathway facilitates the translational program critical for senescence and organ fibrosis.

Dan Zhang #, Yutong Liu #, Yezhang Zhu #, Qian Zhang, Hongxing Guan, Shengduo Liu, Shasha Chen, Chen Mei, Chen Chen, Zhiyong Liao, Ying Xi, Songying Ouyang, Xin-Hua Feng, Tingbo Liang, Li Shen, Pinglong Xu .

Nat Cell Biol. 2022 May;24(5):766-782. doi: 10.1038/s41556-022-00894-z. Epub 2022 May 2.


4

77.   GTP-Dependent Regulation of CTP Synthase: Evolving Insights into Allosteric Activation and NH 3 Translocation.

Stephen L Bearne, Chen-Jun Guo, Ji-Long Liu .

Biomolecules. 2022 Apr 29;12(5):647. doi: 10.3390/biom12050647.

76.  Quantification of neoantigen-mediated immunoediting in cancer evolution.

Tao Wu, Guangshuai Wang, Xuan Wang, Shixiang Wang, Xiangyu Zhao, Chenxu Wu, Wei Ning, Ziyu Tao, Fuxiang Chen, Xue-Song Liu.

Cancer Res. 2022 Apr 29;canres.3717.2021. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-3717. Online ahead of print.

75.   Production of Triple-Gene (GGTA1, B2M and CIITA)-Modified Donor Pigs for Xenotransplantation.

Kaixiang Xu, Honghao Yu, Shuhan Chen, Yaxuan Zhang, Jianxiong Guo, Chang Yang, Deling Jiao, Tien Dat Nguyen, Heng Zhao, Jiaoxiang Wang, Taiyun Wei, Honghui Li, Baoyu Jia, Muhammad Ameen Jamal, Hong-Ye Zhao, Xingxu Huang, Hong-Jiang Wei .

Front Vet Sci. 2022 Apr 28;9:848833. doi: 10.3389/fvets.2022.848833. eCollection 2022.

74.  PPARγ phase separates with RXRα at PPREs to regulate target gene expression.

Zhean Li #, Lingling Luo #, Wenxia Yu, Ping Li, Danfeng Ou, Jia Liu, Hanhui Ma, Qinhu Sun, Aibin Liang, Cheng Huang, Tian Chi, Xingxu Huang, Yu Zhang .

Cell Discov. 2022 Apr 26;8(1):37. doi: 10.1038/s41421-022-00388-0.

73.   AAV-ie-K558R mediated cochlear gene therapy and hair cell regeneration.

Yong Tao #, Xiaoyi Liu #, Liu Yang #, Cenfeng Chu, Fangzhi Tan, Zehua Yu, Junzi Ke, Xiang Li, Xiaofei Zheng, Xingle Zhao, Jieyu Qi, Chao-Po Lin, Renjie Chai, Guisheng Zhong, Hao Wu.

Signal Transduct Target Ther. 2022 Apr 22;7(1):109. doi: 10.1038/s41392-022-00938-8.

72.   Neuron-derived neuropeptide Y fine-tunes the splenic immune responses.

Jinsong Yu, Ke Xiao, Xiaohua Chen, Lulu Deng, Lu Zhang, Yue Li, Anran Gao, Junjun Gao, Chengchao Wu, Xinmei Yang, Qiudi Zhou, Jian Yang, Chenyu Bao, Jiaji Jiao, Sheng Cheng, Zhiqing Guo, Weize Xu, Xiaojian Cao, Zheng Guo, Jinxia Dai, Ji Hu, Zhenfang Fu, Gang Cao .

Neuron. 2022 Apr 20;110(8):1327-1339.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2022.01.010. Epub 2022 Feb 8.

71.  Structural basis for replicase polyprotein cleavage and substrate specificity of main protease from SARS-CoV-2.

Yao Zhao , Yan Zhu, Xiang Liu, Zhenming Jin, Yinkai Duan, Qi Zhang, Chengyao Wu, Lu Feng, Xiaoyu Du, Jinyi Zhao, Maolin Shao, Bing Zhang, Xiuna Yang, Lijie Wu, Xiaoyun Ji, Luke W Guddat, Kailin Yang, Zihe Rao, Haitao Yang .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Apr 19;119(16):e2117142119. doi: 10.1073/pnas.2117142119. Epub 2022 Apr 5.

70.   Live imaging of postembryonic developmental processes in C. elegans.

Tingting Li, Xinjian Wang, Zhigang Feng, Yan Zou.

STAR Protoc. 2022 Apr 19;3(2):101336. doi: 10.1016/j.xpro.2022.101336. eCollection 2022 Jun 17.

69.  Association analysis between novel variants in LEPR gene and litter size in Mongolia and ujimqin sheep breeds.

Shujiao Ma, Xuewen Ji, Ming Cang, Jianguo Wang, Haiquan Yu, Yongbin Liu, Wenguang Zhang, Yiran Wu, Suwen Zhao, Guifang Cao, Bin Tong .

Theriogenology. 2022 Apr 15;183:79-89. doi: 10.1016/j.theriogenology.2022.02.014. Epub 2022 Feb 22.

68.  Identifying New Ligands for JNK3 by Fluorescence Thermal Shift Assays and Native Mass Spectrometry.

Chongyun Cheng, Miaomiao Liu, Xiaoqin Gao, Dong Wu, Mengchen Pu, Jun Ma, Ronald J Quinn, Zhicheng Xiao, Zhijie Liu .

ACS Omega. 2022 Apr 14;7(16):13925-13931. doi: 10.1021/acsomega.2c00340. eCollection 2022 Apr 26.

67.  Structural basis of tethered agonism of the adhesion GPCRs ADGRD1 and ADGRF1.

Xiangli Qu #, Na Qiu #, Mu Wang #, Bingjie Zhang #, Juan Du, Zhiwei Zhong, Wei Xu, Xiaojing Chu, Limin Ma, Cuiying Yi, Shuo Han, Wenqing Shui, Qiang Zhao, Beili Wu .

Nature. 2022 Apr 13. doi: 10.1038/s41586-022-04580-w. Online ahead of print.

66.  Identification and Characterization of the Biosynthetic Pathway of the Sulfonolipid Capnine.

Yinbo Liu, Yifeng Wei, Tong Mei Teh, Dazhi Liu, Yan Zhou, Suwen Zhao, Ee Lui Ang, Huimin Zhao, Yan Zhang .

Biochemistry. 2022 Apr 12. doi: 10.1021/acs.biochem.2c00102. Online ahead of print.

65.  Author Correction: An engineered prime editor with enhanced editing efficiency in plants.

Yuan Zong #, Yijing Liu #, Chenxiao Xue #, Boshu Li, Xiangyang Li, Yanpeng Wang, Ji Li, Guanwen Liu, Xingxu Huang, Xiaofeng Cao, Caixia Gao .

Nat Biotechnol. 2022 Apr 8. doi: 10.1038/s41587-022-01308-z. Online ahead of print.

64.   Enhancement of prime editing via xrRNA motif-joined pegRNA.

Guiquan Zhang #, Yao Liu #, Shisheng Huang #, Shiyuan Qu, Daolin Cheng, Yuan Yao, Quanjiang Ji, Xiaolong Wang, Xingxu Huang, Jianghuai Liu .

Nat Commun. 2022 Apr 6;13(1):1856. doi: 10.1038/s41467-022-29507-x.

63.   ASH1L haploinsufficiency results in autistic-like phenotypes in mice and links Eph receptor gene to autism spectrum disorder.

Yuze Yan, Miaomiao Tian, Meng Li, Gang Zhou, Qinan Chen, Mingrui Xu, Yi Hu, Wenhan Luo, Xiuxian Guo, Cheng Zhang, Hong Xie, Qing-Feng Wu, Wei Xiong, Shiguo Liu, Ji-Song Guan .

Neuron. 2022 Apr 6;110(7):1156-1172.e9. doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.035. Epub 2022 Jan 25.

62.  Genomic and Transcriptomic Analyses of Prime Editing Guide RNA-Independent Off-Target Effects by Prime Editors.

Runze Gao, Zhi-Can Fu, Xiangyang Li, Ying Wang, Jia Wei, Guangye Li, Lijie Wang, Jing Wu, Xingxu Huang, Li Yang, Jia Chen .

CRISPR J. 2022 Apr;5(2):276-293. doi: 10.1089/crispr.2021.0080. Epub 2022 Mar 14.

61.  A functional SNP rs895819 on pre-miR-27a is associated with bipolar disorder by targeting NCAM1.

Yifeng Yang #, Wenwen Lu #, Mei Ning #, Xianhao Zhou #, Xinyao Wan, Qianglong Mi, Xiaoyan Yang, Di Zhang, Yuanyuan Zhang, Biao Jiang, Lin He, Jia Liu, Yan Zou.

Commun Biol. 2022 Apr 4;5(1):309. doi: 10.1038/s42003-022-03263-6.

60.   Gene editing and its applications in biomedicine.

Guanglei Li #, Xiangyang Li #, Songkuan Zhuang #, Liren Wang #, Yifan Zhu #, Yangcan Chen #, Wen Sun #, Zeguang Wu #, Zhuo Zhou #, Jia Chen, Xingxu Huang, Jin Wang, Dali Li, Wei Li, Haoyi Wang, Wensheng Wei .

Sci China Life Sci. 2022 Apr;65(4):660-700. doi: 10.1007/s11427-021-2057-0. Epub 2022 Feb 18.

59.   Recent advances in predicting protein-protein interactions with the aid of artificial intelligence algorithms.

Shiwei Li, Sanan Wu, Lin Wang, Fenglei Li, Hualiang Jiang, Fang Bai .

Curr Opin Struct Biol. 2022 Apr;73:102344. doi: 10.1016/j.sbi.2022.102344. Epub 2022 Feb 23.

58.   Structural basis of tethered agonism of the adhesion GPCRs ADGRD1 and ADGRF1.

Xiangli Qu #, Na Qiu #, Mu Wang #, Bingjie Zhang #, Juan Du, Zhiwei Zhong, Wei Xu, Xiaojing Chu, Limin Ma, Cuiying Yi, Shuo Han, Wenqing Shui, Qiang Zhao, Beili Wu.

Nature. 2022 Apr;604(7907):779-785. doi: 10.1038/s41586-022-04580-w. Epub 2022 Apr 13.

57.    A non-canonical role for pyruvate kinase M2 as a functional modulator of Ca 2+ signalling through IP 3 receptors.

Andrew R Lavik, Karen S McColl, Fernanda O Lemos, Martijn Kerkhofs, Fei Zhong, Michael Harr, Daniela Schlatzer, Kozo Hamada, Katsuhiko Mikoshiba, Francesco Crea, Geert Bultynck, Martin D Bootman, Jan B Parys, Clark W Distelhorst .

Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2022 Apr;1869(4):119206. doi: 10.1016/j.bbamcr.2021.119206. Epub 2022 Jan 11.


3

56.  Skin immunity: dissecting the complex biology of our body's outer barrier.

Chenlu Zhang , Geil R Merana, Tamia Harris-Tryon, Tiffany C Scharschmidt .

Mucosal Immunol. 2022 Mar 31. doi: 10.1038/s41385-022-00505-y. Online ahead of print.

55.  MD Simulations Revealing Special Activation Mechanism of Cannabinoid Receptor 1.

Yiran Wu, Xuanxuan Li, Tian Hua, Zhi-Jie Liu, Haiguang Liu, Suwen Zhao.

Front Mol Biosci. 2022 Mar 29;9:860035. doi: 10.3389/fmolb.2022.860035. eCollection 2022.

54.   Highly efficient prime editing by introducing same-sense mutations in pegRNA or stabilizing its structure.

Xiaosa Li #, Lina Zhou #, Bao-Qing Gao #, Guangye Li, Xiao Wang, Ying Wang, Jia Wei, Wenyan Han, Zixian Wang, Jifang Li, Runze Gao, Junjie Zhu, Wenchao Xu, Jing Wu, Bei Yang, Xiaodong Sun, Li Yang, Jia Chen .

Nat Commun. 2022 Mar 29;13(1):1669. doi: 10.1038/s41467-022-29339-9.

53.   Phage peptides mediate precision base editing with focused targeting window.

Kun Jia #, Yan-Ru Cui #, Shisheng Huang, Peihong Yu, Zhengxing Lian, Peixiang Ma, Jia Liu .

Nat Commun. 2022 Mar 29;13(1):1662. doi: 10.1038/s41467-022-29365-7.

52.   Crystal Structures of Wolbachia CidA and CidB Reveal Determinants of Bacteria-induced Cytoplasmic Incompatibility and Rescue.

Haofeng Wang #, Yunjie Xiao #, Xia Chen #, Mengwen Zhang, Guangxin Sun, Feng Wang, Lin Wang, Hanxiao Zhang, Xiaoyu Zhang, Xin Yang, Wenling Li, Yi Wei, Deqiang Yao, Bing Zhang, Jun Li, Wen Cui, Fenghua Wang, Cheng Chen, Wei Shen, Dan Su, Fang Bai, Jinhai Huang, Sheng Ye, Lei Zhang, Xiaoyun Ji, Wei Wang, Zefang Wang, Mark Hochstrasser, Haitao Yang .

Nat Commun. 2022 Mar 25;13(1):1608. doi: 10.1038/s41467-022-29273-w.

51.   An engineered prime editor with enhanced editing efficiency in plants.

Yuan Zong #, Yijing Liu #, Chenxiao Xue #, Boshu Li, Xiangyang Li, Yanpeng Wang, Ji Li, Guanwen Liu, Xingxu Huang, Xiaofeng Cao, Caixia Gao .

Nat Biotechnol. 2022 Mar 24. doi: 10.1038/s41587-022-01254-w. Online ahead of print.

50.  Acquiring new memories in neocortex of hippocampal-lesioned mice.

Wenhan Luo #, Di Yun #, Yi Hu, Miaomiao Tian, Jiajun Yang, Yifan Xu, Yong Tang, Yang Zhan, Hong Xie, Ji-Song Guan .

Nat Commun. 2022 Mar 24;13(1):1601. doi: 10.1038/s41467-022-29208-5.

49.  GIT1 protects against breast cancer growth through negative regulation of Notch.

Songbai Zhang, Ayako Miyakawa, Malin Wickström, Cecilia Dyberg, Lauri Louhivuori, Manuel Varas-Godoy, Kati Kemppainen, Shigeaki Kanatani, Dagmara Kaczynska, Ivar Dehnisch Ellström, Lotta Elfman, Pauliina Kronqvist, Heli Repo, Katsuhiko Mikoshiba, Cecilia Sahlgren, John Inge Johnsen, Per Uhlén.

Nat Commun. 2022 Mar 22;13(1):1537. doi: 10.1038/s41467-022-28631-y.

48.  A Bi-Layer Hydrogel Cardiac Patch Made of Recombinant Functional Proteins.

Xiaoyu Jiang, Teng Feng, Bolin An, Susu Ren, Jufeng Meng, Ke Li, Suying Liu, Haiying Wu, Hui Zhang, Chao Zhong .

Adv Mater. 2022 Mar 20;e2201411. doi: 10.1002/adma.202201411. Online ahead of print.

47.  Precise tumor immune rewiring via synthetic CRISPRa circuits gated by concurrent gain/loss of transcription factors.

Yafeng Wang #, Guiquan Zhang #, Qingzhou Meng #, Shisheng Huang, Panpan Guo, Qibin Leng, Lingyun Sun, Geng Liu, Xingxu Huang, Jianghuai Liu .

Nat Commun. 2022 Mar 18;13(1):1454. doi: 10.1038/s41467-022-29120-y.

46.  KPT330 improves Cas9 precision genome- and base-editing by selectively regulating mRNA nuclear export.

Yan-Ru Cui #, Shao-Jie Wang #, Tiancheng Ma, Peihong Yu, Jun Chen, Taijie Guo, Genyi Meng, Biao Jiang, Jiajia Dong, Jia Liu.

Commun Biol. 2022 Mar 17;5(1):237. doi: 10.1038/s42003-022-03188-0.

45.   Crystal structure of a constitutive active mutant of adenosine A 2A receptor.

Min Cui, Qingtong Zhou, Yueming Xu, Yuan Weng, Deqiang Yao, Suwen Zhao, Gaojie Song .

IUCrJ. 2022 Mar 17;9(Pt 3):333-341. doi: 10.1107/S2052252522001907. eCollection 2022 May 1.

44.  Combined Inactivation of CTPS1 and ATR Is Synthetically Lethal to MYC-Overexpressing Cancer Cells.

Zhe Sun #, Ziheng Zhang #, Qiao-Qi Wang, Ji-Long Liu .

Cancer Res. 2022 Mar 15;82(6):1013-1024. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1707.

43.  Structural basis of dynamic P5CS filaments.

Jiale Zhong #, Chen-Jun Guo #, Xian Zhou #, Chia-Chun Chang, Boqi Yin, Tianyi Zhang, Huan-Huan Hu, Guang-Ming Lu, Ji-Long Liu .

Elife. 2022 Mar 14;11:e76107. doi: 10.7554/eLife.76107.

42.  Preventing autosomal-dominant hearing loss in Bth mice with CRISPR/CasRx-based RNA editing.

Ziwen Zheng #, Guo Li #, Chong Cui #, Fang Wang, Xiaohan Wang, Zhijiao Xu, Huiping Guo, Yuxin Chen, Honghai Tang, Daqi Wang, Mingqian Huang, Zheng-Yi Chen, Xingxu Huang, Huawei Li, Geng-Lin Li, Xiaoxiang Hu, Yilai Shu .

Signal Transduct Target Ther. 2022 Mar 14;7(1):79. doi: 10.1038/s41392-022-00893-4.

41.  Bi-allelic SPATA22 variants cause premature ovarian insufficiency and nonobstructive azoospermia due to meiotic arrest.

Chencheng Yao, Dong Hou, Zhiyong Ji, Dongmei Pang, Peng Li, Ruhui Tian, Yuxiang Zhang, Ningjing Ou, Haowei Bai, Erlei Zhi, Yuhua Huang, Yingying Qin, Jingpeng Zhao, Chenchen Wang, Zhi Zhou, Ting Guo, Zheng Li .

Clin Genet. 2022 Mar 13. doi: 10.1111/cge.14129. Online ahead of print.

40.   Post-Translational Modifications of G Protein-Coupled Receptors Revealed by Proteomics and Structural Biology.

Bingjie Zhang, Shanshan Li, Wenqing Shui .

Front Chem. 2022 Mar 10;10:843502. doi: 10.3389/fchem.2022.843502. eCollection 2022.

39.  Extrachromosomal DNA formation enables tumor immune escape potentially through regulating antigen presentation gene expression.

Tao Wu #, Chenxu Wu #, Xiangyu Zhao, Guangshuai Wang, Wei Ning, Ziyu Tao, Fuxiang Chen, Xue-Song Liu .

Sci Rep. 2022 Mar 4;12(1):3590. doi: 10.1038/s41598-022-07530-8.

38.  Small proline-rich proteins (SPRRs) are epidermally produced antimicrobial proteins that defend the cutaneous barrier by direct bacterial membrane disruption.

Chenlu Zhang, Zehan Hu, Abdul G Lone, Methinee Artami, Marshall Edwards, Christos C Zouboulis, Maggie Stein, Tamia A Harris-Tryon.

Elife. 2022 Mar 2;11:e76729. doi: 10.7554/eLife.76729.

37.  Suv39h1 regulates memory stability by inhibiting the expression of Shank1 in hippocampal newborn neurons.

Qi-Nan Chen, Xin-Lu Ding, Xiu-Xian Guo, Gang Zhou, Ji-Song Guan .

Eur J Neurosci. 2022 Mar;55(6):1424-1441. doi: 10.1111/ejn.15626. Epub 2022 Mar 8.

36.  Towards precise large genomic fragment deletion.

Xiangyang Li, Xingxu Huang .

Trends Genet. 2022 Mar;38(3):214-215. doi: 10.1016/j.tig.2021.11.004. Epub 2021 Dec 4.


2

35.  The Structure of the Porcine Deltacoronavirus Main Protease Reveals a Conserved Target for the Design of Antivirals.

Fenghua Wang, Cheng Chen, Zefang Wang, Xu Han, Peidian Shi, Kaixuan Zhou, Xiaomei Liu, Yunjie Xiao, Yan Cai, Jinhai Huang, Lei Zhang, Haitao Yang .

Viruses. 2022 Feb 27;14(3):486. doi: 10.3390/v14030486.

34.  Target-Based Virtual Screening and LC/MS-Guided Isolation Procedure for Identifying Phloroglucinol-Terpenoid Inhibitors of SARS-CoV-2.

Bo Hou, Yu-Min Zhang, Han-Yi Liao, Li-Feng Fu, De-Dong Li, Xin Zhao, Jian-Xun Qi, Wei Yang, Geng-Fu Xiao, Lian Yang, Zheng-Yu Zuo, Lin Wang, Xiang-Lei Zhang, Fang Bai, Liu Yang, George F Gao, Hao Song, Jiang-Miao Hu, Wei-Juan Shang, Jun Zhou .

J Nat Prod. 2022 Feb 25;85(2):327-336. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00805. Epub 2022 Jan 27.

33.  Neuropilin-1-Mediated SARS-CoV-2 Infection in Bone Marrow-Derived Macrophages Inhibits Osteoclast Differentiation.

Junjie Gao, Hong Mei, Jing Sun, Hao Li, Yuege Huang, Yanhong Tang, Linwei Duan, Delin Liu, Yidan Pang, Qiyang Wang, Youshui Gao, Ke Song, Jincun Zhao, Changqing Zhang, Jia Liu.

Adv Biol (Weinh). 2022 Feb 23;e2200007. doi: 10.1002/adbi.202200007. Online ahead of print.

32.  Annealing synchronizes the 70 S ribosome into a minimum-energy conformation.

Xiaofeng Chu, Xin Su, Mingdong Liu, Li Li, Tianhao Li, Yicheng Qin, Guoliang Lu, Lei Qi, Yunhui Liu, Jinzhong Lin, Qing-Tao Shen .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Feb 22;119(8):e2111231119. doi: 10.1073/pnas.2111231119.

31.  Systematic Investigation of the Effects of Multiple SV40 Nuclear Localization Signal Fusion on the Genome Editing Activity of Purified SpCas9.

Sailan Shui, Shaojie Wang, Jia Liu .

Bioengineering (Basel). 2022 Feb 21;9(2):83. doi: 10.3390/bioengineering9020083.

30.  The Potential to Fight Obesity with Adipogenesis Modulating Compounds

Jiaqi Zhao, Ailin Zhou, Wei Qi .

Int J Mol Sci. 2022 Feb 19;23(4):2299. doi: 10.3390/ijms23042299.

29.   Calcium Homeostasis in the Epididymal Microenvironment: Is Extracellular C alcium a Cofactor for Matrix Gla Protein-Dependent Scavenging Regulated by Vitamins

Winnie Shum, Bao Li Zhang, Albert Shang Cao, Xin Zhou, Su Meng Shi, Ze Yang Zhang, Lou Yi Gu, Shuo Shi .

Front Cell Dev Biol. 2022 Feb 17;10:827940. doi: 10.3389/fcell.2022.827940. eCollection 2022.

28.  LGL1 binds to Integrin β1 and inhibits downstream signaling to promote epithelial branching in the mammary gland.

Rongze Ma, Difei Gong, Huanyang You, Chongshen Xu, Yunzhe Lu, Gabriele Bergers, Zena Werb, Ophir D Klein, Claudia K Petritsch, Pengfei Lu.

Cell Rep. 2022 Feb 15;38(7):110375. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110375.

27.   Detection of Pathological Markers of Neurodegenerative Diseases following Microfluidic Direct Conversion of Patient Fibroblasts into Neurons.

Cristiana Mollinari, Chiara De Dominicis, Leonardo Lupacchini, Luigi Sansone, Davide Caprini, Carlo Massimo Casciola, Ying Wang, Jian Zhao, Massimo Fini, Matteo Russo, Enrico Garaci, Daniela Merlo .

Int J Mol Sci. 2022 Feb 15;23(4):2147. doi: 10.3390/ijms23042147.

26.  A VDAC1-mediated NEET protein chain transfers [2Fe-2S] clusters between the mitochondria and the cytosol and impacts mitochondrial dynamics.

Ola Karmi, Henri-Baptiste Marjault, Fang Bai, Susmita Roy, Yang-Sung Sohn, Merav Darash Yahana, Faruck Morcos, Konstantinos Ioannidis, Yaakov Nahmias, Patricia A Jennings, Ron Mittler, José N Onuchic, Rachel Nechushtai .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Feb 15;119(7):e2121491119. doi: 10.1073/pnas.2121491119.

25.  Induction of senescence-associated secretory phenotype underlies the therapeutic efficacy of PRC2 inhibition in cancer.

Liping Chu #, Yuxiu Qu #, Yang An #, Linjun Hou, Juewan Li, Weijia Li, Gaofeng Fan, Bao-Liang Song, En Li, Liye Zhang, Wei Qi .

Cell Death Dis. 2022 Feb 15;13(2):155. doi: 10.1038/s41419-022-04601-6.

24.  Cell-Penetrating Botulinum Neurotoxin Type A With Improved Cellular Uptake and Therapeutic Index.

Xuan Wei, Lu Li, Yiwen Wu, Jia Liu .

Front Bioeng Biotechnol. 2022 Feb 11;10:828427. doi: 10.3389/fbioe.2022.828427. eCollection 2022.

23.  Functions and origins of cardiac fat.

Zhengkai Lu, Zhen Jiang, Juan Tang, Chao-Po Lin, Hui Zhang.

FEBS J. 2022 Feb 3. doi: 10.1111/febs.16388. Online ahead of print.

22.  Zfp57 Exerts Maternal and Sexually Dimorphic Effects on Genomic Imprinting.

Zhen Xu, Jiajia Shi, Yu Zhang, Yuhan Liu, Junzheng Zhao, Qian Chen, Chenglin Song, Shuhui Geng, Wei Xie, Feizhen Wu, Yun Bai, Yang Yang, Xiajun Li .

Front Cell Dev Biol. 2022 Feb 2;10:784128. doi: 10.3389/fcell.2022.784128. eCollection 2022.

21.  Exploiting T cell signaling to optimize engineered T cell therapies.

Haopeng Wang, Xianming Song, Lianjun Shen, Xinxin Wang, Chenqi Xu .

Trends Cancer. 2022 Feb;8(2):123-134. doi: 10.1016/j.trecan.2021.10.007. Epub 2021 Nov 19.


1月

20.  Discovery of a INSIG binding compound that ameliorates nonalcoholic steatohepatitis by inhibiting SREBP-mediated lipogenesis.

Shi-You Jiang, Xinglin Yang, Zimo Yang, Jue-Wan Li, Meng-Qiang Xu, Yu-Xiu Qu, Jing-Jie Tang, Yun-Feng Li, Liguo Wang, Yi-Wen Shao, Xin-Yuan Meng, Huili Hu, Bao-Liang Song, Yu Rao, Wei Qi .

Hepatology. 2022 Jan 31. doi: 10.1002/hep.32381. Online ahead of print.

19.  Atractylenolide III ameliorates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease by activating Hepatic Adiponectin Receptor 1-Mediated AMPK Pathway.

Qian Li, Jia-Xin Tan, Yong He, Fang Bai, Shi-Wei Li, Yi-Wen Hou, Long-Shan Ji, Ya-Ting Gao, Xin Zhang, Zhen-Hua Zhou, Zhuo Yu, Miao Fang, Yue-Qiu Gao, Man Li.

Int J Biol Sci. 2022 Jan 31;18(4):1594-1611. doi: 10.7150/ijbs.68873. eCollection 2022.

18.   Rapid and Specific Detection of Active SARS-CoV-2 With CRISPR/Cas12a.

Xinyi Liu, Yanhua Li, Xin Wang, Yifan Song, Lina Wu, Benyuan Yu, Xiaodong Ma, Peixiang Ma, Ming Liu, Xingxu Huang, Xinjie Wang .

Front Microbiol. 2022 Jan 28;12:820698. doi: 10.3389/fmicb.2021.820698. eCollection 2021.

17.   Novel bi-allelic MSH4 variants causes meiotic arrest and non-obstructive azoospermia.

Peng Li #, Zhiyong Ji #, Erlei Zhi, Yuxiang Zhang, Sha Han, Liangyu Zhao, Ruhui Tian, Huixing Chen, Yuhua Huang, Jing Zhang, Huirong Chen, Fujun Zhao, Zhi Zhou, Zheng Li, Chencheng Yao.

Reprod Biol Endocrinol. 2022 Jan 28;20(1):21. doi: 10.1186/s12958-022-00900-x.

16.  ASH1L haploinsufficiency results in autistic-like phenotypes in mice and links Eph receptor gene to autism spectrum disorder.

Yuze Yan, Miaomiao Tian, Meng Li, Gang Zhou, Qinan Chen, Mingrui Xu, Yi Hu, Wenhan Luo, Xiuxian Guo, Cheng Zhang, Hong Xie, Qing-Feng Wu, Wei Xiong, Shiguo Liu, Ji-Song Guan .

Neuron. 2022 Jan 20;S0896-6273(21)01090-4. doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.035. Online ahead of print.

15.  Establishment of SIAISi017-A, an induced pluripotent stem cell(iPSC)line from a healthy 25-year-old Chinese Hui.

Yi Zhang, Jiajun Shou, Wentao Gu, Weihao Di, Jian Zhao, Ying Wang, Shixin Gu .

Stem Cell Res. 2022 Jan 20;60:102645. doi: 10.1016/j.scr.2021.102645. Online ahead of print.

14.     Expression of the transcription factor PU.1 induces the generation of microglia-like cells in human cortical organoids.

Bilal Cakir #, Yoshiaki Tanaka #, Ferdi Ridvan Kiral, Yangfei Xiang, Onur Dagliyan, Juan Wang, Maria Lee, Allison M Greaney, Woo Sub Yang, Catherine duBoulay, Mehmet Hamdi Kural, Benjamin Patterson, Mei Zhong, Jonghun Kim, Yalai Bai, Wang Min, Laura E Niklason, Prabir Patra, In-Hyun Park .

Nat Commun. 2022 Jan 20;13(1):430. doi: 10.1038/s41467-022-28043-y.

13.  Occludin is a target of Src kinase and promotes lipid secretion by binding to BTN1a1 and XOR.

Yunzhe Lu, Tao Zhou, Chongshen Xu, Rui Wang, Deyi Feng, Jiyong Li, Xu Wang, Yu Kong, Guohong Hu, Xiangyin Kong, Pengfei Lu .

PLoS Biol. 2022 Jan 18;20(1):e3001518. doi: 10.1371/journal.pbio.3001518. eCollection 2022 Jan.

12.  Structural Basis of Zika Virus Helicase in RNA Unwinding and ATP Hydrolysis.

Mengmeng Lin, Wen Cui, Hongliang Tian, Yan Zhang, Chen Chen, Xiaoyun Yang, Heng Chi, Zhongyu Mu, Cheng Chen, Zefang Wang, Xiaoyun Ji, Haitao Yang, Zhi Lin .

ACS Infect Dis. 2022 Jan 14;8(1):150-158. doi: 10.1021/acsinfecdis.1c00455. Epub 2021 Dec 14.

11.  Establishment of SIAISi018-A, an induced pluripotent stem cell (iPSC) line from a healthy 45-year-old Chinese Han.

Yi Zhang, Jiajun Shou, Wentao Gu, Weihao Di, Jian Zhao, Ying Wang, Shixin Gu .

Stem Cell Res. 2022 Jan 12;60:102659. doi: 10.1016/j.scr.2022.102659. Online ahead of print.

10.    Molecular Mechanism of SARS-CoVs Orf6 Targeting the Rae1-Nup98 Complex to Compete With mRNA Nuclear Export.

Tinghan Li, Yibo Wen, Hangtian Guo, Tingting Yang, Haitao Yang, Xiaoyun Ji .

Front Mol Biosci. 2022 Jan 12;8:813248. doi: 10.3389/fmolb.2021.813248. eCollection 2021.

9.    Knockout of circRNAs by base editing back-splice sites of circularized exons.

Xiang Gao #, Xu-Kai Ma #, Xiang Li, Guo-Wei Li, Chu-Xiao Liu, Jun Zhang, Ying Wang, Jia Wei, Jia Chen, Ling-Ling Chen, Li Yang.

Genome Biol. 2022 Jan 10;23(1):16. doi: 10.1186/s13059-021-02563-0.

8.     A Recombinase Polymerase Amplification-Coupled Cas12a Mutant-Based Module for Efficient Detection of Streptomycin-Resistant Mutations in Mycobacterium tuberculosis.

Peng Liu, Xinjie Wang, Juan Liang, Qian Dong, Jinping Zhang, Dongxin Liu, Shuai Wang, Jing Bi, Wenqi Liu, Zhaoqin Wang, Liang Chen, Lei Liu, Xingxu Huang, Guoliang Zhang.

Front Microbiol. 2022 Jan 6;12:796916. doi: 10.3389/fmicb.2021.796916. eCollection 2021.

7.    Single Image-Based Vignetting Correction for Improving the Consistency of Neural Activity Analysis in 2-Photon Functional Microscopy.

Dong Li, Guangyu Wang, René Werner, Hong Xie, Ji-Song Guan, Claus C Hilgetag .

Front Neuroinform. 2022 Jan 5;15:674439. doi: 10.3389/fninf.2021.674439. eCollection 2021.

6.    Modeling human neurodevelopmental diseases with brain organoids.

Xiaoxiang Lu, Jiajie Yang, Yangfei Xiang .

Cell Regen. 2022 Jan 4;11(1):1. doi: 10.1186/s13619-021-00103-6.

5.     Application of RNA subcellular fraction estimation method to explore RNA localization regulation.

Xiaomin Dai, Yangmengjie Li, Weizhen Liu, Xiuqi Pan, Chenyue Guo, Xiaojing Zhao, Jingwen Lv, Haixin Lei, Liye Zhang.

G3 (Bethesda). 2022 Jan 4;12(1):jkab371. doi: 10.1093/g3journal/jkab371.

4.    Mutations of MSH5 in nonobstructive azoospermia (NOA) and rescued via in vivo gene editing.

Min Chen #, Chencheng Yao #, Yingying Qin #, Xiuhong Cui, Peng Li, Zhiyong Ji, Limei Lin, Haowei Wu, Zhi Zhou, Yaoting Gui, Zheng Li, Fei Gao .

Signal Transduct Target Ther. 2022 Jan 3;7(1):1. doi: 10.1038/s41392-021-00710-4.

3.    Ubiquitin ligase MARCH5 localizes to peroxisomes to regulate pexophagy.

Jun Zheng #, Xi Chen #, Qiang Liu, Guisheng Zhong, Min Zhuang.

J Cell Biol. 2022 Jan 3;221(1):e202103156. doi: 10.1083/jcb.202103156. Epub 2021 Nov 8.

2.    Structural insights into the activation of chemokine receptor CXCR2.

Kaiwen Liu , Ling Shen , Meng Wu , Zhi-Jie Liu, Tian Hua .

FEBS J. 2022 Jan;289(2):386-393. doi: 10.1111/febs.15865. Epub 2021 Apr 21.

1.    Metabolic adaptation to the chronic loss of Ca 2+ signaling induced by KO of IP 3 receptors or the mitochondrial Ca 2+ uniporter.

Michael P Young, Zachary T Schug, David M Booth, David I Yule, Katsuhiko Mikoshiba, Gyӧrgy Hajnόczky, Suresh K Joseph .

J Biol Chem. 2022 Jan;298(1):101436. doi: 10.1016/j.jbc.2021.101436. Epub 2021 Nov 19.

返回原图
/